Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/5/2008. Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w Mrozach II etap

Zamawiający:
GMINA MROZY, ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, www.mrozy.pl

Tytuł przetargu:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 3340/5/2008. Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w Mrozach II etap

CPV:
45212221-1

Tryb zamówienia:


Warunki:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mrozy.bip.net.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
Urząd Gminy w Mrozach
ul. Mickiewicza 35
05-320 Mrozy.

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny
3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,Termin realizacji:
31.07.2008 r

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
URZĄD GMINY MROZY
ul. Mickiewicza 35
05-320 Mrozy
Pokój nr 2 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2008-06-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-06-13 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
URZĄD GMINY MROZY
ul. Mickiewicza 35
05-320 Mrozy
Pokój nr 7 - sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
2000,00 PLN

Uwagi:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-07-14

Firmy uczestniczące
GARDENIA SPORT Sp. z.o.o., 02 - 699 Warszawa ul. Kołobucka 13   Wygrany

Załączniki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Boisko II Mrozy PRZEDMIAR. pdf (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (175.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (79.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP 12 Zestawienie ofert (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP 21 Streszcenie oceny (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2 część ogólna (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2 PN_NBO_ZOC Część szczegółowa (70.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2008-05-21 23:39:11
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2008-05-21 23:47:52
Ostatnia zmiana:2008-06-27 13:45:30
Ilość wyświetleń:1506

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij