Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK.340/4/2009. Nazwa zadania: TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROZACH

<>

IGK. 340/4/2009                                                                       Mrozy, 2009-07-01

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROZACH

 

Nr sprawy: IGK. 340/4/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz

08-210 Platerów

Ul. Polna 3

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz z siedzibą przy 08-210 Platerów, Ul. Polna 3 zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy


 

IGK.340/4/2009                                                                                Mrozy, 2009-06-23

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK.340/4/2009. Nazwa zadania:  TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROZACH

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz, 08-210 Platerów, Ul. Polna 3

 

Uzasadnienie wyboru: Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz,  zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-07-12.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Z.R.B Andrzej Mokicki

Adres Wykonawcy:              21-450 Stoczek ŁukowskiUl. Piłsudskiego 77

Cena oferty brutto:           714097.82

Liczba pkt. w kryterium cena: 94,00

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Firma PATRAS

Adres Wykonawcy:              08-300 Sokołów Podlaskiu. Wolności 21

Cena oferty brutto:           724872,71

Liczba pkt. w kryterium cena: 93,00

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              P.H.U OJDANA Marek Ojdana

Adres Wykonawcy:              07-100 WęgrówUl. Kościuszki 104

Cena oferty brutto:           822050,08

Liczba pkt. w kryterium cena: 82,00

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              PUH LUX Janina i Bogusław  Lejman S.J

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk MazowieckiUl. Szczecińska 18

Cena oferty brutto:           847900,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 80,00

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz

Adres Wykonawcy:              08-210 Platerów, Ul. Polna 3

Cena oferty brutto:           674530,97

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk


 

IGK.340/4/2009

Mrozy, 2009-05-21

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK.340/4/2009. Nazwa zadania:  TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROZACH

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

gmina@mrozy.pl

Poniedziałek - Piatek 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROZACH

Zakres projektowych prac

- ocieplania ścian Szatni płytami styropianowymi z wykonaniem tynków akrylowych,

- ocieplenie stropu wełną mineralną,

- ułożenie na pokryciu dachowym niskiego budynku izolacji cieplnej z wełny mineralnej z

pokryciem ocieplenia papą termozgrzewalną,

- wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej płaskiej na blachę dachówkopodobną,

- przebudowa kominów ponad dachami.

- remont i malowanie ścian elewacji budynku głównego Szkoły,

- wymiana stolarki okiennej z częściowym zamurowaniem istniejących otworów okiennych,

- demontaż i montaż obróbek blacharskich i demontaż instalacji odgromowej - roboty

towarzyszące,

- wykonanie robót brukarskich poprzez wykonanie opaski betonowej wokół budynku,

rozwiązania techniczne

a) ocieplenie ścian zewnętrznych w zespolonym systemie izolacji cieplnej, pokrytej

cienkowarstwowym tynkiem akrylowym

Elementy składowe systemu:

¦ zaprawa klejąca na bazie cementu do przyklejenia płyt styropianowych,

¦ płyty termoizolacyjne - płyty styropianowe EPS -E FS 15 o wymiarach 1000 x 500

mm i grubości 12 cm o wartościach podanych w normie PN-8-20130:1999

¦ łączniki mechaniczne do mocowania styropianu - kołki do styropianu 10x220 mm z

plastykowym trzpieniem o średnicy min. 60 mm

¦ zaprawa klejowo- szpachlowa do zatapiania siatki,

¦ Siatka zbrojąca z włókna szklanego powlekanego żywicą polipropylenową o

gramaturze min. 145 g:m2

¦ Akrylowa zaprawa tynkarska o grubości ziarna fakturującego do 1,6 mm

Cokół wykończyć tynkiem dekoracyjnym na bazie żywic akrylowych i kamyków

kwarcowych,

Prace wykonać zgodnie z instrukcją instalacji systemu dostępną u dostawcy

systemu oraz aprobatą techniczną.

 

b) wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili z PCV o wymiarach i w

ilości wg zestawienia; skrzydła rozwierane i uchylno - rozwierane wg schematów rysunków

Do produkcji okien zastosować.

- profil PCV, minimum 3 komorowy, wzmocniony profilem stalowym, o izolacyjności

cieplnej U< 1.6W:m2K, w kolorze białym,

- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła Umax = 1, W: m2K,

- szerokość profili PCV skrzydeł i ram musi wynosić co najmniej 60 mm,

- okucia obwodowe, systemowe, o wysokiej niezawodności, regulacja okucia klamką;

- w oknach parteru zastosować szyby wzmocnione P-4 oraz okucia przeciwwyważeniowe,

- w sanitariatach zastosować szyby matowe. W Sali gimnastycznej zastosować szyby

bezpieczne P2  montowane od strony wewnewtrznej.

c) wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi z profili z kształtowników

aluminiowych z przekładka termiczną o wymiarach i w ilości wg zestawienia; drzwi

dwuskrzydłowe z naświetlem; wg schematu na rysunków. Wyposażenie drzwi - wg

rysunków.

Do produkcji okien zastosować.

- profil aluminiowy, minimum 3 komorowy, z przekładką termiczną, w kolorze brązowym,

- w naświetlu szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła Umax = 1,0W: m2K, panel

pełny o izolacyjności cieplnej Umax < 2,0W: m2K

- szerokość profili skrzydeł i ram co najmniej 60 mm.

d) ocieplenie powierzchni stropu - z wełny mineralnej półtwardej o gęstości pozornej

ok. 35 kg:m3 i grubości 16 cm układanych na sucho w dwu warstwach po 8 cm.

e) naprawa elewacji.

- oczyszczenie i zeskrobanie ze ścian istniejącego tynku nakrapianego, farby,

- naprawić tynki spękane, przetrzeć tynki istniejące, wyrównać nierówności oraz na

całości ścian położyć gładź z masy szpachlowej na bazie cementów,

- naprawić gzymsy i opaski ozdobne wokół okien,

- ściany i gzymsy pomalować farbami silikatowymi w 2 kolorach pastelowych, cokoły

farbami silikatowymi do betonów - po uzgodnieniu z inwestorem,

- oczyścić z kurzu, mchów i uzupełnić ubytki betonu murów osłonowych przy oknach

piwnicznych. Powierzchnię ścian pomalować środkiem uszczelniającym, ochronnym na

działanie czynników atmosferycznych - np. Izohan renobud R-140.

f) wymiana pokrycia dachowego

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej płaskiej

-rozebranie pokrycia z desek i łat,

- sprawdzenie stanu technicznego elementów drewnianych, deskowania i deski czołowej;

ewentualne zniszczone elementy wymienić, przez nabicie dodatkowych kotrłat wyrównać

połać pokrycia,

- na krokwiach - łatach wyrównujących położyć folię wstępnego przykrycia o dużej

paroprzepuszczalności > 2000 g:m2:24h.,

- przybić do deskowania kontrłaty gr. 2.5 cm i łaty w łaty o przekroju 38x50 mm w

rozstawie co 80 cm,

- pokryć dach blachą powlekaną dachówkopodobną - zastosować blachę stalową gr.>

0.55 mm, ocynkowaną, powlekaną poliestrem gr.> 20 Km, kolor brązowy,

- 6 -

- wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej; gzyms, pas nadrynnowy, kalenica,

kominy,

- rynny o 15 cm mocowane do deski czołoweji rury spustowe o o 10 cm - systemowe - w

kolorze blachy pokryciowej. Ze względu na nie normatywne odległości pomiędzy rurami

spustowymi na elewacji północnej i południowej należy wykonać dodatkowo po 2 rury

spustowe.

g) remont kominów

- rozebrać istniejące kominy ponad dachem,

- wybudować nowe z cegły klinkierowej klasy 20 na zaprawie cementowej M 10 o

wysokości 60 cm ponad pow. pokrycia dachu.

- wierzch kominów przykryć czapką betonową z okapnikiem o szerokości 7 cm.

-obróbki czapek kominowych wykonać z blachy powlekanej.

- wykonać instalację odgromową na kominach, połączyć zwody pionowe instalacji

odgromowej z pokryciem blaszanym. Wykonać badanie prawidłowości działania instalacji

odgromowej i sporządzić protokół.

h) Ocieplenie stropodachu

- izolacja cieplna z wełny mineralnej twardej ( gęstość >120kg:m3, ? < 0.039 W:mK), z

płyt układanych mijankowo na sucho w 2 warstwach o łącznej grubości 16 cm -płyty

układane na zakład. Istniejące podłoże z papy oczyścić i wyrównać, zerwać istniejące obróbki

blacharskie i rynny. Wykonać obramowanie krawędzi dachu z impregnowanej kantowizny

sosnowej o łącznej grubości ok.15, montowanej do podłoża kołkami stalowymi. Całość

pokryć 2 warstwami papy termozgrzewalne na osnowie z włókniny poliestrowej; podkładowa

o gr. > 4mm mocowana mechanicznie do podłoża poprzez kołki systemowe i zgrzewana,

wierzchniego krycia o gr. >5 mm zgrzewana. Wykonać obróbki blacharskie z blachy

powlekanej gzymsu, rynny i rury spustowe, pas nadrynnowy, wydrę na ścianie. Istniejący

daszek nad schodami wejściowymi do szatni z papy na deskowaniu wymienić na pokrycie z

płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 8 cm z obróbkami systemowymi.

Do ocieplenia dachu zastosować istniejące rozwiązanie systemowe.

i) Instalacja odgromowa

Demontaż i montaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta stalowego, ukrycie

zwodów instalacji odgromowej pod warstwę ocieplenia w rurze osłonowej. Miejsce

połączenia pręta z płaskownikiem zabezpieczyć drzwiczkami stalowymi 20 x 20 cm.

Wykonać badania skuteczności działania instalacji.

j) wykonać opaskę wokół budynku z betonowej kostki brukowej kolor szary, gr 6 cm na

podsypce piaskowej , zakończonych obrzeżem betonowym 6x20cm na podsypce piaskowej.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z normami, sztuką budowlaną, instrukcją

instalacji systemu dostępną u dostawcy materiałów oraz specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robót. Szczegółowy zakres i ilość robót do wykonania przedstawiono

w przedmiarze robót.

Pozostałe, nieujęte w niniejszym opracowaniu prace do uzgodnienia z Inwestorem.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45453000-7

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Roboty remontowe i renowacyjne

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

16.10.2009 r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10000,00 PLN , słownie: dziesięć tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-06-12 do godz. 09:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-12, o godz. 09:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-12

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

..............................

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

..............................

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr poz. 78347 -2009 z dnia 2009-05-21

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

Załączniki

ZSP Mrozy_ przedmiar_zał nr 15 do SIWZ (289.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Elewacje 01 ZSP Mrozy_zał nr 8 do SIWZ (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Elewacje 02 ZSP Mrozy_zał nr 9 do SIWZ (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Elewacje 03 ZSP Mrozy_zał nr 10 do SIWZ (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Elewacje 04 ZSP Mrozy_zał nr 11 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Elewacje 05 ZSP Mrozy_zał nr 12 do SIWZ (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy wykonawcy - załacznik nr 1 do SIWZ (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa zasadnicza - załącznik nr 16 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załacznik nr 3 do SIWZ (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany_ZSP Mrozy_zał nr 6 do SIWZ (150.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót_ZSP Mrozy_zał nr 7 do SIWZ (161.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 4 do SIWZ (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ZSP Mrozy 01_zał nr 13 do SIWZ (199.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej ZSP Mrozy 02_zał nr 14 do SIWZ (154.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (288.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (578.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2 protokółpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego część ogólna (558.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert (297.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17 informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu przetargowym (310.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_2 protokółpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego część szczegółowa (392.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY (193.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-05-21 15:25:51
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-05-21 15:36:43
Ostatnia zmiana:2009-07-01 15:08:16
Ilość wyświetleń:1982

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij