Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - żwir

<>

ZGK. 7040/4/05/2009

MROZY, 2009-03-04

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/05/2009. Nazwa zadania:  Dostawa żwiru frakcji 2 mm-10 mm (PN-B-11111:1996 kl. I, II Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.), partiami w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości 4000 m3

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkożystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93  pkt1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkożystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 
 

Mrozy, dnia 4 marca 2009 r.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

ALFA-NORMA Sp. z o.o.

02-699 Warszawa, ul. Nowy Służewiec 16

 

Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa żwiru frakcji 2 mm-10 mm (PN-B-11111:1996 kl. I, II Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.), partiami w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości 4000 m3

 

 

Rozstrzygnięcie protestu

 

 

W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 23 lutego 2009roku ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH, ( „Zamawiający”) na podstawie art. 183 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( „Ustawa”) informuję, że protest został uwzględniony

 

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję na podstawie art. 183 ust. 5 Ustawy o powtórzeniu oprotestowanej czynności - wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

W imieniu Zamawiającego:

 

 

 

______________________

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach – Stanisław KonopkaMrozy, dnia 4 marca 2009 r.

ZGK. 7040/4/05/2009

MROZY, 2009-01-29

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/05/2009. Nazwa zadania:  Dostawa żwiru frakcji 2 mm-10 mm (PN-B-11111:1996 kl. I, II Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.), partiami w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości 4000 m3.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

www.mrozy.bip.net.pl

zgk.mrozy@neostrada.pl 

Pon. - Pt. 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.bip.net.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Żwir frakcji 2 mm-10 mm (PN-B-11111:1996 kl. I, II Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.), partiami w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości 4000 m3.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 14212120-7 Żwir

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

14212120-7

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#47

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30.11.2009 r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000.00 PLN , słownie: dwa tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#70

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-02-06 do godz. 10:00

  w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 6

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-02-06, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 7

 

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dniod upływu terminu składania ofert.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr poz. 11952-2009 z dnia 2009-01-29

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach


ZGK. 7040/4/05/2009

MROZY, 2009-02-17

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/05/2009. Nazwa zadania:  Dostawa żwiru frakcji 2 mm-10 mm (PN-B-11111:1996 kl. I, II Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.), partiami w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości 4000 m3

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

KOLBUD Leszek Kotuniak 05-320 Mrozy, ul. Licealna 18

 

Uzasadnienie wyboru: Firma KOLBUD Leszek Kotuniak zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-03-09.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandloweALFA-NORMA Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              02-699 Warszawa, ul. Nowy Służewiec

Cena oferty brutto:           534 360,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 68,49

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK- KRUSZ

Adres Wykonawcy:              18-400 Łomża, Al. Legionów 152

Cena oferty brutto:           588 528,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 62,16

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              KOLBUD Leszek Kotuniak

Adres Wykonawcy:              05-320 Mrozy, ul. Licealna 18

Cena oferty brutto:           122 000,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 300,00

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              A. Sałasiński i D. Smoczyk Sp. J.

Adres Wykonawcy:              21-450 Stoczek ŁukowskiWólka Poznańska 35 A

Cena oferty brutto:           179 584,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 203,79

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_CENOWY (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_OFERTOWY_WYKONAWCY (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU_W_POSTĘPOWANIU_O_ZAMÓWIENIE_PUBLICZNE (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKT_UMOWY (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKÓW_ZAMÓWIENIA (112.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ_WYKONANYCH_DOSTAW (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (416.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozstrzygnięcie protestu (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wniesionych protestach i odwołaniachzp 2 część szczegółowa (302.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp 2 część szczegółowa (893.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-01-29 15:40:31
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-01-29 15:42:17
Ostatnia zmiana:2009-03-12 14:53:18
Ilość wyświetleń:1647

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij