Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2009. Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu i spłatę wcześniej zacigniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mrozy

  F. 340/1/2009                                                           Mrozy, 2009-10-01

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu i spłatę wcześniej zacigniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mrozy

 

 

Nr sprawy: IGK. 340/1/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z:

 

Bankiem Spółdzielczym w Mrozach

Ul. Mickiewicza 13

05-320 Węgrów

 

Uzasadnienie wyboru: Bank Spółdzielczy w Mrozach zaoferował najniższą cenę i otrzymał najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

 

  F. 340/1/2009                                                                              Mrozy, 2009-09-17

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2009. Nazwa zadania:  Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu i spłatę wcześniej zacigniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mrozy

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Bank Spółdzielczy w Mrozach05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 13

 

Uzasadnienie wyboru: Bank Spółdzielczy w Mrozach, zaoferował najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-10-15.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:             Bank Spółdzielczy w Mrozach

Adres Wykonawcy:              05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 13

Cena oferty brutto:               514474,87 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

F. 340/1/2009                                                                                        Mrozy, 2009-09-09

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2009. Nazwa zadania:  Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu i spłatę wcześniej zacigniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mrozy

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść zapytań:

  1. W nawiązaniu do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oddział Banku, zwraca się z prośbą, o rozważenie możliwości wydłużenia terminu składania ofert w związku z koniecznością dokonania analizy sytuacji finansowej Gminy oraz uzupełnienia brakujących w SIWZ informacji do jeje przeprowadzenia.
  2. Wyjaśnienie/informacja czy nastąpiła oczywista omyłka pisarska z Państwa strony, dotycząca:

a) braku treści w pkt VI lit. C SIWZ

b) braku treści w pkt VI lit. D bądź błąd kolejności literowej

c) braku treści w pkt VI lit. G bądź błąd kolejności literowej

d) numeracji ustępów w pkt III

  1. Wyjaśnienie:

a) zapisu pkt XVI oraz braku załącznika nr 4 do SIWZ, o którym mowa w pkt XVI,

b) dotyczące spłaty, o której mowa w pkt II ust. 5 (spłata odsetek czy kapitału?)

Odpowiedzi:

            Ad. 1. Gmina Mrozy nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu składania                 ofert.

            Ad.  2. a) pkt VI lit. C SIWZ otrzymuje brzmienie „nie dotyczy”

                        b) pkt VI lit. D SIWZ nie występuje w SIWZ (nie zawiera żadnej treści)

                        c) pkt VI lit. G SIWZ nie występuje w SIWZ (nie zawiera żadnej treści)

                        d) numeracja w pkt III nastąpiła omyłka pisarska zamiast nr 5 winno być                              nr 6; treść pkt: „Oferta wg WIBOR 1M na dzień 31.08.2009r.” nie ulega                          zmianie.

            Ad.  3. a) pkt XIX SIWZ określa załączniki składające się na integralną część                       specyfikacji tj.: 1.  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez                            wykonawcę – załącznik nr 1, 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków                       udziału w postepowaniu - załącznik nr 2, 3. Wykaz osób do kontaktu                       z Zamawiającym - złącznik nr 3 w związku z tym pkt XVI nie                                    obowiązuje

                        b) pkt II ust. 5 SIWZ – początek spłaty kapitału styczeń 2010 r.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

F. 340/1/2009

Mrozy, 2009-09-14

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2009. Nazwa zadania:  Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu i spłatę wcześniej zacigniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mrozy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

http://www.mrozy.bip.net.pl

 

gmina@mrozy.pl

Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.pl

http://www.mrozy.bip.net.pl

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mrozy w wysokości 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony).

2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 30.09.2009 roku.

3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty 31.01.2010 r.:

·           2010 r. - 12 rat po 15.000,00 PLN                =          180.000,00 PLN

·           2011 r. - 12 rat po 20.000,00 PLN                 =          240.000,00 PLN

·           2012 r. - 11 rat po 48.000,00 PLN

                                 1 rata w wys. 52.000,00 PLN  =          580.000,00 PLN

·           2013 r. - 11 rat po 48.000,00 PLN

                                 1 rata w wys. 52.000,00 PLN  =          580.000,00 PLN

·           2014 r. - 12 rat po 35.000,00 PLN                 =          420.000,00 PLN

ostatnia rata 31.12.2014 r.

4. Łącznie 60 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.

5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne,  oparte o stawkę WIBOR 1M, płatne po zakończeniu miesiąca na podstawie pisma z banku informującego o kwocie odsetek za dany miesiąc, początek spłaty styczeń 2010 r.

5. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 31.08.2009 r. 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 66110000 - 4

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Usługi bankowe

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 30.09.2009 roku.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000,00 

słownie: pięć tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100 %

#78

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-09-14 do godz. 9:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-14, o godz. 9:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7 (sala konferencyjna)

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-10-15

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 148887-2009 dnia 2009-09-04

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

Załączniki

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY_załącznik nr 1 (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE_ załacznik nr 2 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (106.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM_załącznik nr 3 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (314.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIODOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (329.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (607.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (301.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (305.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21_STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOZONYCH OFERT (460.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (295.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_2 protokół postępowania o _icznego część szczegółowa (625.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-09-04 16:30:18
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-09-04 16:31:51
Ostatnia zmiana:2009-10-01 11:32:45
Ilość wyświetleń:1656
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij