Status: planowane

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję  XLVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w Mrozach w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mrozy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rudka – rejon szpitala.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. (Gójszcz dz. nr 135)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.(Wola Paprotnia dz. nr 225/1)
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej.(Mrozy dz. nr 2423/9, 2423/14, 2423/19)
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy. (Mrozy, ul. Zielonego Wzgórza)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/433/2022 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy.
14. Informacja o podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy.
15. Przyjęcie Protokołu Nr XLV/2022.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

Zawiadamiając o powyższym, proszę o wzięcie udziału w Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Rudka


Bezpośrednio po Sesji ok. 15.30 zapraszamy wszystkich radnych, sołtysów oraz mieszkańców do uczestnictwa w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa
pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”.