Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Ogłoszenie wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/3/2008. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm ...

Zamawiający:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Tytuł przetargu:
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm - 9089,00 m2 oraz warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 9089,00 m2 na ulicy Sportowej, Prusa, Willowej, Słonecznej w Mrozach i ul. Górnej w Jeruzalu

CPV:
45233252 - 0

Tryb zamówienia:


Warunki:
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mrozy.bip.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiajacy, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiający nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm - 1650,00 m2 (szerokość jezdni 5,5 m) oraz warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 1650,00 m2 (szerokość jezdni 5,5 m) na ulicy Sportowej w Mrozach, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm - 2250,00 m2 (szerokość jezdni 6,0 m) oraz warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 2250,00 m2 (szerokość jezdni 6,0 m) na ulicy Prusa w Mrozach, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm - 555,00 m2 (szerokość jezdni 3,0 m) oraz warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 555,00 m2 (szerokość jezdni 3,0 m) na ulicy Górnej w Jeruzalu, termin wykonania zamówienia 31.07.2008r., wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm - 2628,00 m2 (szerokość jezdni 7,20 m) oraz warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 2628,00 m2 (szerokość jezdni 7,20 m) na ulicy Willowej w Mrozach, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm - 2006,00 m2 (szerokość jezdni 5,90 m) oraz warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 2006,00 m2 (szerokość jezdni 5,90 m) na ulicy Słonecznej w Mrozach z terminem wykonania zamówienia do 30.09.2008r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
2.7Inne podstawy wykluczenia wykonawców

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny
3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


Termin realizacji:
Wykonanie nawierzchni ulic: Sportowej, Bolesława Prusa w Mrozach do 31.07.2008r.. Wykonanie nawierzchni ulic: Willowej i Słonecznej w Mrozach do 30.09.2008r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GRANICZNA 1
05-320 MROZY
Pokój nr 6


Oferty można składać do:
2008-06-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-06-17 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GRANICZNA 1
05-320 MROZY
Pokój nr 7


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
10000,00 PLN

Uwagi:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-07-17

Firmy uczestniczące
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Spółka z o.o.Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul.Kolejowa 28  
FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osiecki  
SPÓŁDZIELNIA ROBÓT BUDOWLANO - DROGOWYCH 05-240 Tłuszcz, ul. Zaściankowa 1   Wygrany

Załączniki

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 8 (136.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEDMIAR ROBÓT (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (120.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (456kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 1 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 2 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 3 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 4 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 5 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 6 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 7 (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ul. Sportowa (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ul. Górna (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ul. Prusa (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ul. Słoneczna i Willowa (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21 STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOZONYCH OFERT (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2 część ogólna (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_ZBIORCZE ZESTAWIENIE_OFERT (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZ… (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2 PN_NBO_ZOC Część szczegółowa (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2008-05-26 15:06:39
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2008-05-26 15:24:26
Ostatnia zmiana:2008-06-27 13:38:20
Ilość wyświetleń:1668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij