Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - olej opałowy

F. 341/2/2008

MROZY, 2008-09-17

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 341/2/2008. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 220 tys. litrów do celów grzewczych w olresie od września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U. „ŻAR”, Arkadiusz Saczewski, Ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-09-25.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy:                          Z.P-H-U „GOMUŁA” Tadeusz Gomuła

Adres Wykonawcy:              ul. Wyszyńskiego 118a, 05-420 Józefów

Cena oferty netto:                  530.200,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 288,81

---------------------------------------------------------------------------------

       2

Nazwa wykonawcy:                          PADER Sp z o.o. P.H.

Adres Wykonawcy:              ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa

Cena oferty netto:                  514.800,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 297,45

---------------------------------------------------------------------------------

       3  

Nazwa wykonawcy:                P.P.H.U. WAGAT Sp. J.

Adres Wykonawcy:              ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów

Cena oferty netto:                  517.000,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 296,16

       4

Nazwa wykonawcy:                          P.H.U. „ŻAR” Arkadiusz Saczewski

Adres Wykonawcy:              Ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce

Cena oferty netto:                  510.400,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 300

---------------------------------------------------------------------------------

       5

Nazwa wykonawcy:                          POL-OIL-Co Sp z o.o.

Adres Wykonawcy:              Pieńków, 05-152 Czosnów

Cena oferty netto:                  517.000,00 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 296,16

---------------------------------------------------------------------------------

 2 . Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

       Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy – Dariusz Jaszczuk

F. 341/2/2008

Mrozy, 2008-09-05

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 341/2/2008. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 220 tys. litrów do celów grzewczych w okresie od września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

przetargi@mrozy.bip.net.pl

poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  Zamawiajacy, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiający nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

olej opałowy lekki w ilości do 220 tys. litrów do celów grzewczych w okresie od września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: Olej opałowy  23122100-9

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

23122100-9

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 czerwca 2009 r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5.    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15000,00 PLN , słownie: piętnaście tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#61

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-09-15 do godz. 10:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-09-15, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7 (sala konferencyjna)

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia otwarcia ofert.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 206781-2008 z dnia data 05.09.2008 r.

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

F. 341/2/2008                                                                       Mrozy, 2008-09-29

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 220 tys. litrów do celów grzewczych w okresie od września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.

 

 

Nr sprawy: F. 341/2/2008

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

sekretariat@mrozy.bip.net.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

P.H.U. „ŻAR” Arkadiusz Saczewski,

Ul. Sokołowska 159-165

08-110 Siedlce

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma P.H.U. „ŻAR” Arkadiusz Saczewski z siedzibą przy Ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce zaoferowało najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk Wójt Gminy Mrozy

 

Załączniki

OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKÓW_ZAMÓWIENIA (181.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_kopia_protestu_z_dn_2008_09_09 (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENI_O_WNIESIONYM_PROTEŚCIE (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTU (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21_Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert_ (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
druk_ZP_12_Zbiorcze_zestawienie_ofert (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie_o_wyborze najkorzystniejszej_oferty (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_Protokół_część ogólna (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZ… (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie_o_wyborze najkorzystniejszej_oferty (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2008-09-05 13:20:25
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2008-09-05 13:24:16
Ostatnia zmiana:2008-09-29 15:30:11
Ilość wyświetleń:1278
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij