Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Podatek rolny

 

Symbol:
F

Wydział:                                                                                                                                                                                                                                 Referat Finansów:


Podstawa prawna:                                                                                                                                                                                                        - -Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.),                                                                                                                                                                                                                                                  - Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2020,
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (M.P. poz. 1017 z dnia 18.10.2019 r.) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.


Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Mrozów. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Przedmiot opodatkowania:                                                                                                                                                                                                                                          Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku rolnym.

Stawki  podatku:               

- dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od l ha przeliczeniowego, co stanowi 112,375 zł.
- dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha fiz, co stanowi 224,75 zł.
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Cena za 1 q żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego w 2020 roku wynosi 44,95 zł (Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 3 grudnia 2019 r.)

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2.715 zł. (M.P. poz. 870 z dnia 24.09.2019 r.)

Podatnicy:

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnych gruntów
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:                                                                                                                                                          

- Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do gruntów lub objęcie gruntów w  posiadanie.                                                                                                                                                                                                                                        - Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.                                                                                                                                                                                                                 - Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrozy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności.


Terminy i sposoby płatności podatku rolnego:                                                                                                                                                                                                                            Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.                                                                                                                                               

W przypadku osób fizycznych wpłat podatku można dokonywać również u inkasentów (sołtysów).


Ulgi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.Termin płatności można odroczyć lub należność rozłożyć na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat).

2. Zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę można odroczyć lub rozłożyć na raty.                                                                                           

3. Zaległość podatkową można umorzyć w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Osoba zainteresowana uzyskaniem powyższej ulgi powinna złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem, dokumentami potwierdzającymi przyczynę ubiegania się o ulgę po terminie płatności podatku.

Ulga inwestycyjna:                                                                                                                                                                                                                         Ulga inwestycyjna przyznawana jest decyzją wydaną na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.

Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych:                                                                                                                                                                                           Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego przysługuje podatnikom, którzy nabywają grunty lub obejmują w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nie przekraczającej 100 ha.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia o którym mowa powyżej, stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50%.

Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.


 


 


  

Załączniki

informacja na podatek rolny od 01.07.2019 roku (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
deklaracja na podatek rolny od 01.07.2019 roku (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 1 (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2 (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIII_128_2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2020 (333.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Mrozach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Dąbrowska-Trojan
Data wprowadzenia:2013-01-11 13:57:30
Opublikował:Magdalena Sulich
Data publikacji:2013-01-11 14:20:42
Ostatnia zmiana:2020-01-15 11:23:04
Ilość wyświetleń:3610

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij