Zamknij okno Drukuj dokument

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);

- Uchwała Nr IV/20/03 Rady Gminy w Mrozach z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmieniona uchwałą Nr XVIII/172/2012 Rady Gminy w Mrozach z dnia 29 czerwca 2012 r. 

- Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622).

II. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć pisemny wniosek wraz z załącznikami wymienionymi na odwrocie wniosku. Wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrozach. Po wydaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia, jej uprawomocnieniu się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia stronie oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia przed jego wydaniem, zainteresowanemu zostanie wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia przez wnioskodawcę lub pełnomocnika ustanowionego notarialnie.

III. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Mrozów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IV Opłata:

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę wg stawki podstawowej.
Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Mrozy Nr konta 97 9227 0004 0000    1557  2000 0040 (Bank Spółdzielczy w Mrozach) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

UWAGA OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ZMIANY W USTAWIE  O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI !!!

Zmiana art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy

Zezwolenie wygasa w przypadku:

  1. niezłożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w poprzednim roku w danym punkcie sprzedaży lub
  2. niedokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust. 2 i 5 

 w art. 18 dodano ust. 12a, zgodnie z którym

w art. 18 dodano ust. 12 b, zgodnie z którym:

zmieniono art. 181 ust. 1 i ust. 4

V. Termin załatwienia sprawy:

Po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której posiedzenia odbywają się jeden raz w miesiącu.

VI. Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 31 punktów.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu

(z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 3 punkty.

Załączniki

wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć (catering) (122.1kB)    
zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholi (63.4kB)    
wniosek o zmianę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (210.2kB)    
oświadczenie przy zezwoleniu (207.8kB)    
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych (230.3kB)    
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży (340.7kB)    
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (192kB)    
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych wersja do edycji (14.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paulina Moczydłowska
Data utworzenia:2012-05-31 09:24:31
Wprowadził do systemu:Grzegorz Kowalczyk
Data wprowadzenia:2012-05-31 09:24:50
Opublikował:Magdalena Sulich
Data publikacji:2012-05-31 09:26:52
Ostatnia zmiana:2019-01-08 12:36:54
Ilość wyświetleń:5442