Urząd Miasta i Gminy Mrozy informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która:

spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U.2013.267 j.t.) którego brzmienie jest następujące:

  • Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w  przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą, 
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, 
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy