Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Podatek rolny

 

Symbol:
F

Wydział:                                                                                                                                                                                                                                 Referat Finansów:


Podstawa prawna:                                                                                                                                                                                                        - -Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn.zm.),                                                                                                                                                                                                                                                  - Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2019,
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P. poz. 1004 z dnia 18.10.2018 r.) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.


Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Mrozów. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Przedmiot opodatkowania:                                                                                                                                                                                                                                          Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku rolnym.

Stawki  podatku:               

- dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od l ha przeliczeniowego, co stanowi 109,625 zł.
- dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha fiz, co stanowi 219,25 zł.
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Cena za 1 q żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego w 2019 roku wynosi 43,85 zł (Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2018 r.)

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 3.399 zł. (M.P. poz. 911z dnia 21.09.2018 r.)

Podatnicy:

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnych gruntów
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:                                                                                                                                                          

- Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do gruntów lub objęcie gruntów w  posiadanie.                                                                                                                                                                                                                                        - Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.                                                                                                                                                                                                                 - Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrozy wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku na 14 dni przed terminem płatności.


Terminy i sposoby płatności podatku rolnego:                                                                                                                                                                                                                            Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.                                                                                                                                               

W przypadku osób fizycznych wpłat podatku można dokonywać również u inkasentów (sołtysów).


Ulgi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.Termin płatności można odroczyć lub należność rozłożyć na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika. Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat).

2. Zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę można odroczyć lub rozłożyć na raty.                                                                                           

3. Zaległość podatkową można umorzyć w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Osoba zainteresowana uzyskaniem powyższej ulgi powinna złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem, dokumentami potwierdzającymi przyczynę ubiegania się o ulgę po terminie płatności podatku.

Ulga inwestycyjna:                                                                                                                                                                                                                         Ulga inwestycyjna przyznawana jest decyzją wydaną na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.

Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych:                                                                                                                                                                                           Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego przysługuje podatnikom, którzy nabywają grunty lub obejmują w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nie przekraczającej 100 ha.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia o którym mowa powyżej, stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50%.

Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.


 


 


  

Załączniki

deklaracja na podatek rolny (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
inf.pod.rolny.fizyczne (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała RM Nr II 7 2018 z 30.11.2018 podatek rolny (348.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Mrozach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Dąbrowska-Trojan
Data wprowadzenia:2013-01-11 13:57:30
Opublikował:Magdalena Sulich
Data publikacji:2013-01-11 14:20:42
Ostatnia zmiana:2019-01-10 14:42:48
Ilość wyświetleń:3109

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij