Status: planowane

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję  XLIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w Mrozach w dniu 22 września 2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród w konkursie na zagospodarowanie terenów publicznych w gminie Mrozy.
4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach do prowadzenia postępowań i załatwiania spraw indywidualnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody. Dotycząca częściowego zniesienia statusu pomnika przyrody.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
12. Przyjęcie Protokołu Nr XLIIII/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Mrozach w dniu 26 sierpnia 2022 r.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

Uwaga: W przerwie Sesji przewidziane jest spotkanie konsultacyjne poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także obowiązków LSR oraz planowanych działań nowej perspektywy finansowej PROW 2021-2027.            


Zawiadamiając o powyższym, proszę o wzięcie udziału w Sesji.

Przewodniczący Rady

Marek Rudka