W celu realizacji zadań pozostających w kompetencji gminy tworzy się jednostki pomocnicze - sołectwa. Przebieg granic sołectw w miarę możliwości uwzględnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys.

Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska. Jednostka pomocnicza nie posiada osobowości prawnej, stąd jej gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtys - może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.

 

 

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko Sołtysa

1.

Borki

Mirosław Kulesza

2.

Choszcze

Krystyna Gałązka

3.

Dąbrowa

Teresa Tkaczyk

4.

Dębowce

Piotr Bieniek

5.

Grodzisk

Tadeusz Rutkowski

6.

Gójszcz

Monika Witon

7.

Guzew

Waldemar Chróst

8.

Jeruzal

Dorota Muracka

9.

Kołacz

Tadeusz Kowalczyk

10.

Kruki

Dariusz Wanecki

11.

Kuflew

Jerzy Zalewski

12.

Lipiny

Radosław Nowak

13.

Lubomin

Jacek Pilich

14.

Łukówiec

Anna Szeląg

15.

Mała Wieś

Kazimierz Sęktas

16.

Mrozy

Rafał Walentek

17.

Mrozy Południe

Mirosława Sekular

18.

Mrozy Wola

Monika Domańska

19.

Natolin

Halina Chmielewska

20.

Płomieniec

Renata Wójcik

21.

Porzewnica

Stanisława Sęktas

22.

Rudka

Magdalena Paszke

23.

Skruda

Janina Kosińska

24.

Sokolnik

Grzegorz Żmudzin

25.

Topór

Bożena Abramowska

26.

Trojanów

Ewa Krajewska

27.

Wola Paprotnia

Anna Rudnik

28.

Wola Rafałowska

Ryszard Rokita