Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/08/2009. Nazwa zadania: Dostawa kruszywa naturalnego frakcji 0 - 31,5 w ilości 4824 ton, dostawa kruszywa naturalnego frakcji 16 - 31,5 w ilości 4824 ton, dostawa kruszywa ...

ZGK. 7040/4/08/2009

MROZY, 2009-05-21

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/08/2009. Nazwa zadania:  Dostawa kruszywa naturalnego frakcji 0 – 31,5 w ilości 4824 ton, dostawa kruszywa naturalnego frakcji 16 – 31,5 w ilości 4824 ton, dostawa kruszywa naturalnego frakcji 31,5 – 63 w ilości 4824 ton w 2009 roku.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

www.mrozy.bip.net.pl

zgk.mrozy@neostrada.pl

8:00 - 16:00 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.bip.net.pl www.mrozy.pl zakładka przetargi

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa kruszywa naturalnego frakcji 0 – 31,5 w ilości 4824 ton, dostawa kruszywa naturalnego frakcji 16 – 31,5 w ilości 4824 ton, dostawa kruszywa naturalnego frakcji 31,5 – 63 w ilości 4824 ton

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 14212200-2 Kruszywo

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

14212200-2

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#47

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

31.12.2009 rok

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00  słownie: dziesięć tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#70

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-29, do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 5

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-29, do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 7

 

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 78323-2009  z dnia 2009-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

ZGK. 7040/4/08/2009

MROZY, 2009-05-22

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/08/2009. Nazwa zadania:  Dostawa kruszywa naturalnego frakcji 0 – 31,5 w ilości 4824 ton, dostawa kruszywa naturalnego frakcji 16 – 31,5 w ilości 4824 ton, dostawa kruszywa  naturalnego frakcji 31,5 – 63 w ilości 4824 ton w 2009 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane przez Pana Wojtczaka zapytanie telefoniczne dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru projektu umowy informujemy:

 

Wyjaśnienia

 

W specyfikacji poprzez określenie kruszywo  naturalne mamy na myśli kruszywo  wapienne łamane zwykłe , trzyrodzaje : ( miał, kliniec,tłuszeń ) , kruszywo  musi spełniać postanowienia normy  PN-B-11112  „Kruszywo  mineralne. Kruszywo  łamane do nawierzchni drogowych”

 

Projekt umowy (załącznik numer 5) zawiera błędny zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy  §4 w punkcje 4 i 5. Punkt 4 i 5 będzie usunięty z projektu umowy, a wykonawca  po wykonaniu dostaw otrzyma zwrot kaucji gwarancyjnej.

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

Załączniki

WYKAZ_WYKONANYCH_DOSTAW (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_CENOWY (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_OFERTOWY_WYKONAWCY (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKT_UMOWY (128.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKËW_ZAMËWIENIA (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp-21 (679.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie wyborze (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp-2 część ogólna (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp-12 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp-17 (745.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zawarciu umowy (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-2 Cześć szczegółowa (272.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-05-21 13:19:13
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-05-21 13:19:44
Ostatnia zmiana:2009-06-18 08:43:34
Ilość wyświetleń:1431
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij