Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Numer sprawy: IGK. 340/5/2009. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mrozy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą: Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z ...

IGK. 340/5/2009                                                                       Mrozy, 2009-07-14

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mrozy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą: Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozy

 

Nr sprawy: IGK. 340/5/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

Konsorcjum:

Lider: MELIORANT Tadeusz Zając i Spółka Spółka komandytowa, 08-400 Garwolin, Sulbiny ul. Wspólna 2,

Partner: Zakład Instalacyjno - Budowlany Władysław Goszczyński, ul. Wieniawskiego 28, 21-300 Radzyń Podlaski

 

Uzasadnienie wyboru: KONSORCJUM - Lider: MELIORANT Tadeusz Zając i Spółka Spółka komandytowa, Partner: Zakład Instalacyjno - Budowlany Władysław Goszczyński zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 


IGK. 340/5/2009                                  
Mrozy, 2009-07-17

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/5/2009. Nazwa zadania:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mrozy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą: Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozy

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum:

Lider: MELIORANT Tadeusz Zając i Spółka Spółka komandytowa, 08-400 Garwolin, Sulbiny ul. Wspólna 2,

Partner: Zakład Instalacyjno - Budowlany Władysław Goszczyński, ul. Wieniawskiego 28, 21-300 Radzyń Podlaski

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Konsorcjum:

Lider: MELIORANT Tadeusz Zając i Spółka Spółka komandytowa, 08-400 Garwolin, Sulbiny ul. Wspólna 2, 

Partner: Zakład Instalacyjno - Budowlany Władysław Goszczyński, ul. Wieniawskiego 28, 21-300 Radzyń Podlaski, zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-08-15.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Lider konsorcjum: Zakład Budownictwa Ogólnego "MODUŁ"                                                                                   Bożena Guzik

                                              Partner: AZE Zając, Kokoszko Sp. J.

 

Adres Wykonawcy:                 Lider konsorcjum:38-300 Gorlice, Stróżówka 67

                                               Partner:  34-625, Skrzydlna 101

Cena oferty brutto:                 5879267,45

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,74

 

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:               PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-                                                        BUDOWLANYCH"AR-MEL" Sp z o o

Adres Wykonawcy:                07-200 Wyszków, ul. Polna 1

Cena oferty brutto:                 5771731,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,75

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:               Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane

                                              BUDOSAN CZUBASZEK

Adres Wykonawcy:                08-110 Siedlce, ZAKŁAD ŻABOKLIKI 100

Cena oferty brutto:                 6145669,58

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,71

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:               Gazomontaż SA

Adres Wykonawcy:                05-091 Ząbki, ul. Powstańców 2 C

Cena oferty brutto:                 8104582,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,54

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:                PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANOHANDLOWE

                                               Z.Niziński

Adres Wykonawcy:                 07-200 Wyszków, Ul. Serocka 11 A

Cena oferty brutto:                  5460363,81

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,80

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:           Lider konsorcjum: MELIORANT Tadeusz Zając i Spółka                                                                                      Spółka komandytowa

                                                 Partner: Zakład Instalacyjno - Budowlany

                                                              Władysław Goszczyński,

Adres Wykonawcy:                  Lider konsorcjum: 08-400 Garwolin, Sulbiny ul. Wspólna 2 

                                                Partner: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wieniawskiego 28

Cena oferty brutto:                  4343617,51

Liczba pkt. w kryterium cena: 1,00

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              ZAKŁAD BUDOWY I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ                                                                                                                WODOCIĄGOWOKANALIZACYJNYCH Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                08-400 Garwolin, Miętne,ul. Główna 45

Cena oferty brutto:                 6465989,79

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,67

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              DKM-LASKOWSCY Spółka Jawna PRZEDSIĘBIORSTWO                                            BUDOWNICTWA WODNEGO,

                                               MELIORACJI, KANALIZACJI I ROBÓT DROGOWYCH

Adres Wykonawcy:                05-230 Kobyłka, ul. Dworkowa 2 C

Cena oferty brutto:                 6512870,08

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,67

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

IGK. 340/5/2009                                                                                    Mrozy, 2009-06-29

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/5/2009. Nazwa zadania:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mrozy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą: Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozy

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

Pytanie 1:

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050- 1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050- 4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Pytanie 2:

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Odpowiedzi:

Ad.1. Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

Ad.2.   Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych na co Wykonawca przy odbiorze końcowym ma dostarczyć stosowne dokumenty

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy MrozyIGK. 340/5/2009                                                                                                 Mrozy, 2009-06-25

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/5/2009. Nazwa zadania:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mrozy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą: Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozy

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

gmina@mrozy.pl

Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mrozy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą: Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozy"

Oznaczenie przedmiotu zamówieni wg CPV:

 

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2.         Ogólna charakterystyka obiektu i robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia:

 

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana:

-           sieć grawitacyjna o średnicy DN 250 mm - 942 m, DN 200 mm - 8363 m oraz DN 160 mm w tym przyłącza o średnicy 160 mm (kanały grawitacyjne PVC U) łączna długość - 1694 m

-           pompownie ścieków 4 szt

-           kanalizacja ciśnieniowa tłoczna o średnicy DN 90 mm (kanały tłoczne PE) - 1492 m

-           uzbrojenie kanalizacji w studnie o średnicy: 1000 mm i 400 mm. 

 

 

3. W ramach zadania Wykonawca wykona pełen zakres robót określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót w sposób zgodny ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), jak również wszelkie zobowiązania wynikające z wzoru umowy oraz niniejszej SIWZ.  Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawia przedmiar robót, na podstawie którego Wykonawca określi wynagrodzenie za przedmiot zamówienia. Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.mrozy.bip.net.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie ul. A. Mickiewicza 35,  05-320 Mrozy,

4. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)

5.  Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

1) organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy, kierowników robót oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

3) wszelkie zobowiązania wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ (zał. nr 4)

6.  Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 48 miesięcznej gwarancji jakości.      Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z  przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

7.  W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w rozdziale 6 pkt D1 SIWZ upływa  przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany  Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.

8.  Przekazanie placu budowy wybranemu wykonawcy nastąpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

9. Odbioru robót dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy i inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór częściowy w  5 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, iż prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt pozbawiony jest wszelkich wad. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

10.  Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 9 lub też brak potwierdzenia przez inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt  jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót.

11.  Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru  częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru  końcowego. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

12. Wskazane  przez Zamawiającego  nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować jako materiały przykładowe do określenia  parametrów i wymogów  technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączonej specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz dokumentacji projektowej.

13.  Zamawiający w trakcie wykonywania robót będzie żądał od Wykonawcy przestawienia odpowiednich aprobat technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna) w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia - 30.11.2010 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od  wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły  „spełnia”, „ nie spełnia”, z zastrzeżeniem postanowień art.26 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:

2.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ustawy

2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2.3 Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonegopostępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

 2.6 Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

       3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1Jest niezgodna z ustawą.

 3.2 Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy.

 3.3 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.4 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.5 Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.6 Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

3.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy.

3.8Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniuzgodniez formułą - spełnia-niespełna.

 6.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

       2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

      2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

      5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275)

       3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 42 9227 0004 0000 1557 2000 0060 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mrozach z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

     4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, - w formie oryginału Wykonawca składa razem z ofertą.

     6. Wadium należy wnieść do dnia 16.07.2009r do godziny 9:00

     7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 8. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

       10. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

       1) upłynął termin związania ofertą,

       2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

     3) Zamawiający unieważnił postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

          12. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

     1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

            2) który został wykluczony z postępowania,

            3) którego oferta została odrzucona.

     13. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy zawarte w art. 45 i 46.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#78

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-07-16 do godz. 9:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-16, o godz. 9:30

w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7

                 

 

XII. Termin związania ofertą

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr poz. 99705-2009 dnia 2009-06-25

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

Załączniki

Wzór umowy załącznik nr 4 (76.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa załacznik nr 9_2 (895.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa załacznik nr 9_3 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa załacznik nr 9_4 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa załacznik nr 9_5 (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa załacznik nr 9_6 (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa załącznik nr 9_1 (938.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy załącznik nr 1 (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Harmonogram rzeczowo_finansowy organizacji i wykonania robót załącznik nr 7 (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (549.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia załącznik nr 3 (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót załącznik nr 2 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SpecyfikacjaTechniczna Wykonania i Odbioru Robót złacznik nr 8_1 (559.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SpecyfikacjaTechniczna Wykonania i Odbioru Robót złacznik nr 8_2 (558kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia załącznik nr 6 (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz wykonanych robót budowlanych załącznik nr 5 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (214kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o spełnianiu przez_owaniu przetargowym ZP_17 (437kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół postępowania o udzie_ówienia część ogólna ZP_2 (388.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Streszaczenie oceny i porównania złożonych ofert ZP_21 (396.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (652.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zbiorcze zestawienie ofert ZP_12 (410.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia część szczegółowa ZP_2 (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-06-25 15:51:27
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-06-25 15:53:31
Ostatnia zmiana:2009-08-17 15:54:50
Ilość wyświetleń:3786
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij