Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa

 Mrozy 16.03.2011 r.

ZGK 271-1/2/2011                                                            


 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWYdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Dostawa kruszywa”


Numer sprawy: ZGK 271-1/2/2011.

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:


 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH

  ul. GRANICZNA 1

  05-320 MROZY

  zgk.mrozy@neostrada.pl

 2. Osoba upoważniona do kontaktów:

  Mądry Marcin podinspektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

  (25) 757 40 82

  zgk.mrozy@neostrada.pl

  8.00 – 16.00

 3. Umowa na zamówienie publiczne została zawarta z Wykonawcą:

  ADAMS-TRANS Przemysław Adamczyk, ul. Sporna 8, 26-640 SkaryszewUzasadnienie wyboru: Firma ADAMS-TRANS Przemysław Adamczyk, ul. Sporna 8, 26-640 Skaryszew, zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów wg punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Stanisław Konopka, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach.

 

 

ZGK 271-1/2/2011 Mrozy 09.03.2011 r.
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK 271-1/2/2011. Nazwa zadania: Dostawa kruszywa.


 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Firma „ADAMS-TRANS” Przemysław Adamczyk, Maków, ul. Sporna 8, 26-640 Skaryszew


Uzasadnienie wyboru: Firma „ADAMS-TRANS” Przemysław Adamczyk, Maków, ul. Sporna 8, 26-640 Skaryszew, zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów wg punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ.


Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do 16.03.2011 r.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.


Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Usługi transportowo-handlowe „BRAWO” Marek Wasilewski

Adres wykonawcy: Zbuczyn, ul. Słoneczna 26, 08-106 Zbuczyn

Cena oferty brutto: 592 860,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 254,98 pkt


Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: Firma transportowo-handlowa „GABI” Gabriela Wasilewska

Adres wykonawcy: Zbuczyn, ul. Słoneczna 26, 08-106 Zbuczyn

Cena oferty brutto: 555 960,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 271,99 pkt


Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: „ADAMS-TRANS” Przemysław Adamczyk

Adres wykonawcy: Maków, ul. Sporna 8, 26-640 Skaryszew

Cena oferty brutto: 504 300,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 300,00 pkt 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie w określonym terminie po dokonaniu wszelkiej formalności


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności

 1. wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

 2. odrzucenia oferty Wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198 g (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759.)

 

Stanisław Konopka, Dyrektor zakładu gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 271-1/2/2011

MROZY 11.02.2011 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZGK. 271-1/2/2011

Nazwa zadania: „Dostawa kruszywa”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759,) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. GRANICZNA 1

05-320 MROZY

tel. (fax) – (25) 757 40 82

www.mrozy.bip.net.pl

zgk.mrozy@neostrada.pl

8:00 - 16:00


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http://www.mrozy.bip.net.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach, ul. Graniczna 1, 05-320 Mrozy)


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiający nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące dostawy:

 1. Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-16mm w ilości 2000 ton, dostawa kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 16-31,5mm w ilości 2000 ton, dostawa kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 31,5-63mm w ilości 2000 ton, partiami w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2011 roku oraz na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach.

W przypadku gdy termin ważności polisy o której mowa w rozdziale VI pkt 4b SIWZ upływa przed terminem zakończenia dostaw objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem terminu ważności polisy poprzedniej. Nie wykonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania dostaw z dniem upływu ważności polisy i naliczenia kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi za poszczególne partie dostaw, aż do chwili zrealizowania całości zamówienia. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Zamawiający w trakcie wykonywania dostaw żądać może od Wykonawcy przedstawienia odpowiednich aprobat technicznych. Kruszywo powinno spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

  14212200-2 Kruszywo

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:

31.12.2011 rok


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalonści gospodarczej, wystawione nie wcześniej nią 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   b) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

   c) Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

   d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – (załącznik nr 3)

  2) posiadania wiedzy i doświadzczenia

  a) Wykaz dostaw (załącznik nr 5) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

  3) sytuacji ekonomicznej i finansowej


  a) Oświadczenie, że Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

  b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

  c) Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w art.22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga sie przedłożenia informacji, o której mowa w pkt VI, p.pkt 4b, dotyczącej tych podmiotów.


2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą


3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.


4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 słownie: pięć tysięcy złotych .


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21.02.2011 r., do godz. 9:30

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 21.02.2011 r., o godz. 10:00

w siedzibie Zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej


nie dotyczy


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr: 20412-2011z dnia 11.02.2011 r.
____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach


Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - kruszywo (162.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz cenowy (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnieniu warunków (47.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy (95.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz dokonanych dostaw (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (172kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogoszenie o zawarciu umowy (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kamila Juśkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Juśkiewicz
Data wprowadzenia:2011-02-11 11:46:37
Opublikował:Kamila Juśkiewicz
Data publikacji:2011-02-11 11:56:55
Ostatnia zmiana:2011-03-22 10:29:32
Ilość wyświetleń:1678

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij