Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Dostawa węgla w ilości do 130 ton dla podległych placówek oświatowych i komunalnych na terenie gminy Mrozy w okresie od września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 

IGK. 340/5/2010                                                                       Mrozy, 2010-09-21

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa węgla w ilości do 130 ton dla podległych placówek oświatowych i komunalnych na terenie gminy Mrozy w okresie od września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 

Nr sprawy: IGK. 340/5/2010

 

GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa

 

05-311 Dębe Wielkie ul. Wrzosowa 40, Chrośla

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa

z siedzibą 05-311 Dębe Wielkie ul. Wrzosowa 40, Chrośla

 zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

 

IGK. 340/5/2009                                                                                    Mrozy, 2010-09-14

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/6/2009. Nazwa zadania:  Dostawa węgla w ilości do 130 ton dla podległych placówek oświatowych i komunalnych na terenie gminy Mrozy w okresie od września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa, 05-311 Dębe Wielkie ul. Wrzosowa 40, Chrośla

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa, 05-311 Dębe Wielkie ul. Wrzosowa 40, Chrośla zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-10-09.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Firma Handlowo-Usługowa "ANNA" Sławomir Krupa

Adres Wykonawcy:              05-311 Dębe Wielkie ul. Wrzosowa 40, Chrośla

Cena oferty brutto:           103.349,99 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

  

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

 

 ____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

 

 

Mrozy, 2010-09-01

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/5/2010. Nazwa zadania: Dostawa węgla w ilości do 130 ton dla podległych placówek oświatowych i komunalnych na terenie gminy Mrozy w okresie od września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               GMINA MROZY

Adres zamawiającego                Mickiewicza 35Ulica

Kod Miejscowość       05-320 Mrozy

Telefon:          (25) 75 74 175

Faks:   (25) 75 74 190

adres strony internetowej       www.mrozy.pl, www.mrozy.bip.net.pl

adres poczty elektronicznej   gmina@mrozy.pl

Godziny urzędowania:           Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl, www.mrozy.bip.net.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY, ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, Pokój nr 16

 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

-           dostawa węgla gat. I  kostka -           przewidywana ilość dostaw do 130 ton

 

-           zawartość siarki (Str)             -           nie więcej niż 0,6 %

 

-           zawartość popiołu (Ar)           -           nie więcej niż  5,0 %

 

-           wartość opałowa (Qr)             -           nie mniej niż 28  MJ/kg

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

09111210-5 Wegiel kamienny

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-06-30

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

           

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100%

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-09-09 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

ul. Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2 sekretariat

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-09-09, o godz. 11:30

w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

ul. Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 4 (sala konferencyjna)

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 237961-2010. Data zamieszczenia 2010-09-01

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY_Załącznik nr 1 do SIWZ (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ CENOWY_Załącznik nr 2 do SIWZ (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (195kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR UMOWY_Załącznik nr 3 do SIWZ (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ OSÓB DO KNTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM_Załącznik nr 4 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_Zbiorcze zestawienie ofert (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2_Protokół_część szczegółowa (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania_załącznik nr 6 do SIWZ (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (135.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_BZP (103.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_załącznik nr 5 do SIWZ (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-21_Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (396.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kamila Juśkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Juśkiewicz
Data wprowadzenia:2010-09-01 15:40:36
Opublikował:Kamila Juśkiewicz
Data publikacji:2010-09-01 15:44:30
Ostatnia zmiana:2010-09-21 15:01:44
Ilość wyświetleń:1392
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij