Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Podatek od nieruchomości

Symbol:
F
Wydział:                                                                                                                                                                             

Referat Finansów

Podstawa prawna:                                                                                                                                                                     

- Art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.),                                                                                                                              

- Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Mrozów.Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Przedmiot opodatkowania:
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:
. grunty,
. budynki lub ich części,
. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy:                                                                                                                                                                  

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie.                                                          

- Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.                                                                                                                                                  

- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek od nieruchomości za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.                                                                

- Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Burmistrz Mrozów wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności.

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok:

1) od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,72 zł

b) pod  wodami powierzchniowymi stojącymi  lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 3,86zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku   publicznego – od 1 m2 powierzchni – 0,30 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie

tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni - 3,13zł

 

2)  od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej -  0,60zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,92zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  siewnym -  od 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,26zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,00 zł            

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej  – 5,74zł

3. od budowli - 2% ich wartości , określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ustępy 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


 Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości                                                                                              

- osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,                                                                                                           

- osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
- przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.

W przypadku osób fizycznych wpłat podatku można dokonywać również u inkasentów (sołtysów).
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Ulgi:                                                                                                                                                                                              

1. Termin płatności można odroczyć lub należność rozłożyć na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat).                                                              

2. Zapłatę zaległości podatkowej od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę można odroczyć lub rozłożyć na raty.                                                                                                                                                                

3. Zaległość podatkową od nieruchomości można umorzyć w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
Osoba zainteresowana uzyskaniem powyższej ulgi powinna złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem, dokumentami potwierdzającymi przyczynę ubiegania się o ulgę po terminie płatności podatku.

Załączniki

informacja na podatek od nieruchomości od 01.07.2019 roku (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1 (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
deklaracja na podatek od nieruchomości od 01.07.2019 roku (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 1 (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 2 (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII_114_2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Mrozach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Dąbrowska-Trojan
Data wprowadzenia:2013-01-11 10:05:17
Opublikował:Magdalena Sulich
Data publikacji:2013-01-11 10:16:08
Ostatnia zmiana:2020-01-15 11:22:44
Ilość wyświetleń:4256

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij