Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Dostawa artykułów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Mrozach dla potrzeb stołówki przedszkolnej z dostawą do zamawiającego na koszt oferenta.

GPM-53/208

Mrozy, 2008-08-20

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa artykułów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Mrozach dla potrzeb stołówki przedszkolnej z dostawą do zamawiającego na koszt oferenta.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gminne Przedszkole w Mrozach

Ul. Armii Krajowej 12

05-320 Mrozy

www.mrozy.bip.net.pl

przedszkolemrozy@op.pl

Godziny urzędowania: 8-15

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.mrozy.bip.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiający nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa artykułów żywnościowych do Gminnego Przedszkola w Mrozach dla potrzeb stołówki przedszkolnej z dostawą do zamawiającego na koszt oferenta.

Wspólny Słownik Zamówień: 15.00.00.00-8 - produkty spożywcze i napoje

 

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

15.00.00.00-8

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

01.09.2008 - 31.12.2008

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2.7Inne podstawy wykluczenia wykonawców

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100 %

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-08-28 do godz. 10

w siedzibie zamawiającego Gminne Przedszkole w Mrozach

Ul. Armii Krajowej 12

05-320 Mrozy

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-08-28, o godz.10.30

w siedzibie zamawiającego Gminne Przedszkole w Mrozach

Ul. Armii Krajowej 12

05-320 Mrozy

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 226317/08 dnia 25.08.2008r.

 

 

 

____________________________________

Alicja Jaszczołt

Załączniki

OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKÓW_ZAMÓWIENIA (150.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USTALENIE_WARTOŚCI_SZACUNKOWEJ (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zamówienie 2008 _wrzesień-grudzień (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21_Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2 część szczegółowa (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_część_ogólna (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_Zbiorcze zestawienie ofert (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Jawszczołt
Data utworzenia:2008-08-25 10:46:16
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2008-08-25 10:46:53
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2008-08-25 10:49:17
Ostatnia zmiana:2008-10-09 12:30:31
Ilość wyświetleń:2107
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij