Status: planowane

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję  XLII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
w Mrozach w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Kotuń.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/338/2021 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie Sesji.           


Zawiadamiając o powyższym, proszę o wzięcie udziału w Sesji.

Przewodniczący Rady

Marek Rudka