Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Numer sprawy: 7040/4/10/2009 Nazwa zadania: Budowa nawierzchni poliuretanowej z elastyczną przepuszczalną warstwą podkładową ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnegow Jeruzalu Gmina Mrozy.

<>

ZGK. 7040/4/10/2009                                                                Mrozy, 2009-09-21

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: nazwa zadania: Budowa nawierzchni poliuretanowej z elastyczną przepuszczalną warstwą podkładową  w Jeruzalu Gmina Mrozy,

 

Nr sprawy: ZGK. 7040/4/10/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp ZGK w Mrozach informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

(025) 75 74 082

zgk.mrozy@neostrada.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą: ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:  ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

_________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

 

ZGK. 7040/4/10/2009

MROZY, 2009-09-04

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: nazwa zadania: Budowa nawierzchni poliuretanowej z elastyczną przepuszczalną warstwą podkładową  w Jeruzalu Gmina Mrozy.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru::  firma ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ.

 

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w  terminie do dnia 2009-09-11.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 

 

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                        ACTIVA Longin Witkowski, 

Adres Wykonawcy:                         ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

Cena oferty brutto:                         112 199,13 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena:         300,00  

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                        GARDENIA SPORT Sp. Z o. o.

Adres Wykonawcy:                         ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

Cena oferty brutto:                          115 939,10 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena:          290,31

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                        MASTERS Sp.z o.o.

Adres Wykonawcy:                         ul.A.Mickiewicza 21, 70-313 Szczecin

Cena oferty brutto:                          127 159,01 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena:         264,69

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:                        RYMIX BIS S.a.

Adres Wykonawcy:                         ul.Równoległa 1, 02-235 Warszawa

Cena oferty brutto:                          121 175,06 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena:          277,77                          

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:                        KORTBUD  

Adres Wykonawcy:                         ul. Lipowa 7, 05-079 Okuniew

Cena oferty brutto:                          132 394,97 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena:         254,25

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:                        SPORT GRUPA Sp. Z o. o.

Adres Wykonawcy:                         ul.Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena oferty brutto:                          153 275,21 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena:          219,60

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

______________________________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 7040/4/10/2009

MROZY, 2009-08-24

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nazwa zadania Budowa nawierzchni  poliuretanowej z elastyczną przepuszczalną warstwą podkładową ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnegow Jeruzalu Gmina Mrozy.

nr sprawy: ZGK. 7040/4/10/2009

 

  1. W odpowiedzi na skierowane przez firmę: Rymix-bis zapytanie dotyczące parametrów technicznych  oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego informujemy innych wykonawców:

 

Zamawiający  dopuszcza do zastosowania nawierzchnie poliuretanową firmy Rymix-bis oraz innych firm chcących wziąść udział w przetargu o ile:

1. Użyta do montażu nawierzchnia poliuretanowa posiada wymienione dokumenty :

 

1.    Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2.    Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3.    Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4.    Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

oraz spełnia podstawowe parametry zgodne z wymogami programu Orlik 2012 tj. (pkt.2.2 typowej specyfikacji programu orlik 2012 włącznie z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej) dostępnej na stronie www.orlik2012.pl

 

2. Odpowiadając na pytanie dotyczące aprobaty technicznej informujemy, że Wykonawca ma do wyboru dostarczenie aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji techninczej  ITB, lub wynik badania  specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni..    

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Do wiadomości:

      wszyscy zainteresowani

__________________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

 

ZGK. 7040/4/10/2009

MROZY, 2009-08-07

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7040/4/10/2009 Nazwa zadania:  Budowa nawierzchni  poliuretanowej z elastyczną przepuszczalną warstwą podkładową ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnegow Jeruzalu Gmina Mrozy.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

www.mrozy.bip.net.pl

zgk.mrozy@neostrada.pl

8:00 - 16:00 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.bip.net.pl  www.mrozy.pl zakładka przetargi

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa nawierzchni  poliuretanowej z elastyczną przepuszczalną warstwą podkładową ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Jeruzalu Gmina Mrozy.

 

Parametry nawierzchni poliuretanowej – można zastosować produkty o parametrach równoważnych lub lepszych:

       wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) - > bądź równe 0,70

      ścieralność (mm) – < bądź równym 0,09

      wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) - 53 ± 3

      wytrzymałość na rozdzieranie (N) - > bądź równe 100

      twardość według metody Shore” a. A (Sh.A) – 65 ±  5

      współczynnik tarcia kinetycznych nawierzchni: w stanie suchym > bądź równe 0,35 , w stanie mokrym > bądź równe 0,30

      odporność na działanie zminnych cykli hydrotechnicznych oceniona: przyrostem masy (%) < bądź równym 0,70

      odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kuli (mm2) – 550 ± 50, stan powierzchni po badaniu – bez zmian

 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE:

Wykonana nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać:

      badania zgodności z normą PN-EN 14877 lub

      aprobatę techniczną ITB lub

      wynik badań specjalistycznych laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

      kartę techniczną oferowanej nawierzchni powierdzoną przez jej producenta

      atest PZH dla zastosowanej nawierzchni

      autoryzację producentanawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na zrealizowana inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

 

 

CPV 45 21 22 21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy stadionów sportowch.

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiaj1cy nie dopuszcza sk3adania ofert wariantowych  

     .

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

31.10.2009 r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiaj1cy wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000,00 PLN , słownie: dwa tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100 %

#61

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-08-28, do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 6

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-28, do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 7

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-09-28

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr poz. 129837-2009 dnia 07.08.2009

 

 

 

 

___________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

Załączniki

Charakterystyka nawierzchni (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_CENOWY (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_OFERTOWY (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (117.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (124.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ_WYKONANYCH_BOISK (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie SIWZ (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-2_CZESC_OGOLNA (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-21 (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-17 (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-12 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o zawarciu umowy2 (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-2-PN_CZESC_SZCZEGOLOWA2 (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-08-07 13:45:36
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-08-07 13:55:06
Ostatnia zmiana:2009-09-21 13:11:50
Ilość wyświetleń:1790

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij