Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: budowa modułowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy, nr sprawy: ZGK. 7040/4/11/2009

<>

ZGK. 7040/4/11/2009

Mrozy, 2009-09-23


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: nazwa zadania: budowa modułowego systemu zaplecza boisk sportowych
Orlik 2012 w miejscowości Jeruzal, gmina Mrozy.

 

Nr sprawy: ZGK. 7040/4/11/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp ZGK w Mrozach informuje, że w
prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH
ul. MICKIEWICZA 35
05-320 Mrozy
www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

2) Osoba upoważniona do kontaktów:
Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach


(025) 75 74 082
zgk.mrozy@neostrada.pl

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą: TULCON

S.A. ul.Kościuszki 20, 63-500 Ostrzeszów

 

Uzasadnienie wyboru: Firma TULCON S.A. zaoferowała najniższą cenę i
otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 7040/4/11/2009

MROZY, 2009-09-14

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: Nazwa zadania: budowa modułowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy,  nr sprawy: ZGK. 7040/4/11/2009

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firmę Tulcon S.A. Z siedzibą przy ul.Kościuszki 20, 63-500 Ostrzeszów.

 

Uzasadnienie wyboru:: firma Tulcon S.A. zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ.

 

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w  terminie do dnia 2009-09-21.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                          Tulcon S.A.

Adres Wykonawcy:                           ul. Kościuszki 20, 63-500 Ostrzeszów

Cena oferty brutto:                            169 580,00

Liczba pkt. w kryterium cena:           300,00

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                          Moduł System Serwis Sp. Z o.o.

Adres Wykonawcy:                           ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock

Cena oferty brutto:                            219 600,00

Liczba pkt. w kryterium cena:           231,69

 

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w  terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

______________________________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 7040/4/11/2009

MROZY, 2009-09-02

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: budowa modułowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy,

nr sprawy: ZGK. 7040/4/11/2009

 

W odpowiedzi na skierowane przez Firmę Mostostal Wrocław S.A. Oddział Metaloplast Oborniki  zapytania:

1.Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji stalowej wypełnionej płytą warstwową  (budowa kontenerowa)

2.    Czy w  przypadku konstrukcji stalowej zamawiający wymaga elewacji drewnianej.

3. Czy Zamawiający zakłada , że nieumieszczone w dokumentacji przetargowej rysunki zaplecza są zgodne z rysunkami projektu zaplecza zaproponowanego  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

informujemy Firmę Mostostal oraz innych wykonawców:

 

1.     Zamawiający nie dopuszcza zastosowania konstrukcji stalowej wypełnionej płytą warstwową  (budowa kontenerowa).  Aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z budową modułowego zaplecza kontenerowego dołączamy Specyfikacje Techniczną, Specyfikację Techniczno-Materiałową oraz rysunki architektoniczne dotyczące zaplecza kontenerowego do dokumencji przetargowej znajdującej się na stronie internetowej http://www.mrozy.pl// w zakładce przetargi / otwarte.

2.     W przypadku konstrukcji stalowej Zamawiający wymaga elewacji drewnianej.

3.     Rysunki architektoniczne zaplecza są zgodne z wytycznymi projektu zaplecza zaproponowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Pozostałe wymogi określone w SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

      wszyscy zainteresowani

__________________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

 

 

 

ZGK. 7040/4/11/2009

MROZY, 2009-08-18

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: budowa modułowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy,

nr sprawy: ZGK. 7040/4/11/2009

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

www.mrozy.bip.net.pl

zgk.mrozy@neostrada.pl

8:00 - 16:00 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.bip.net.pl www.mrozy.pl zakładka przetargi

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Budowa modułowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy  (budynek sanitarno-szatniowy / modułowy z częścia magazynową o pow. użytkowej 58,2 m2 pow. zabudowy 84,86 m2 wg. projektu typowego „modułowego systemu zaplecza boisk sporotwych Orlik 2012”) opracowany przez: Kulczyński Architekt Sp. z o. o. 00-018 Warszawa ul.Zgoda 4 m.2 w składzie autorskim: arch.Bogdan Kulczyński, arch. Maksymilian Ziółkowski, arch. Marek Michałowski bez budowy fundamentów. Fundamenty będą wcześniej przygotowane przez zamawiającego.

 

Wspólny Słownik Zamówień: CPV - 45.21.22.00 - 8

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

 45.21.22.00 - 8

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#47

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

31.10.2009 rok

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  2000,00  słownie: pięć tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#70

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-09-08, do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 6

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-208, do godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 7

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz.283382 z dnia 18/08/2009

 

____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

Załączniki

02 Specyfikacja techniczna Nr 1B - Zaplecze (556.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_CENOWY (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_OFERTOWY_WYKONAWCY (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ_WYKONANYCH_DOSTAW (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (106kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ (81.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0801_AR_04_01 (372kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0801_AR_02_04 (654.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07 Specyfikacja techniczno-materiałowa (311.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02 Specyfikacja techniczna Nr 1B - Zaplecze (496.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01 Specyfikacja techniczna ogólna - OST (235.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-17 (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-21 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-12 (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-2-PN_CZESC_SZCZEGOLOWA2 (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o zawarciu umowy2 (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-08-18 14:51:14
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-08-18 14:52:54
Ostatnia zmiana:2009-09-23 14:18:44
Ilość wyświetleń:1668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij