Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinansowanie wydatków Gminy Mrozy w 2006 roku

Zamawiający:
Gmina Mrozy

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinansowanie wydatków Gminy Mrozy w 2006 roku

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

Warunki:
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mrozach, ul. Mickiewicza 35 w pokoju nr 18 lub pobrać ze strony internetowej pod adresem: www.mrozy.bip.net.pl .Termin realizacji:
październik 2006 rok.

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Krzyrzanowski, pokój nr 18, tel 0257574190 .

Miejsce składania ofert:
W siedzibie zamawiającego
Gmina Mrozy
Mickiewicza 35
05-320 Mrozy
Pokój nr 2 - sekretariat.


Oferty można składać do:
2006-10-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2006-10-16 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiającego
Gmina Mrozy
Mickiewicza 35
05-320 Mrozy
Pokój nr 7 - sala konferencyjna.


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
4000 PLN

Uwagi:
1. Kredyt na sfinansowanie wydatków Gminy Mrozy w 2006 roku w wysokości 900.000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
2. Kredyt wypłacony jednorazowo w m-cu październiku 2006 roku.
3. Okres spłaty kredytu: od stycznia 2008 r. - do grudnia 2011 r. 48 rat po18.750,00 PLN, raty płatne na koniec każdego miesiąca.
4. Odsetki płatne miesięcznie od daty wypłaty kredytu na ostatni dzień każdego miesiąca.
5. Oprocentowanie zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M, płatne na koniec każdego miesiąca, początek spłaty od styczeń 2008 r.
6. Łączne koszty obsługi kredytu określone kwotowo w PLN za cały okres kredytowania, wyliczone na dzień 30 września 2006 roku z wyszczególnieniem kosztów prowizji, odsetek, marż, itp.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
2.Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
3.Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.W przypadku gdy dwie lub więcej ofert będą zawierać jednakową cenę zamawiający zwróci się do wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do przedstawienia nowych ofert uzupełniających.
5.Cena oferty uzupełniającej nie może być wyższa niż przedstawiona w ofercie pierwotnej.
6.W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
7.Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena obslugi kredytu – 100 %.
8.Oferta o cenie najniższej z proponowanych w ofertach nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły:

1)Cn/Cb x 100 x 100 % = liczba punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena wśród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
100 % - procentowe znaczenie kryterium oceny

Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu, sposób przekazania: wpłata do kasy Urzędu Gminy,
- przelew na rachunek nr 42 9227 0004 0000 1557 2000 0060 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mrozach
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: złożenie stosownych dokumentów w kasie Urzędu Gminy w Mrozach w godzinach 8.00-13.30 od poniedziałku do piątku przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-27


Firmy uczestniczące
Bank Gospodarstwa Krajowego II Oddział, Ostrobramska 75, 04-175 Warszawa   Wygrany
Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział, Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa  
PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 2, 08-110, Siedlce  

Załączniki

ogłoszenie kredyt (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ kredyt na sfinansowanie wydatków w 2006r. (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienie związane z treścią SIWZ (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2006-09-28 13:17:11
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2006-10-18 13:05:19
Ilość wyświetleń:1523

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij