Status: planowane

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję  XXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Mrozach w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 1300

 

w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury, z następującym porządkiem obrad:

 

        1.    Otwarcie Sesji.

        2.    Przyjęcie porządku obrad.

        3.    Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.

        4.    Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2020.

        5.    Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach.

        6.    Przyjęcie planu remontu dróg gminnych.

        7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2021.

        8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/219/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

        9.    Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Mrozy.

        10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej.

        11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2021 – 2025.

        12.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mrozy.

        13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej części gruntu działki o nr. ewid. 2296 w miejscowości Mrozy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (kiosk)

        14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej części lokalu użytkowego położonego w Jeruzalu na działce o nr ewid. 834/3 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (bankomat)

        15.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. (Płomieniec, dz. nr 95/1)

        16.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. (Wola Rafałowska, dz. nr 27/16)

        17.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy. (Jeruzal, ul. Kusego)

        18.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w gruncie. (Mrozy, ul. Leśna 6)

        19.  Przyjęcie Protokołu Nr XXVI/2021 z sesji Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2021 r.

        20.  Sprawy różne.

        21.  Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Rudka

 

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie: http://mrozy.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady