Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2009. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji we wsiach: Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia, Kruki


IGK. 340/3/2009                                                                       Mrozy, 2009-06-19

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji we wsiach: Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia, Kruki

 

Nr sprawy: IGK. 340/3/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUDEX” Sp.z o.o

Ul. Brzeska 97

08-110 Siedlce

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUDEX” Sp.z o.o

 z siedzibą przy Ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy MrozyIGK. 340/3/2009

MROZY, 2009-05-14

 

Nazwa wykonawcy

Ulica

Kod, Miejscowość

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2009. Nazwa zadania:  Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji we wsiach: Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia, Kruki

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMBUDEX" Sp.z o.o., 08-110 Siedlce, Ul. Brzeska 97

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMBUDEX" Sp.z o.o., zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-06-04.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              LINETEL Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              20-048 LublinUl. Legionowa 2/38

Cena oferty brutto:           426146,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 110,10

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              WOD.-KAN. mgr inż. Sławomir Baran

Adres Wykonawcy:              00-400 GarwolinUl. Jagodzińska 40

Cena oferty brutto:           363169,60 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 129,30

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMBUDEX" Sp.z o.o.

Adres Wykonawcy:              08-110 SiedlceUl. Brzeska 97

Cena oferty brutto:           156533,56 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 300,00

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              INTER- PRO- BUD

Adres Wykonawcy:              90-312 ŁódźPl. Zwycięstwa 2

Cena oferty brutto:           316858,40 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 148,20

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ŁĄCZNOŚCITELEPROJEKT W WARSZAWIE Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              00-238 WarszawaUl. Długa 23/25

Cena oferty brutto:           388913,06 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 120,60

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              GRONTMIJ Polska Spółka z o.o.

Adres Wykonawcy:              60-164 PoznańUl. Ziębicka 35

Cena oferty brutto:           485657,60 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 96,60

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy


IGK. 340/3/2009                                                                                 MROZY, 2009-05-06

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2009. Nazwa zadania:  Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji we wsiach: Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia, Kruki

 

GMINA MROZY informuje, że w dniu 2009-05-05 o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1

LINETEL Sp. z o.o.

ul. Legionowa 2/38, 20-048 Lublin

349 300,00  PLN

426 146,00  PLN

2

WOD - KAN mgr inż. Sławomir Baran

ul. Jagodzińska 40, 08 - 400, Garwolin

297 680,00  PLN

363 169,60  PLN

--------------------------------------------------------

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUDEX Sp. z o.o

ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce

128 306,56  PLN

156 533,36  PLN

--------------------------------------------------------

4

INTER-PRO-BUD Bożena Bajerska

Pl. Zwycięztwa 2, 90-312, Łódź

259 720,00  PLN

316 858,40  PLN

--------------------------------------------------------

5

Biuro Studiów i Projektów Łączności TELEPROJEKT w Warszawie Sp. z o.o.

ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa

318 781,20  PLN

388 913,06  PLN

--------------------------------------------------------

6

GRONTMIJ Polska Spółka z o.o.

ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

398 080,00 PLN

485 657,60 PLN

--------------------------------------------------------

#687

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy MrozyIGK. 340/3/2009

MROZY, 2009-04-20

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2009. Nazwa zadania:  Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji we wsiach: Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia, Kruki

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Adama Mickiewicza 35

05-320 MROZY

www.mrozy.pl

gmina@mrozy.pl

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pięciu egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego (+ 1 egz. w formie elektronicznej) sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości: Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia, Kruki,, uwzględniającego podłączenie projektowanej sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mrozach (orientacyjny zakres zadania na załączonych do SIWZ mapach ewidencyjnych w skali 1 : 5000 oraz na mapce topograficznej w skali 1 : 25000).

Długość sieci kanalizacyjnej – 18800 m.

Długość przyłączy – 8120 m (406 szt.).

Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych (aktualizacja) – 160 h

Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych (nowy pomiar) – 20 h

 

Zakres zamówienia obejmuje:

- uzyskanie kompletu oświadczeń właścicieli nieruchomości objętych projektem o zaakceptowaniu trasy kanalizacji oraz zgodzie na wejście na teren posesji późniejszemu wykonawcy inwestycji,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i dokumentów (wypisów z rejestru ewidencji gruntów, wyrysów z map zasadniczych, wypisów

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,

- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu do zapytania o zakres raportu, oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany,

- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane odrębnymi przepisami,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- opracowanie przedmiaru robót w pięciu egzemplarzach (z wyodrębnieniem przyłączy kanalizacyjnych),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego w dwóch egzemplarzach (z wyodrębnieniem przyłączy kanalizacyjnych),

- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów wraz z opracowaniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania objętego postępowaniem przetargowym

UWAGA: Projekt techniczny zawierać powinien opracowany w skali 1:5000 plan sytuacyjny przeglądowy z naniesionym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, z uwidocznionym podziałem na sekcje mapowe wchodzące w skład dokumentacji.

Projekt opracowany powinien być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.

Materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,

- wizja w terenie,

 

3. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Projekt opracowany powinien być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych

 

4. Ilość i rodzaj

opracowanie pięciu egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego (+ 1 egz. w formie elektronicznej) sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości: Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia, Kruki,, uwzględniającego podłączenie projektowanej sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mrozach (orientacyjny zakres zadania na załączonych do SIWZ mapach ewidencyjnych w skali 1 : 5000 oraz na mapce topograficznej w skali 1 : 25000).

Długość sieci kanalizacyjnej - 18800 m.

Długość przyłączy – 8120 m (406 szt.).

Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych (aktualizacja) – 160 h

Wykonanie map zasadniczych do celów projektowych (nowy pomiar) – 20 h

Zakres zamówienia obejmuje:

- uzyskanie kompletu oświadczeń właścicieli nieruchomości objętych projektem o zaakceptowaniu trasy kanalizacji oraz zgodzie na wejście na teren posesji późniejszemu wykonawcy inwestycji,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i dokumentów (wypisów z rejestru ewidencji gruntów, wyrysów z map zasadniczych, wypisów

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,

- przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu do zapytania o zakres raportu, oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany,

- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane odrębnymi przepisami,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- opracowanie przedmiaru robót w pięciu egzemplarzach (z wyodrębnieniem przyłączy kanalizacyjnych),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego w dwóch egzemplarzach (z wyodrębnieniem przyłączy kanalizacyjnych),

- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów wraz z opracowaniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania objętego postępowaniem przetargowym

UWAGA: Projekt techniczny zawierać powinien opracowany w skali 1:5000 plan sytuacyjny przeglądowy z naniesionym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, z uwidocznionym podziałem na sekcje mapowe wchodzące w skład dokumentacji.

Projekt opracowany powinien być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.

Materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,

- wizja w terenie,

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 71220000-6 usługi projektowania arcitektonicznego

71222200-2 usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

71322200-3 usługi projektowania rurociagów

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

usługi projektowania arcitektonicznego

 

Dodatkowe przedmioty

usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich, usługi projektowania rurociagów

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 listopada 2009 r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1900,00 PLN , słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#78

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-05 do godz. 10:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Adama Mickiewicza 35

05-320 MROZY

Pokój nr 2 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-05, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Adama Mickiewicza 35

05-320 MROZY

Pokój nr 7 (sala konferencyjna)

     

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-06-04

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr poz. 64205-2009 z dnia 2009-04-20

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

IGK. 340/3/2009                                                                                 MROZY, 2009-04-27

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2009. Nazwa zadania:  Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji we wsiach: Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia, Kruki

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

1.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień?

2.   Czy w przypadku niedotrzymania terminów określonych w Kpa i odpowiednich przepisach przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za przekroczone terminy?

3.   Co w sytuacji gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art.3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane?

4.   Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczenie prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

5.   Czy na terenie objętym projektami są tereny zamknięte?

6.   Czy jest pełne pokrycie mapami zasadniczymi do celów opiniodawczych dla zakresu opracowania projektowego będącego przedmiotem przetargu?

7.   Jakie drogi występują na terenie objętym przetargiem?

8.   Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację kanalizacji w pasie dróg gminnych i powiatowych?

9.   Czy na obszarze objętym przetargiem są obszary Natura 2000?

10.                Gdzie będą odprowadzane ścieki z miejscowości objętych przetargiem?

 

Odpowiedzi:

            Ad.1, Ad.2: Zamawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wyrazi zgode na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem rygorów § 13 Projektu umowy, stanowiącej Załacznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że opóxnienie wykonania robót nastapiło z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

            Ad.3: Należy wziąć pod uwagę rozwiązania alternatywne. Jednocześnie każdorazowo wykonawca musi zgłosić fakt wystąpienia trudności tak, abyZamawiajacy mógł podjąc działanie w celu ich usunięcia.

            Ad.4: Zamawiający może wystąpić o ustalenie kuratora spadku lub ograniczenie prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ale należy to traktować jako ostateczność przy braku mozliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych.

           

            Ad.5: Na terenie objętym projektami występuję teren zamknięty – przejazd przez tory kolejowe trasa Warszawa - Siedlce (patrz mapa ewidencyjna_GRODZISK, mapa orientacyjna).

            Ad.6: Według wiedzy Zamawiającego tak, jednak to powinno być przedmiotem badań firmy składającej ofertę.

            Ad.7: Na terenie objętym przetargiem występują drogi gminne i powiatowe.

            Ad.8: Tak, Zamawiający dopuszcza lokalizację kanalizacji w pasie dróg gminnych i powiatowych pod warunkiem dokanania niezbędnych uzgodnień z własciwym zarzadcą drogi.

            Ad.9: Tak, na obszarze objętym przetargiem są obszary Natura 2000 (część obrębu Grodzisk i część obrębu Rudka)

            Ad.10: Ścieki z miejscowości objętych przetargiem będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w mrozach.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

IGK. 340/3/2009                                                                                 MROZY, 2009-04-27

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2009. Nazwa zadania:  Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji we wsiach: Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia, Kruki

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

1.   Czy Zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie według uzgodnionego z Wykonawcą harmonogramu realizacji prac?

2.   Czy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy i przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu następujących okoliczności:

  a)działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie określonym w umowie,

 b)wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, warunków do projektowania oraz wszelkich decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy,

 c)wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami posesji w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?

3. Czy przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie określonym w SWIZ, tj. do dnia 30.11.2009 r.?

 

Odpowiedzi:

            Ad.1: Zamawiający przrzewiduje fakturowanie zgodnie z zapisami w Projekcie umowy, stanowiącym Załacznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Ad.2: a, b) Zamawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wyrazi zgode na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem rygorów § 13 Projektu umowy, stanowiącej Załacznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że opóźnienie wykonania robót nastapiło z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

                      c) Należy wziąć pod uwagę rozwiązania alternatywne. Jednocześnie każdorazowo wykonawca musi zgłosić fakt wystąpienia trudności tak, aby Zamawiajacy mógł podjąc działanie w celu ich usunięcia. Zamawiający może wystąpić o ustalenie kuratora spadku lub ograniczenie prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ale należy to traktować jako ostateczność przy braku mozliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych.

            Ad.3: Tak, przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie określonym w SWIZ, tj. do dnia 30.11.2009 r.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

Załączniki

WZÓR UMOWY (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ CENOWY (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (52.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa ewidencyjna_GRODZISK_7 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa ewidencyjna_KRUKI_2 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa ewidencyjna_MROZY_3 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa ewidencyjna_NATOLIN_5 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa ewidencyjna_RUDKA_4 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa ewidencyjna_WOLA PAPROTNIA_8 (401.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa ewidencyjna_WOLA RAFAŁOWSKA_6 (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa orientacyjna_1 (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia traści SIWZ 2 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia traści SIWZ 1 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFER (290.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (360.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (379.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2 protokółpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego część ogólna (364.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert (374.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17 informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu przetargowym (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (432.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_2 protokółpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego część szczegółowa (501kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-04-20 14:06:08
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-04-20 14:07:12
Ostatnia zmiana:2009-06-22 15:33:18
Ilość wyświetleń:2609
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij