Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Dostawa pojazdu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych uczniów dla Gminy Mrozy

F. 341/3/2008

MROZY, 2008-10-14

 

ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena

97-300 Piotrków Trybunalski,

ul. Wojska Polskiego 102

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F.341/3/2008 Nazwa zadania:  Dostawa pojazdu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych uczniów dla Gminy Mrozy

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 102

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-11-10.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:    ZIMNY Autoryzowany Dealer Volkswagena

Adres Wykonawcy:     97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 102Cena oferty netto:                       97.377,05 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 300

 2 . Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

       Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz JaszczukF. 341/3/2008

Mrozy, 2008-10-03

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 341/3/2008. Nazwa zadania:  Dostawa pojazdu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych uczniów dla Gminy Mrozy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

sekretariat@mrozy.bip.net.pl

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiajacy, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiający nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Samochód osobowy typu mikrobus, 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim

·           Fabrycznie nowy 2008r.

·           Rozstaw osi powyżej 3300 mm

·           Lakier akrylowy - preferowany granatowy

·           Silnik  wysokoprężny,  turbodoładowany, min 100KM  norma EURO 4           

·           Oryginalne kombi  9 osobowe

·           Homologacja auta bazowego - kombi 9 osobowe

·           Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Z wyposażeniem:

·           Immobiliser,

·           centralny zamek z pilotem

·           izolacja dźwiękowo-termiczna

·           autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe

·           wspomaganie układu kierowniczego,

·           układ hamulcowy z ABS,

·           hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

·           systemy kontroli trakcji : układ EDS ,układ ASR ,układ MSR ,układ ESP

·           niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem

·           napęd na koła przednie

·           obrotomierz elektroniczny

·           skrzynia biegów 6- biegowa (5+wsteczny) mechaniczna

·           dźwignia zmiany biegów w formie "joysticka"

·           klimatyzacja z manualną regulacją  z rozprowadzeniem-nawiewami na przedział pasażerski

·           lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane

·           poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ,

·           pasy bezpieczeństwa z napinaczami,

·           zagłówki z regulacją wysokości

·           regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

·           zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

·           całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / atermiczne

·           wycieraczki szyby przedniej z dwustopniowa regulacją prędkości i spryskiwaczem 

·           szyba przesuwna w drugim rzędzie siedzeń

·           przesuwne prawe drzwi boczne,

·           tylne drzwi z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem   

·           czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

·           stopień wejściowy boczny oświetlony

·           oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie

·           wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłkowy

·           drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział

·           uchwyty wejściowy  w kabinie kierowcy po prawej stronie ,

·           elektrycznie regulowane przednie szyby boczne

·           fotel kierowcy z regulacją

·           podwójne siedzenie pasażerskie z przodu,

·           wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe,

·           składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy,

·           wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe

·           sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach

·           lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii układu hamulcowego i poziomu płynu 

·           reflektory przednie halogenowe +regulacja zasięgu

·           halogeny przednie przeciwmgielne

·           trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu

·           przygotowanie do montażu radia - antena, głośniki

·           radioodtwarzacz CD z MP3

·           opony zimowe + felgi : - 4szt

·           gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, fartuchy przeciwbłotne, pełnowymiarowe koło zapasowe

 

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku:

·           Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: 

·           fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy  + 1 osobowy z 2 rzędu,

·           Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa,

·           Schowek - miejsce (pojemnik na pasy)

·           Szyny wzdłuż  mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu,

·           Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn,

·           Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim,

·           Najazdy teleskopowe z powłoką antypoślizgową  umożliwiająca wprowadzenie wózków do pojazdu

·           Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych).

Samochód osobowy sztuk 1, typu mikrobus, 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 34.11.44.00-3

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

34.11.44.00-3

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

   .

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 listopad 2008 r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000.00 PLN , słownie: dwa tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#61

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-10-10 do godz. 10:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-10, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7 (sala konferencyjna)

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr poz. 228494-2008 dnia 03.10.2008r.

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy - Dariusz Jaszczuk

Załączniki

SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKÓW_ZAMÓWIENIA (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_17_informacja o spełnianiu przez wykonawców warunkówudziału w postepowaniu (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp21_streszczenie_oceny_i_porównania_złożonych_ofert (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_2_protokół_część_ogólna (11.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_Zbiorcze zestawienie ofert (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp2_protokół_część szczegółowa (221kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie_o_zawarciu_umowy (103.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2008-10-03 16:08:52
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2008-10-03 16:09:19
Ostatnia zmiana:2008-10-31 15:08:45
Ilość wyświetleń:1904
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij