Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 205 tys. litrów do celów grzewczych w okresie od września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

IGK. 340/6/2010                                                                       Mrozy, 2010-10-04

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 205 tys. litrów do celów grzewczych w okresie od września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 

 

Nr sprawy: IGK. 340/6/2010

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

PETROLIS Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń

ul. Władysława Jagiełły 10a/204

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: PETROLIS Sp. z o.o. z siedzibą przy 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204 zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 _________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

 

 

 

 

IGK.340/6/2010                                                                                    Mrozy, 2010-09-20

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/6/2010. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 205 tys. litrów do celów grzewczych w okresie od września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PETROLIS Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10a/20426-700 Zwoleń

 

Uzasadnienie wyboru: Firma PETROLIS Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10a/204, 26-700 Zwoleń, zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-10-08.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweŻAR Arkadiusz Saczewski

Adres Wykonawcy:              ul.Sokołowska 159-156,08-110 Siedlce

Cena oferty brutto:           535 214,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 295,80

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Budowlano - HandloweZ. NIZIŃSKI

Adres Wykonawcy:              Ul. Serocka 11 A, 07-200 Wyszków

Cena oferty brutto:           535 214,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 295,80

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Przedsębiorstwo Handlowe PADER

Adres Wykonawcy:              Ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa

Cena oferty brutto:           537 715,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 294,42

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              PAWELEC GRZEGORZ

Adres Wykonawcy:              Mroków08-455 Trojanów

Cena oferty brutto:           567 727,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 278,85

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              PPHU WAGAT sp. j. Wielogórscy

Adres Wykonawcy:              ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów

Cena oferty brutto:           535 214,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 295,80

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              PETROLIS Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              ul. Władysława Jagiełły 10a/20426-700 Zwoleń

Cena oferty brutto:           527 711,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 300,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

 

 

 

 

Mrozy, 2010-08-30

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/6/2010. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 205 tys. litrów do celów grzewczych w okresie od września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               GMINA MROZY

Adres zamawiającego                Mickiewicza 35

Kod Miejscowość                        05-320 Miejscowość

Telefon:                                       (25) 75 74 175

Faks:                                           (25) 75 74 190

adres strony internetowej            www.mrozy.pl, www.mrozy.bip.net.pl

adres poczty elektronicznej        gmina@mrozy.pl

Godziny urzędowania:                Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl, www.mrozy.bip.net.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Mrozach ul. Mickiewicza 35, pok. nr 16 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymogi określone w PN/C - 96024:2001 dla L albo L1 w ilości do 205 tys. litrów do celów grzewczych w okresie od września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru oleju opałowego. Przy każdej dostawie Wykonawca przekaże Zamawiającemu orzeczenie laboratoryjne potwierdzające jakość dostarczonego oleju (certyfikat jakości). Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku wymaganych dokumentów. W przypadku dostaw oleju opałowego o niewłaściwych parametrach co w znaczny sposób wpłynie na niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich wydajność, Zamawiający przeprowadzi w trybie natychmiastowym badania w najbliższym, niezależnym laboratorium posiadającym uprawnienia do ich wykonywania. Jeżeli ich wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości Wykonawca w trybie natychmiastowym dokona usunięcia niewłaściwego paliwa, czyszczenia zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane normy. Cała operacja od chwili złożenia reklamacji Wykonawcy do chwili ponownego zatankowania winna nie trwać dłużej niż 6 godzin, a jej koszty jak też koszty wykonania badań pokryje Wykonawca. Niezastosowanie się do powyższego uprawnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy kwoty objętej postępowaniem reklamacyjnym i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Odbiór oleju opałowego odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy. Podstawą wzajemnych rozliczeń będzie ilość dostarczonego oleju opałowego określona w litrach. Określona przez Zamawiającego ilość oleju opałowego jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Dostawy będą realizowane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na trzy dni przed każdą dostawą w godzinach 9:00 - 15:00. Niedostosowanie się do wyznaczonych przez Zamawiającego godzin dostaw i przyjazd w godzinach, wcześniejszych lub późniejszych spowoduje przestój, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

09135100-5 - olej opałowy

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-06-30

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzebywykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja)

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. Aktualna Decyzja  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzieleniu wykonawcy KONCESJI na obrót paliwami ciekłymi.

 

 2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

           

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium

 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 14 000,00 zł, słownie: czternaście tysięcy złotych

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100 %

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-09-07 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Miejscowość

Pokój nr 1 (sekretariat)

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-09-07, o godz. 11:30

w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Miejscowość

Pokój nr 4 (sala konferencyjna)

                     

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 234575-2010. Data zamieszczenia 2010-08-30

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (143.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY_Załacznik nr 1 do SIWZ (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ CENOWY_ Załącznik nr 2 do SIWZ (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ OSÓB DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM_Załącznik nr 4 do SIWZ (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WZÓR UMOWY_Załącznik nr 3 do SIWZ (68.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania_załącznik nr 6 do SIWZ (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_załącznik nr 5 do SIWZ (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (629.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-21_Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (739.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2_Protokół_część szczegółowa (770.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_Zbiorcze zestawienie ofert (453.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA (105.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (380.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kamila Juśkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Juśkiewicz
Data wprowadzenia:2010-08-30 14:33:08
Opublikował:Kamila Juśkiewicz
Data publikacji:2010-08-30 14:35:47
Ostatnia zmiana:2010-10-07 10:28:07
Ilość wyświetleń:1860
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij