Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Dostawa Materiałów budowlanych w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2 i czerwona 6 cm - 1500 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1600 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 -

<>

ZGK. 7040/4/03/2009

MROZY, 2009-03-04

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/03/2009. Nazwa zadania:  Dostawa Materiałów budowlanych w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2 i czerwona 6 cm - 1500 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1600 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 - 3000 mb

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ jest ono obarczone wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 pkt.1 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
ZGK. 7040/4/03/2009

MROZY, 2009-02-19

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/03/2009. Nazwa zadania: Dostawa Materiałów budowlanych w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2 i czerwona 6 cm - 1500 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1600 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 - 3000 mb.

 

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wniesiony protest dotyczący: wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

 

Kopię wniesionego protestu przekazuje się w załączeniu.

 

Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy:

do upływu terminów, o którym mowa w art. 180 ust. 3 przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.

 

Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 Prawa zamówień publicznych.

 

Załącznik: kopia protestu z dnia 2009-02-18

 

Do wiadomości: uczestnicy postępowania


 

ZGK. 7040/4/03/2009

MROZY, 2009-01-27

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/03/2009. Nazwa zadania:  Dostawa Materiałów budowlanych w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2 i czerwona 6 cm - 1500 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1600 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 - 3000 mb

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

UL. GRANICZNA 1

05-320 MROZY

www.mrozy.bip.net.pl

zgk.mrozy@neostrada.pl

Pn. - Pt. 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.bip.net.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Materiały budowlane na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2 i czerwona 6 cm - 1500 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1600 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 - 3000 mb.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 44113100-6 Materiały chodnikowe

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

44113100-6

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#47

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 listopad 2009 r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000.00 PLN , słownie: pięć tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#70

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-02-04 do godz. 10:00

  w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

UL. GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 6

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-02-04, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

UL. GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 7

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr poz. 10102-2009 z dnia 2009-01-27

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 7040/4/03/2009

MROZY, 2009-02-06

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/03/2009. Nazwa zadania:  Dostawa Materiałów budowlanych w 2009 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2 i czerwona 6 cm - 1500 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1600 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 - 3000 mb

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane WID-BAS, 05-520 Konstancin - Jeziorna, ul. Rynkowa 6

 

Uzasadnienie wyboru: Firma: Przedsiębiorstwo Budowlane WID-BAS zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-03-05.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              BRUKLAND S.J. M. i D. Ruszlewscy

Adres Wykonawcy:              05-220 Zielonka, ul. Marecka 48

Cena oferty brutto:           256492,80 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 271,53

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              PPHU MENUT Przemysław Popis

Adres Wykonawcy:              05-402 Otwock, ul. Skrzetuskiego 13

Cena oferty brutto:           249439,98 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 279,21

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              PATER FIRMA A E Daniluk

Adres Wykonawcy:              17-300 Siemiatycze, ul. Fabryczna 10, Siemiatycze Stacja

Cena oferty brutto:           276232,40 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 252,12

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              PP-H Zbigniew Banszkiewicz SKARPOL II Spółka Jawna

Adres Wykonawcy:              26-640 Skaryszew, ul.Dzierzkowska 2

Cena oferty brutto:           248270,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 280,53

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              ZP-U TARKOS S.J. J. Kostrzewa, B. Kostrzewa

Adres Wykonawcy:              26-640 Skaryszew, Tomaszów 73

Cena oferty brutto:           241621,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 288,24

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              KEFAL Kempisty Spółka Jawna

Adres Wykonawcy:              07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 3

Cena oferty brutto:           262666,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 265,14

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Budowlane WID-BAS

Adres Wykonawcy:              05-520 Konstancin - Jeziorna, ul. Rynkowa 6

Cena oferty brutto:           232156,24 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 300,00

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              SUPERBET J.Zawadzki i wspólnicy S.J.

Adres Wykonawcy:              08-200 Łosice, Zakrze 11

Cena oferty brutto:           248471,30 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 280,29

 

Lp.:                          9

Nazwa wykonawcy:              PWB POL-BRUK Bogdan Paprocki

Adres Wykonawcy:              08-200 Łosice, Niemojki 70

Cena oferty brutto:           278526,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 250,05

 

Lp.:                          10

Nazwa wykonawcy:              STALBUD II Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              05-070 Sulejówek, ul. Piłsudskiego 71

Cena oferty brutto:           284206,32 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 245,07

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

____________________________________

Stanisław Konopka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach


 

Załączniki

WYKAZ_WYKONANYCH_W_OKRESIE_OSTATNICH_3_LAT_DOSTAW (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_CENOWY (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_OFERTOWY_WYKONAWCY (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU_W_POSTĘPOWANIU_O_ZAMÓWIENIE_PUBLICZNE (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROJEKT_UMOWY (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKÓW_ZAMÓWIENIA (111.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja_o_spełnianiu_przez_wykonawców_warunków_udziału_w_postępowaniu_zp_17 (225.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół_postepowania_o_udzielenia_zamówienia_zp_2_część_ogólna (385kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
streszczenie_oceny_i_porównania_złożonych_ofert_zp_21 (596.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (550.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zbiorcze_zestawienie_ofert_zp_12 (433.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wniesionym proteście (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_mat_bud (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacje o wniesionych protestach i odwołaniach (299kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp 2 część szczegółowa (902.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-01-27 16:04:41
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-01-27 16:05:58
Ostatnia zmiana:2009-03-12 14:54:12
Ilość wyświetleń:1580

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij