I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);

- Uchwała Nr XLII/418/2018 Rady Miejskiej  w Mrozach z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mrozy.

II. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć pisemny wniosek wraz z załącznikami wymienionymi na odwrocie wniosku. Wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrozach. Po wydaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia, jej uprawomocnieniu się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia stronie oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia przed jego wydaniem, zainteresowanemu zostanie wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia przez wnioskodawcę lub pełnomocnika ustanowionego notarialnie.

III. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Mrozów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IV Opłata:

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525 złna sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 złna sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2 100 złna sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 złdla napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa -wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 złdla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 złdla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę wg stawki podstawowej.
Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Mrozy Nr konta 97 9227 0004 0000    1557  2000 0040 (Bank Spółdzielczy w Mrozach) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

UWAGA OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ZMIANY W USTAWIE  O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI !!!

Zmiana art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. niezłożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w poprzednim roku w danym punkcie sprzedaży lub
 2. niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust. 2 i 5 

 w art. 18 dodano ust. 12a, zgodnie z którym

 • zezwolenie wygaśnie z upływem dodatkowych 30 dni
 • zezwolenie wygaśnie jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu dodatkowych 30 dni (termin liczony od 31 stycznia) wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za dane zezwolenie.

w art. 18 dodano ust. 12 b, zgodnie z którym:

 • przedsiębiorca, który nie zapłaci w terminie opłaty za korzystanie z zezwolenia, będzie miał dodatkowo 30 dni na dokonanie opłaty powiększonej o 30% opłaty podstawowej lub opłaty podwyższonej (w zależności od wyliczenia).
 • jeśli tego nie zrobi, to zezwolenie zostanie wygaszone z upływem dodatkowego 30 dnia do dokonania opłaty

zmieniono art. 181 ust. 1 i ust. 4

 • gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych nie będzie wydawać opinii o lokalizacji punktu sprzedaży, przed wydaniem zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu i na sprzedaż alkoholu w ramach organizowanych przyjęć

V. Termin załatwienia sprawy:

Po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której posiedzenia odbywają się jeden raz w miesiącu.

VI. Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 31 punktów.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu

(z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 3 punkty.