Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Ogłosznie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/7/2008. Nazwa zadania: Budowa zbiornika retencyjnego w Mrozach

IGK. 3340/7/2008

Mrozy,  2008-06-11

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/7/2008. Nazwa zadania:  Budowa zbornika retencyjnego w Mrozach.

 

Dzia łając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ jest ono obarczone wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (zapisy w SIWZ dotyczące wariantowości ofert). Zgodnie z pismem nr UZP/BOF/BA/152715/12118/08 z dnia 10.06.2008 r.

 

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

IGK. 3340/7/2008

Mrozy, 2008-06-09

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/7/2008. Nazwa zadania:  Budowa zbiornika retencyjnego w Mrozach

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.bip.net.pl

sekretariat@mrozy.bip.net.pl

Poniedziałek Piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.bip.net.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiajacy, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiający nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Nazwa przedsięwzięcia  - Zbiornik wodny MROZY

Lokalizacja przedsięwzięcia   - Projektowany zbiornik zlokalizowany jest na gruntach wsi Mrozy, gmina Mrozy, powiat Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie na działkach ewidencyjnych nr 2316,  2335,  2334/9,  2334/7,  2333, 2542

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

Zadaniem projektowanego zbiornika jest zwiększenie retencji wody w zlewni rzeki. Zbiornik służyć będzie również celom rekreacji oraz podniesienie walorów krajobrazowych terenu.

 

Ogólny zakres robót

Celem inwestycji jest:

- wykonanie zbiornika wodnego dla potrzeb małej retencji i rekreacji

- udrożnienie koryta cieku dla poprawy warunków spływu wody z przyległego terenu,

- podniesienie walorów krajobrazowych regionu.

Projektowany zbiornik będzie zbiornikiem przepływowym opartym o wody cieku Witówka II. Będzie to w zasadzie odbudowa dawnego zbiornika, obecnie zdewastowanego.

Na terenie zalewu koryto Witówki na długości 200 m zostanie włączone w zbiornik.

 

Inwestycja, której dotyczy niniejszy projekt obejmuje:

- zbiornik wody o powierzchni 0,63 ha (w tym powierzchnia lustra wody 0,52 ha) i pojemności

11 tys. m3

- jaz żelbetowy o świetle 2 m,

- stopień wysokości 1,0 m

- przepust o świetle 2 x f 1,20 m,

- kładka stalowa szer. 1,50 m  L = 16 m

- remont upustu dennego,

- ścieżki spacerowe o łącznej długości 450 m

- udrożnienie koryta cieku na długości 460 m.

 

. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję

L.p.      Wyszczególnienie                                                   Jedn.     Ilość jedn.

            A. Dane ogólne                     

1          Powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję          ha        1,49

2          Powierzchnia zlewni rzeki Witówki II (Trytwy)w przekroju zbiornika          km2     13,35

3          Przepływy charakterystyczne:                     

            średnia niska woda SNQ       m3/s    0,021

            woda zwyczajna ZQ  m3/s    0,036

            średnia roczna woda SSQ     m3/s    0,070

4          Przepływy wielkie o prawdopodobieństwie:            

            przepływ kontrolny Q1%       m3/s    7,35

            przepływ miarodajny Q3%    m3/s    5,81

            B. Dane techniczne              

5          Klasa budowli                         nieklasyf.

6          Normalny i maksymalny poziom piętrzenia  m n.p.m.         160,00

7          Powierzchnia zbiornika w linii brzegowej      ha        0,63

8          Powierzchnia lustra wody przy NPP ha        0,52

9          Pojemność zbiornika - całkowita       m3       11 000

                                 - czynna            m3       6 300

10        Budowla piętrząca - jaz żelbetowy               

            - wysokość piętrzenia            m         1,35

            - światło          m         2,0

            - zamknięcia               zasuwy stalowe

11        Budowle towarzyszące                     

            a) upust denny (remont) - światło f   m         1,00

            b) kładka stalowa - długość                             - szerokość  mm     16,001,50

            c) przepust - światło f             m         2 x 1,20

            d) stopień na wlocie - wysokość       m         1,00

12        Udrożnienie koryta rzeki        m         460

13        Ścieżki spacerowe     m         450

14        Kubatura wykopu czaszy      m3       9400

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 czerwca 2009 r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , lub którzy złożyli dokumenty wymagane zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia  lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 

3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien wypełnić druk "OFERTA", który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego. Zał. Nr 1

-udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia ,

-wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć   podwykonawcom.

 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawcy powinien wskazać w ofercie, jaką część zadania zamierzam im powierzyć. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany w myśl przepisu art. 647 k.c. przedstawić zamawiającemu do akceptacji umowę pomiędzy nim a podwykonawcą.  Pełne rozliczanie z wykonawcą nastąpi dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy, z którego będzie wynikało, że wykonawca wypłacił mu należną sumę pieniędzy wynikająca z umowy pomiędzy nimi.

 

4. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 70 000,00 PLN , słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych.

Wykonawca wnosi wadium:

1) pieniądzu, przelew na rachunek nr 42 9227 0004 0000 1557 2000 0060 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mrozach;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

sposób przekazania: złożenie stosownych dokumentów w kasie Urzędu Gminy w Mrozach w godzinach 8.00-13.30 od poniedziałku do piątku przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wadium może wnieść każdy z członków konsorcjum, niekoniecznie lider.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100 %

#61

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-01 do godz. 10:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-01, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7 (sala konferencyjna)

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-07-31

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 124037-2008 dnia 09.06.2008 r.

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk Wójt Gminy Mrozy

 

Załączniki

STOPIEŃ (93.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BARIERKI NA JAZIE (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BARIERKI NA PRZEPUŚCIE I UPUŚCIE DENNYM (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BELKA ZAMKNIĘC REMONTOWYCH DETALE (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BELKA ZAMKNIĘĆ REMONTOWYCH (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ELEMENTY DO ZABETONOWANIA (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ELEMENTY DO ZABETONOWANIA_GNIAZDO (104.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
JAZ_RYSUNEK OGÓLNY (216.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KŁADKA STALOWA_KONSTRUKCJA NOŚNA_POKŁAD DREWNIANY_BARIERKA (261.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KŁADKA STALOWA_PRZYCZÓŁEK ŻELBETOWY (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KŁADKA STALOWA_RYSUNEK OGÓLNY (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KŁADKA STALOWA_SŁUP STALOWY (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
MAPA POGLĄDOWALOKALIZACJI INWESTYCJI (308.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogólna specyfikacja techniczna - Mrozy (254.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROFIL PODŁUZNY ZBIORNIKA I RZEKI WITÓWKI II (135kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt wykonawczy (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiary robót pdf (652.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKROJE POPRZECZNE I UMOCNIENIE SKARP ZBIORNIKA (116.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ŚCIEŻKI ŻWIROWEJ (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEPUST Z RUR PE_HD (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REMONT STUDNI UPUSTU DENNEGO (107.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
REMONT UPUSTU_RYSUNEK KONSTRUKCYJNY (103.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYSUNEK KONSTRUKCJI DOKU JAZU_K_1 (259.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYSUNEK KONSTRUKCJI SKRZYDŁA DOLNEGO JAZU (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYSUNEK KONSTRUKCJI SKRZYDŁA GÓRNEGO JAZU (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYSUNEK OGÓLNY ZAMKNIĘĆ ZASUWOWYCH NA JAZIE (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYSUNEK OGÓLNY_WSPORNIK (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST_zbiornik (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (260.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2008-06-09 15:55:34
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2008-06-09 15:59:47
Ostatnia zmiana:2008-06-11 12:48:00
Ilość wyświetleń:1321

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij