Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

I

IGK. 3340/6/2008                                                                       Mrozy, 2008-06-30

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy.

 

 

Nr sprawy: IGK. 3340/6/2008

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

sekretariat@mrozy.bip.net.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą

 

AZE Zając, Kokoszko Spółka Jawna

34-625 Skrzydlna 101

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma AZE Zając, Kokoszko Spółka Jawna, 34-625 Skrzydlna 101 zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk Wójt Gminy Mrozy

GK. 3340/6/2008

MROZY, 2008-06-20

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/6/2008. Nazwa zadania:  Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

AZE Zając, Kokoszko Spółka Jawna, 34-625 Skrzydlna 101

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-07-19.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                 AZE Zając, Kokoszko Spółka Jawna Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                 34-625 Skrzydlna 101

Cena oferty netto:                 2765674,52 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 300

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Kazimierz Dybowski

Adres Wykonawcy:                 04—231 Warszawa, ul. Goździków 25 

Cena oferty netto:                 3 032 011,87 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 273,66

 

 2 . Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

       Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

___________________________________

Wójt Gminy Mrozy – Dariusz Jaszczuk
IGK. 3340/6/2008

Mrozy, 2008-05-27

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/6/2008. Nazwa zadania:  Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.bip.net.pl

przetargi@mrozy.bip.net.pl

Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.bip.net.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy w Mrozach

ul. Mickiewicza 35

05-320 Mrozy.

 

.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia dotyczy:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy.

Przedmiotem inwestycji jest mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków sanitarnych o przepustowości docelowej Qśr.d. = 600 m3/d w miejscowości Mrozy, gm. Mrozy, pow. Mińsk Mazowiecki, woj. Mazowieckie.

Oczyszczalnia będzie oczyszczała ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące z zabudowań mieszkalnych w m. Mrozy. Ścieki surowe będą dopływały na oczyszczalnię rurociągiem grawitacyjnym, a z terenów nie objętych kanalizacją będą dowożone na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi. Oczyszczalnia będzie mogła oczyścić docelowo w sumie 600 m3 ścieków w ciągu doby, z tego ok. 560 dopłynie kanalizacją, a ok. 40 m3/d zostanie dowiezione beczkowozami.

Ścieki obsługiwane przez oczyszczalnię, będą typowymi ściekami gospodarczo - bytowymi.

Zakres prac budowlanych obejmuje budowę obiektów mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków, obiektów pomocniczych, gospodarki osadowej, zagospodarowanie terenu oczyszczalni, wykonanie instalacji elektrycznej, odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

     .

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

31.10.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , lub którzy złożyli dokumenty wymagane zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia  lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 

3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien wypełnić druk "OFERTA", który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego. Zał. Nr 1

-udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia ,

-wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć   podwykonawcom.

 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawcy powinien wskazać w ofercie, jaką część zadania zamierzam im powierzyć. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany w myśl przepisu art. 647 k.c. przedstawić zamawiającemu do akceptacji umowę pomiędzy nim a podwykonawcą.  Pełne rozliczanie z wykonawcą nastąpi dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy, z którego będzie wynikało, że wykonawca wypłacił mu należną sumę pieniędzy wynikająca z umowy pomiędzy nimi.

 

 

4. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 40000.00 PLN , słownie: czterdzieści tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100 %

#61

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-06-18 do godz. 10:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-06-18, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr  7 (sala konferencyjna)

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od up3ywu terminu sk3adania ofert.

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  poz. 111816-2008 dnia 27.05.2008r.

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

Załączniki

SPECYFIKACJA_TECHNICZNA (499.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja BIOZ (155.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
komunikacja_i_ukształtowanie_terenu (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
konstrukcja_i_architektura (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (67.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_część_elektryczna_automatyczna_pomiarowa (597.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_częśćI_technologia (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_częśćI_technologia_tabele (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_zagospodarowania_terenu (442.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.1 (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.2 (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.3 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.4 (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.5 (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR.6 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rysunki_techniczne (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (317.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do SIWZ (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21_Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2 część ogólna (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_ZBIORCZE ZESTAWIENIE_OFERT (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE_OGŁOSZENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFER… (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2 PN_NBO_ZOC Część szczegółowa (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2008-05-27 15:52:59
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2008-05-27 15:57:59
Ostatnia zmiana:2008-06-30 12:38:39
Ilość wyświetleń:1879
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij