Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy, nr sprawy: ZGK. 7040/4/09/2009

<>

ZGK. 7040/4/09/2009                                                                Mrozy, 2009-09-21

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: nazwa zadania: Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy, 

 

Nr sprawy: ZGK. 7040/4/09/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp  ZGK w Mrozach informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

(025) 75 74 082

zgk.mrozy@neostrada.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą: ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:  ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

_________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 7040/4/09/2009

MROZY, 2009-09-04

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: nazwa zadania: Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy,  nr sprawy: ZGK. 7040/4/09/2009

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru::  firma ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ.

 

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w  terminie do dnia 2009-09-11.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                        ACTIVA Longin Witkowski, 

Adres Wykonawcy:                         ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

Cena oferty brutto:                         192 882,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena:         300,00  

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                        GARDENIA SPORT Sp. Z o. o.

Adres Wykonawcy:                         ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

Cena oferty brutto:                          222 381,60 

Liczba pkt. w kryterium cena:         260,19

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                        MASTERS Sp.z o.o.

Adres Wykonawcy:                         ul.A.Mickiewicza 21, 70-313 Szczecin

Cena oferty brutto:                          272 304,00

Liczba pkt. w kryterium cena:         212,49

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:                        POLCOURT Sp. Akcyjna

Adres Wykonawcy:                         ul.Gen.Zajączka 11, lok. C7 01-510 Warszawa 

Cena oferty brutto:                          249 612,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena:         231,81                          

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:                        KORTBUD  

Adres Wykonawcy:                         ul. Lipowa 7, 05-079 Okuniew

Cena oferty brutto:                          203 093,40 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena:         285,00

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

______________________________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 7040/4/09/2009

MROZY, 2009-08-17

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nazwa zadania Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy,

nr sprawy: ZGK. 7040/4/09/2009

 

W odpowiedzi na skierowane przez Firmę Polcourt zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz  na prośbę Prezesa w/w firmy  dotyczącą usunięcia jednego z wymogów  jakościowych informujemy innych wykonawców:

 

1.Wymóg jakościowy (oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO)  zostaje  zniesiony ze względu na fakt wyeliminowania ewentualnego protestu.

 

2. W specyfikacji wymagane parametry dla trawy syntetycznej takie jak wysokość, gęstość włókien na m2, waga włókien, waga włókien z matą są  minimalnymi parametrami  trawy syntetycznej określonymi  przez  Zamawiającego.

 

 

Pozostałe wymogi określone w SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

ZGK. 7040/4/09/2009

MROZY, 2009-08-07

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy,

nr sprawy: ZGK. 7040/4/09/2009

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

www.mrozy.bip.net.pl

zgk.mrozy@neostrada.pl

8:00 - 16:00 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.bip.net.pl www.mrozy.pl zakładka przetargi

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy,

nr sprawy: ZGK. 7040/4/09/2009

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: CPV - 45.21.22.00 - 8

Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Jeruzal Gmina Mrozy:

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

 45.21.22.00 - 8

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#47

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

31.10.2009 rok

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  5000,00  słownie: pięć tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#70

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-08-28, do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 6

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-28, do godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 7

 

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 129753-2009 z dnia 07.08.2009

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

Załączniki

FORMULARZ_CENOWY (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_OFERTOWY_WYKONAWCY (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (153.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ_WYKONANYCH_BOISK (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wymagane parametry trawy syntetycznej (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie SIWZ (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-2_CZESC_OGOLNA (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-21 (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-17 (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-12 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o zawarciu umowy2 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-2-PN_CZESC_SZCZEGOLOWA2 (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-08-07 13:51:34
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-08-07 13:55:06
Ostatnia zmiana:2009-09-21 13:16:22
Ilość wyświetleń:1669

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij