Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/2/2009. Nazwa zadania: Budowa świetlicy w Woli Paprotniej II etap

IGK. 340/2/2009                                                                       Mrozy, 2008-04-22

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa świetlicy w Woli Paprotniej II etap

 

Nr sprawy: IGK. 340/2/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

Z.R.B Andrzej Mokicki

Ul. Piłsudskiego 77

21-450 Stoczek Łukowski

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Z.R.B Andrzej Mokicki

 z siedzibą przy Ul. Piłsudskiego 77, 21-450 Stoczek Łukowski zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy MrozyIGK. 340/2/2009

MROZY, 2009-04-07

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/2/2009. Nazwa zadania:  Budowa świetlicy w Woli Paprotniej II etap

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Z.R.B Andrzej Rokicki21-450 Stoczek ŁukowskiUl. Piłsudskiego 77

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Z.R.B Andrzej Rokicki, zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-04-23.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              F.B.H LIMAK Katarzyna Perkowska

Adres Wykonawcy:              01-471 WarszawaUl. Narwik 8 lok. 30

Cena oferty brutto:           67894,91

Liczba pkt. w kryterium cena: 264,00

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Z.R.B CZARNACKI Konstanty Czarnacki

Adres Wykonawcy:              07-100 Węgrówu. Sienkiewicza 5

Cena oferty brutto:           65051,62

Liczba pkt. w kryterium cena: 277,80

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              PUH LUX Janina i Bogusław  Lejman S.J

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk MazowieckiUl. Szczecińska 18

Cena oferty brutto:           85617,07

Liczba pkt. w kryterium cena: 210,90

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              P.H.U OJDANA Marek Ojdana

Adres Wykonawcy:              07-100 WęgrówUl. Kościuszki 104

Cena oferty brutto:           63089,43

Liczba pkt. w kryterium cena: 286,50

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              P.B.H BIK-BUD Zdzisław Bartczak

Adres Wykonawcy:              08-110 SiedlceUl. Wł. Jagiełły 17/6

Cena oferty brutto:           65931,87

Liczba pkt. w kryterium cena: 273,90

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              ZUL Krzysztof Mikucewicz

Adres Wykonawcy:              21-500 Biała PodlaskaUl. Żwirki i Wigury 10B

Cena oferty brutto:           67975,17

Liczba pkt. w kryterium cena: 265,80

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              Z.R.B Andrzej Rokicki

Adres Wykonawcy:              21-450 Stoczek ŁukowskiUl. Piłsudskiego 77

Cena oferty brutto:           60259,85

Liczba pkt. w kryterium cena: 300,00

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              PMP s.c.Marek i Jolanta Piętka

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk MazowieckiUl. 11-go Listopada 12

Cena oferty brutto:           104978,57

Liczba pkt. w kryterium cena: 172,20

 

Lp.:                          9

Nazwa wykonawcy:              Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM

Adres Wykonawcy:              Zbigniew Mejszutowicz08-210 Platerów, Ul. Polna 3

Cena oferty brutto:           66807,26

Liczba pkt. w kryterium cena: 234,30

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy
IGK. 340/2/2009

MROZY, 2009-03-02

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/2/2009. Nazwa zadania:  Budowa świetlicy w Woli Paprotniej II etap

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

MICKIEWICZA 35

05-320 MROZY

www.mrozy.pl

przetargi@mrozy.bip.net.pl

Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budynek świetlicy jest realizowany na podstawie pozwolenia na budowę z 2007 roku. Na dzień dzisiejszy  jest wykonany stan surowy otwarty z wykonaniem więźby  dachowej pokrytej folią wstępnego krycia

A. pokrycie dachowe:

- zamocować deskę czołową na krawędzi dachu,

- położyć blachą dachówkopodobną powlekaną na istniejących łatach  - zastosować blachę stalową gr.> 0.50 mm, ocynkowaną, powlekaną poliestrem gr.> 20 Km, kolor zielony,

- wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej;, pas nadrynnowy, kominy, na kalenicy zastosować gąsiory.

-  rynny o 12 cm mocowane do deski czołowej i rury spustowe o o 10 cm - systemowe - w kolorze blachy pokryciowej.

  - wykonać podbitkę z paneli PCW perforowanych na konstrukcji drewnianej.

B.  zamontować okna z profili z PCV o wymiarach i w ilości wg zestawienia; skrzydła rozwierane i uchylno - rozwierane:

- profil PCV, minimum 4 komorowy, wzmocniony profilem stalowym, o izolacyjności  U< 1.6W na m2K, w kolorze białym,

- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła  Umax = 1,1W na m2K,

- szerokość profili PCV skrzydeł i ram musi wynosić co najmniej 60 mm,

- okucia obwodowe, systemowe, o wysokiej niezawodności, regulacja okucia klamką;

C. zamontować drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładka termiczną o wymiarach i w ilości wg zestawienia; drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe:

- profil aluminiowy, minimum 3 komorowy, z przekładką termiczną, w kolorze brązowym,

- panel pełny o izolacyjności cieplnej Umax < 1,3W na m2K

- szerokość profili skrzydeł i ram co najmniej 60 mm.

D. Ocieplenie ścian zewnętrznych w zespolonym systemie izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowym tynkiem akrylowym

elementy składowe systemu:

¨           zaprawa klejąca na bazie cementu do przyklejenia płyt styropianowych,

¨           płyty termoizolacyjne -  płyty styropianowe EPS -E FS 15 o wymiarach 1000 x 500 mm i grubości 12 cm ( 8 cm - cokół) o wartościach podanych w normie PN-8-20130:1999

¨           łączniki mechaniczne do mocowania styropianu - kołki do styropianu 10x220 mm z plastykowym trzpieniem o średnicy min. 60 mm i długości 22 cm

¨           zaprawa klejowo- szpachlowa do zatapiania siatki,

¨           Siatka zbrojąca  z włókna szklanego powlekanego żywicą polipropylenową     o gramaturze min. 145 g na m2

¨           Akrylowa zaprawa tynkarska  o grubości ziarna fakturującego do 1,6 mm

¨           Cokół wykończyć mozaikowym tynkiem żywicznym.

Prace wykonać zgodnie z instrukcją instalacji systemu dostępną u dostawcy systemu oraz aprobatą techniczną.

      Wokół budynku wykonać opaskę z szarej betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, ograniczonej obrzeżem o wymiarach 6x20 cm. Schody zewnętrzne z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm ograniczonej obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej.

Zakres prac - zgodnie ze szczegółowym obmiarem robót.

  Przedmiar robót  został wykonany na postawie pozycji katalogowych nakładów rzeczowych i podaje zakres i ilość robót, niezbędnych do kompleksowego wykonania zadania. Wykonawca robót przy wykonywaniu ofert nie jest zobowiązany do stosowania tych samych podstaw wyceny robót lecz musi wycenić każdą pozycję obmiaru.

          W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem zaplecza budowy, zabezpieczenia placu budowy, dostawą materiałów na miejsce wbudowania oraz wykonania niezbędnych rusztować lub zabezpieczeń w celu prawidłowego umocowania rynien i rur spustowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Roboty budowlane w zakresie budynków

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 czerwca 2009 r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000.00 , słownie: dwa tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#78

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-03-23 do godz. 11:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

MICKIEWICZA 35

05-320 MROZY

Pokój nr 2

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-03-23, o godz. 11:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

MICKIEWICZA 35

05-320 MROZY

Pokój nr 7

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-04-23

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

..............................

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

..............................

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr poz. 44259-2009 z dnia 2009-03-02

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

Załączniki

Zdjęcia Wola Paprotnia (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz cenowy_załocznik nr 2 (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy wykonawcy_załącznik nr 1 (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne_załącznik nr 3 (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (114.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wola Paprot - przedmiar (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wola Paprotnia- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz wykonanych robót budowlanych_załacznik nr 4 (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór Umowy_załącznik nr 5 (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (883kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (619.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2 protokółpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego część ogólna (575.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert (617.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17 informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu przetargowym (320.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2_Protokół_część szczegółowa (111.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (280.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-03-02 15:33:02
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-03-02 15:33:44
Ostatnia zmiana:2009-04-22 13:31:21
Ilość wyświetleń:1779
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij