Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Wybierany jest w wyborach bezpośrednich i powszechnych (Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. Nr 113, poz. 984, zm. Dz. U. Nr 127, poz. 1089). Kadencja Burmistrza trwa 4 lata.

 

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

 

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu Gminy,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnia służbowego wobec osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w sprawach zarz±du mieniem,
 • ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania oraz przedkładanie ich organom nadzoru,
 • wykonywanie budżetu Gminy oraz nadzorowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków,
 • emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miejską,
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
 • sprawowanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie s± zastrzeżone dla innych podmiotów,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń i pism okólnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy.

 

Wykonywanie zadań organu wykonawczego Gminy:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady i przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organowi nadzoru,
 • przedkładanie na sesjach sprawozdań z wykonanie uchwał Rady,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.