Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Mrozy

IGK. 3340/9/2008                                                  Mrozy, 2008-11-24

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Mrozy

 

Nr sprawy: IGK. 3340/9/2008

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

sekretariat@mrozy.bip.net.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

GARDENIA SPORT Sp. z o.o.,

02-699 Warszawa

ul. Kłobucka 13

 

Uzasadnienie wyboru: Firma GARDENIA SPORT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa zaoferowało najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk Wójt Gminy Mrozy

IGK. 3340/9/2008

Mrozy, 2008-10-20

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/9/2008. Nazwa zadania:  Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Mrozy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

przetargi@mrozy.bip.net.pl

Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiajacy, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiający nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa nawierzchni boiska o powierzchni 1800 m2 z trawy syntetycznej w miejscowości Mrozy

Minimalne paramerty nawierzchni:

- przepuszczalność wody z wypełnieniem: min 30l/min/m2

- skład : 100% polietylen

- trawa syntetyczna fibrylowana

- gęstość włókien na m2 - 8960

- wysokość żdzbła ponad matę: 50mm

- waga włókien 1150 gr/m2 (bez wypełnienia)

- waga włókien z matą - 2545 gr/m2 (bez wypełnienia)

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45.21.22.00 - 8

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Roboty w zakresie budowy obiektów sportowych

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

   .

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

19 grudnia 2008 roku

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000,00 PLN słownie: dwa tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#61

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-11-10 do godz. 10:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-11-10, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7 (sala konferencyjna)

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 235174 - 2008 z dnia 20.10.2008 r.

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz JaszczukIGK. 3340/9/2008

MROZY, 2008-11-10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/9/2008 Nazwa zadania:  Budowa nawierzchni boiska z trawy syntetycznej w Miejscowości Mrozy

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

GARDENIA SPORT Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-12-11.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:    GARDENIA SPORT Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:     02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

Cena oferty netto:        216 000,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 300

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:    KORTBUD Janusz Gniado

Adres Wykonawcy:     05-079 Okuniew, ul. Lipowa 7

Cena oferty netto:        225 000 ,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 288

 2 . Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk 

Załączniki

specyfikacja_techniczna_wykonania_i odbioru_robót (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Boisko sportowe w Mrozach-przedmiar (113.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (132.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt budowlany boiska z trawy syntetycznej (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie_treści_siwz (680.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp2_protokół_część_ogólna (461.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_17_informacja_o_spełnianiu_przez_wykonawców_warunków_udziału_w_postępowaniu_prowadzonym_w_trybie_przetargu_nieograniczonego (240.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_21_streszczenie_oceny_i_porównania_złożonych_ofert (737.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (225.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_12_zbiorcze_zestawienie_ofert (406.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie_o_zawarciu _umowy (192.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_2_protokół_postępowania)o_udzieleniu_zamówienia_część szczegółowa (441.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2008-10-20 15:49:57
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2008-10-20 15:54:02
Ostatnia zmiana:2008-11-24 15:14:02
Ilość wyświetleń:2684
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij