WYDATKI BIEŻĄCE

Jednostki sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY:

• Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach - 768.000,00 zł
• Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach - 355.960,78 zł

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI:

• Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Mrozach - 295.232,06 zł
• Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina” w Mrozach - 397.698,59 zł
• Niepubliczne Przedszkole Ogrodowe „Leśne Ludki” w Woli Paprotniej- 280.840,00 zł

Miesięczna podstawowa kwota dotacji udzielona z budżetu gminy Mrozy na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola - 680,00 zł

DOTACJE CELOWE DLA NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW:

• Żłobek Leśne Ludki w Woli Paprotniej - 88.067,43 zł

Miesięczna kwota dotacji udzielona z budżetu gminy Mrozy na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego żłobka - 510,00 zł

DOTACJE CELOWE UDZIELONE NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE:

• Klub Sportowy Watra Mrozy
- zadanie kultura fizyczna i sport - 80.000,00 zł
- zadanie profilaktyka przeciwalkoholowa - 10.000,00 zł

DOTACJE CELOWE DLA SPÓŁEK WODNYCH:

• Gminna Spółka Wodna w Mrozach - bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Mrozy - 100.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Jednostki sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE:

• Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania - „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 223IW Latowicz - Mrozy - Kałuszyn w msc. Mrozy polegającej na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120” - 25.000,00 zł
• Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania - „Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka” - 40.000,00 zł