Ogłoszenie

Burmistrz Mrozów działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r. poz.2213)       

ogłasza czwarty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

KUFLEW działka nr 646/11 o pow. 0. 1173 ha
strefa mieszkaniowo-siedliskowa
cena wywoławcza :  39 000 zł brutto
wadium : 4000 zł; postąpienie w kwocie nie niższej niż 400 zł
działka nr 646/12 o pow. 0. 1092 ha
strefa mieszkaniowo-siedliskowa
cena wywoławcza :  34 500 zł brutto
wadium : 3500 zł; postąpienie w kwocie nie niższej niż 350 zł
działka nr 646/13 o pow. 0. 1313 ha
strefa mieszkaniowo-siedliskowa
cena wywoławcza :  41 500 zł brutto
wadium : 4500 zł; postąpienie w kwocie nie niższej niż 450 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Mrozy.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrozy
BS Mrozy 42 9227 0004 0000 1557 2000 0060 najpóźniej do dnia 10 października 2022 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium.
Kupujący ponosi koszty aktu notarialnego.
Gmina sprzedaje działki na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie wskazania granic oraz rozgraniczenia może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn Pierwszy przetarg odbył się 29 października, drugi 10 grudnia  2021 r. trzeci 11 marca 2022 r.
Informacja w siedzibie urzędu lub telefonicznie 25 757 41 90 w.13