UCHWAŁA NrXII/90/99
Rady Gminy w Mrozach z dnia 23 listopada 1999 roku

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Mrozy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy w Mrozach uchwala, co następuje :

§ 1

W uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i Świata nadaje się Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mrozy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Soszyńsk

 

Logo Miast i Gmin Papieskich:


obrazek