Tablica informacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach

Czas pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do16.00.
Kasa urzędu czynna codziennie w godz. od 8:30 do 16:00 z przerwą od 14:00 do 14:20.
Czas otwarcia Urzędu jest czasem pracy równoznacznym
z czasem obsługi mieszkańców.

Komórka
organizacyjna
Informacje
o pracowniku
Prowadzone sprawy Nr pok.
Burmistrz Mrozów Dariusz Jaszczuk Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących gminy oraz skarg i wniosków dotyczących urzędu:w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 17:00 1
Zastępca Burmistrza

Luiza Kowalczyk

W przypadku nieobecności Burmistrza, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca Burmistrza.
Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych w godz. 8.00-16.00.

1
Sekretarz Gminy Magdalena Sulich W przypadku nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz.
Sekretarz przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych w godz. 8.00-16.00.
2
Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansów


Beata Wiącek

  7
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

 

Emilia Nowik

Prowadzenie całości spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i dowodów osobistych

3

Za-ca Kierownika USC

Wioleta Gałązka

Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i Karty Dużej Rodziny. 3
Referat Finansów

podinspektor ds.
księgowości budżetowej


Katarzyna Abramowska

Obsługa finansowa Urzędu Miasta i Gminy, jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w zakresie: przyjmowania i sprawdzania dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, sporządzanie przelewów, bieżące rozliczanie wpłat zakładów budżetowych oraz środków specjalnych, ewidencja środków trwałych 11

inspektor ds.
księgowości budżetowej


Anna Broda

11

podinspektor ds. księgowości podatkowej

Izabela Żmudzin

Prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości podatkowej 8

inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Karolina Dąbrowska-Trojan

Wymiar zobowiązań pieniężnych. 8

inspektor ds.
księgowości budżetowej


Bożena Milewska

Obsługa Urzędu Miasta i Gminy, jednostek organizacyjnych oraz zakładów budżetowych w zakresie: sporządzania dokumentów rozliczeniowych i odprowadzanie składek ZUS, wysokości podatku od wynagrodzeń. 9

podinspektor ds.
księgowości budżetowej


Aneta Mlącka

Sporządzanie list płac dla Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych, ubezpieczenia pracownika,wydawanie zaświadczeń o zarobkach, prowadzenie spraw finansowych KZP, naliczanie, korekta odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS); 9

Zastępca Skarbnika Gminy


Agnieszka Gromulska

Obsługa finansowo - księgowa Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz jednostek organizacyjnych 10

inspektor ds. księgowości budżetowej

Lena Gałązka

Przekazywanie i rozliczanie dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych wynikających z zawartych umów i porozumień; Ewidencja wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; Egzekucja ww. należności; Naliczanie odpisu na Fundusz Sołecki; Tworzenie i likwidacja lokat bankowych; Obsługa zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji
 
6

inspektor ds. księgowości budżetowej

Paulina Szerszeń

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych gminy Mrozy, wystawianie faktur VAT, rozliczenia z tytułu podatku VAT, prowadzenie ewidencji wpływów: czynsz za lokale mieszkaniowe, użytkowe, wynajem świetlic wiejskich. 6

samodzielny refernt ds. obsługi księgowo-kasowej

Agnieszka Konca

Obsługa księgowo - kasowa.
Kasa czynna w godzinach od 8.30 do 16.00 z przerwą od 14.00 do 14.20.

I piętro

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy krajowych i zagranicznych

Aneta Niemirka

Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych 12

inspektor ds. planowania inwestycji

Monika Zawisza

Zamówienia publiczne i transport publiczny 12

inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Maria Rodzik

Gospodarka gruntami, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic, komunalizacja mienia Skarbu Państwa 13

inspektor ds. planowania przestrzennego i zabytków

Kamila Juśkiewicz

Planowanie przestrzenne, gminna ewidencja zabytków, decyzje środowiskowe 16

Kierownik Referatu IGK

Kinga Kruk

Prawo wodne, planowanie i przygotowanie inwestycji, uzgodnienie zjazdów oraz linii ogrodzenia 16

inspektor ds. rolnictwa i ochrony zwierząt

Renata Gałązka

Sprawy z zakresu rolnictwa, zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, ochrona zwierząt 13

podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

Gabriela Jastrzębska

gospodarka odpadami, ochrona środowiska, wycinka drzew 16
Referat Edukacji, Przedsiębiorczosci, Bezpieczeństwa i Logistyk

inspektor ds.
oświaty, kultury, zdrowia,
sportu i archiwum


Agnieszka Kowalczyk

Sprawy z zakresu, oświaty, kultury, sportu, zdrowia 14

inspektor ds.
bezpieczeństwa
i logistyki Urzędu


Karolina Grązka

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo imprez masowych, sprawy obronne, logistyka urzędu. 15

inspektor ds.
przedsiębiorczości
i obsługi kancelaryjnej Urzędu


Paulina Moczydłowska

Prowadzenie kancelarii Urzędu, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 15

inspektor ds. informatyki


Grzegorz Kowalczyk

Sprawy z zakresu, obsługi informatycznej Urzędu. 14
Samodzielne stanowiska

podinspektor
ds. kadrowych
i obsługi sekretariatu


Karolina Tomkiewicz

Sprawy kadrowe i obsługa sekretariatu. 1

podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów wiejskich i organizacyjnych

Agnieszka Bielska

Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej, narady z sołtysami, zebrania wiejskie. 5