W zwiazku, ze zmianami w opłacie skarbowej, a nie dokonaniem jeszcze zmian w procedurach zanieszczonych w Biuletrynie Informacji Publicznej w zakresie wysokości opłaty skarbowej prosimy o korzystanie z tabeli zamieszconej w treści artykułu.

W efekcie opłacie skarbowej w myśl nowych przepisów podlega: 
 - dokonanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia na wniosek
 - spośród dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęto opłata skarbową tylko te, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.


Od 1 stycznia 2007 roku. zapłaty należnej opłaty skarbowej mozna dokonac wyłącznie gotówko w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:

Urząd Gminy Mrozy,
ul. Mickiewicza 35, 05 - 320 Mrozy,
Bank Spółdzielczy w Mrozach 97922700040000155720000040.

Nie będzie możliwości zapłaty, opłaty skarbowej przy użyciu znaków skarbowych.

Obowiązek zapłaty tej opłatry określony został na moment zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wniosku o wydanie zaświadczenia oraz z chwilą złożenia wniosku na wydanie zezwolenia, a nie jak dotychczas z chwila wydania dokumentu, zaświadczenia lib zezwolenia.

Jednocześnie nie dokonanie czynności urzędowych, nie wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, od których uiszczono opłatę skarbową skutkowało będzie obowiązkiem dokonania jej zwrotu na rzecz podmiotu, który dokonał jeje zapłaty.

Zwrot opłaty dokonywany jest na wniosek zainteresowanego
 
I.Czynnosci urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego to m.in.:

1. Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
2. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica - 50 zł
3. Pozostałe decyzje wydawane przez USC - 39 zł
4. Protokół zawierający ostatnia wole spadkodawcy - 22 zł
5. Inne czynnności kierownika USC - 11 zł
6. Decyzja o środowiskowych uwarunklowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia - 205 zł
7. Wydanie wypisu lub wyrysu z studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

  
 1) od wypisu:   
  a) do 5 stron - 30 zł
  b) powyżej 5 stron - 50 zł
 2) od wyrysu    
  a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
  b) nie więcej niż - 200 zł

Ze zezwolenia korzystać będą dodatkowo m.in.:

- decyzje organów odwoławczych lub wydawane w trybach szczególnych, tj. w ramach wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności lub uchylenia decyzji ostatetcznych,
- decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego,
- decyzje w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa,
- decyzje o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

II. Zaświadczenia podlegające m.in. opłacie skarbowej:

1. Zaświadczenie o zdoloności do zawarcia małzeństwa za granicą - 38 zł
2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł
3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł
4. Zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł
5. Poświadczenie zgodności z orginałem / od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł
6. Poświadczenie włąsnoręczności podpisu - 9 zł
7. Poświadczenie zaświadczenia wydawane przez USC - 26 zł
8. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 
- od każego egzemplarza - 21 zł

9. Pozostałe zaświadczenia - 17 zł

Zwolnieniu podlegać będą między innymi:

- zaświadczenia o wielkości u zytków rolnych gospodarstwa rolnego
- zaświadczenai niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Uni Europejskiej.

III. Zezwolenia (pozwolenia, koncesje) podlegające m.in. opłacie skarbowej:

1. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w łaścicieli nierucjhomości - 107 zł
2. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 107 zł
3. Pozostałe zezwolenia - 82 zł

Ze zwolnienia korzystać będzie m.in.:

- zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów,
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele nie zwiąne z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.

IV. Opłata skarbowa od dokumentów:

1. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wpis lub kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury) 17zł