INFORMACJA

 

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skrudzie

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) informuję, że 16 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skrudzie oznaczonej jako działka nr 120/3 o pow. 0.1222 ha. KW SI1M/00069831/0.

Do przetargu dopuszczono 1 oferenta, cena wywoławcza działki wynosiła 24 000 zł, najwyższą cena osiągnięta w przetargu 24 250 zł.

Nabywcami zostali Katarzyna i Sławomir małż. Stefaniak.