Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

F. 340/1/2010                                                                       Mrozy, 2010-08-09

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

 

Nr sprawy: F. 340/1/2010

 

GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Beata Wiącek

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

BRE Bank S.A.III Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma BRE Bank S.A.III Oddział Korporacyjny Warszawa

z siedzibą ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

 

 

F.340/1/2010                                                                                        Mrozy, 2010-07-30

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2010. Nazwa zadania: Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

BRE Bank S.A.III Oddział Korporacyjny Warszawa, ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Firma BRE Bank S.A.III Oddział Korporacyjny Warszawa otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-08-29.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              PKO BP S.A. II Oddział Korporacyjny w Warszawie Centrum Korporacyjne w Siedlcach

Adres Wykonawcy:              ul.Czerwonego Krzyża 2; 08-110 Siedlce

Cena oferty brutto:           278750,62

Liczba pkt. w kryterium cena: 86,19

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Bank Gospodarstwa KrajowegoII Oddział w Warszawie

Adres Wykonawcy:              ul. Zamojska 53, 03-801 Warszawa

Cena oferty brutto:           261567,11

Liczba pkt. w kryterium cena: 91,86

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              BRE Bank S.A.III Oddział Korporacyjny Warszawa

Adres Wykonawcy:              ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa

Cena oferty brutto:           240262,56

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              Bank Spółdzielczy w Mrozach

Adres Wykonawcy:              ul. Mickiewicza 13, 05-320 Mrozy

Cena oferty brutto:           340491,95

Liczba pkt. w kryterium cena: 70,56

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              Bank Spółdzielczy w Kałuszynie

Adres Wykonawcy:              ul. Warszawska 37, 05-310 Kałuszyn

Cena oferty brutto:           328599,54

Liczba pkt. w kryterium cena: 73,12

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

F. 340/1/2010                                                                                        Mrozy, 2010-07-23

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2010. Nazwa zadania:  Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

 

1.            Plan dochodów bieżących oraz majątkowych za rok 2007,2008,2009;

2.            Wykonanie dochodów bieżących oraz majątkowych za rok 2007;

3.            Plan oraz wykonanie otrzymanych subwencji oraz dotacji za IQ 2010 oraz za stan 30.06.2010;

4.            Plan oraz wykonanie udziału w podatkach budżetu państwa za IQ 2010 oraz stan na 30.06.2010;

 

Odpowiedzi:

 

ad. 1) Plan dochodów bieżących za:

            2007 rok – 16.423.419,00 zł

            2008 rok – 18.374.079,00 zł

            2009 rok – 19.632.335,00 zł

            Plan dochodów majątkowych za:

            2007 rok – 1.723.421,00 zł

            2008 rok – 2.742.200,00 zł

            2009 rok – 1.395.940,00 zł

 

 

ad. 2) Wykonanie dochodów bieżących za 2007 rok – 16.567.911,55 zł

            Wykonanie dochodów majątkowych za 2007 rok – 1.723.420,60 zł

 

ad.   3) Plan subwencji na 31.03.2010 – 10.747.920,00 zł

            Wykonanie subwencji na 31.03.2010 – 3.709.549,00 zł

            Plan subwencji na 30.06.2010 – 10.747.920,00 zł

            Wykonanie subwencji na 30.06.2010 – 6.250.450,00 zł

            Plan dotacji na 31.03.2010 – 16.759.042,00 zł

            Wykonanie dotacji na 31.03.2010 – 906.362,82 zł

            Plan dotacji na 30.06.2010 – 12.565.089,00 zł

            Wykonanie dotacji na 30.06.2010 – 1.489.373,53 zł

 

ad 3)Plan udziału w podatkach budżetu państwa na 31.03.2010– 3.176.819,00 zł

Wykonanie udziału w podatkach budżetu państwa na 31.03.2010 – 597.939,67 zł

Plan udziału w podatkach budżetu państwa na 30.06.2010 – 3.176.819,00 zł

Wykonanie udziału w podatkach budżetu państwa na 30.06.2010 – 1.281.890,10 zł

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

 

F. 340/1/2010                                                                                             Mrozy, 2010-07-21

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2010. Nazwa zadania:  Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

 

1)            prosimy o wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą oraz podmiotów, w których posiada udziały (z uwzględnieniem nazwy, nr REGON i NIP),

2)            informacji dot. zadań inwestycyjnych wymienionych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, które zostały rozpoczęte, czy mają zbilansowane finansowanie, które są planowane do rozpoczęcia i czy w projekcie uwzględniony został sposób ich finansowania

3)            prosimy o przekazanie informacji, czy Gmina posiada faktury z terminem płatności powyżej 6 miesięcy, jeżeli tak to w jakich kwotach i z jakimi terminami płatności  

 

Odpowiedzi:

 

ad. 1) Wykaz instytucji powiązanych organizacyjnie i kapitałowo

 

 

NIP

REGON

1.

Gminne Przedszkole w Mrozach

zakład budżetowy

822-194-75-12

710005367

2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach

instytucja kultury

822-195-88-00

711673579

3.

Gminne Centrum Kultury im. H. Wielobyckiej w Mrozach

instytucja kultury

822-223-05-55

141029320

4.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach

zakład budżetowy

822-192-50-77

710471218

5.

Szkoła Podstawowa w Mrozach

jednostka budżetowa

822-153-04-10

000273436

6.

Szkoła Podstawowa w Grodzisku

jednostka budżetowa

822-153-13-49

001124810

7.

Zespół Szkół w Mrozach

jednostka budżetowa

822-188-43-84

711653051

8.

Zespół Szkół w Jeruzalu

jednostka budzetowa

822-194-95-86

711671681

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach

jednostka budzetowa

822-174-44-76

005183519

 

 

ad. 2) większość zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2010 została już rozpoczęta, a źródła finansowania są podane w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mrozy Nr XXXVII/243/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku oraz na wieloletnie proghramy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 dostępnym na stronie internetowej www.mrozy.bip.net.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy Mrozy w 2010 r.

ad.   3) Gmina nie posiada faktury z terminem płatności powyżej 6 miesięcy,

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 ____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

 

F. 340/1/2010                                                                                        Mrozy, 2010-07-16

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2010. Nazwa zadania:  Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

 

1)            prosimy o udzielenie aktualnej informacji o udzielonych przez Gminę poręczeniach, gwarancjach (na czyją rzecz, za kogo, wysokość, termin obowiązywania, wysokość rocznych spłat poręczonych kredytów).

2)            prosimy o udzielenie informacji, czy Gmina posiada udziały,

3)            jeżeli Gmina posiada udziały w jakiś podmiotach to sprawozdań finansowych tych podmiotów za 2009 r. i I kw. 2010 r.

4)            prosimy o udzielenie informacji, czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelnosci

5)            prosimy o udzielenie informacji, czy Gmina korzystała z dotacji z UE, czy osiagnięto zakładane parametry, wielkości ekonomiczne, czy projekty były audytowane, jakie były wyniki audytu

6)            prosimy o udzielenie informacji, czy Gmina posiada złożone wnioski o dotacje z UE, jeżeli tak, to na jakim są etapie rozpatrywania

7)            prosimy o udzielenie informacji jakie Gmina przyjęła założenia przy opracowywaniu prognozy dochodów i wydatków na 2010 r. oraz pozostałeokresy korzyustania z kredytu, jaka będzie wysokośćwydatków bieżących w każdym okresie obowiązywania umowy kredytowej lub jaki przyjęto ich udział procentowy w poszczególnych okresach

8)            prosimy o udzielenie informacji o wysokości dochodów i wydatków na koniec mają 2010 r. lub czerwca 2010 r. (jeżeli już są dane)

9)            prosimy o udzielenie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców  

 

Odpowiedzi:

 

ad. 1) nie udzielono

ad. 2) Gmina nie posiada udziałów.

ad. 3) nie dotyczy (patrz pkt. 2)

ad. 4) Gmina nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.

ad. 5) Gmina korzystała z dotacji z UE. Zrealizowała w okresie poprzedniego programowania (lata 2004-2007): 2 projekty tzw. „twarde- sektorowy program operacyjny SPO, oraz 3 projekty miękkie (szkolne) Europejski Fundusz Społeczny EFS. Wymienione projekty nie były audytowane.

ad. 6) Gmina posiada złożone wnioski z dotacji UE. Trzy wnioski są w trakcie realizacji. Są one realizowane w ramach:

- RPO WM: Gospodarka wodno-ściekowa, wniosek pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozy- umowa w trakcie przygotowania przez MJWPU, wniosek po pozytywnej ocenie formalnej, merytorycznej i wykonalności;

- PROW: Odnowa i rozwój wsi, wniosek pod nazwą „Modernizacja Przestrzeni publicznej w Jeruzalu- umowa podpisana.

- POKL: Kapitał ludzki, wniosek pod nazwą „Edukacja przedszkolna – dobry start dla Twojego dziecka- umowa podpisana, projekt w trakcie realizacji do 2012 roku.

ad. 7) Przy opracowywaniu prognozy dochodów i wydatków na 2010 rok oraz pozostałe okresy korzystania z kredytu Gmina wzięła pod uwagę wykonanie za poprzedni rok, informacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz planowane dochody.

ad. 8) Dochody na koniec maja 2010 roku wyniosły: 9098192,67zł, natomiast wydatki wyniosły: 8371762,30zł.

ad. 9) Aktualna liczba mieszkańców Gminy wynosi: 8672 osoby.

 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

F. 340/1/2010                                                                                        Mrozy, 2010-07-14

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2010. Nazwa zadania:  Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

 

1)            czy w przypadku, gdy w którymkolwiek roku kredytowania, obciążenie budżetu kredytobiorcy spłatami kredytów i innych zobowiązań finansowych przekroczy12% planowanych dochodów, bank będzie mógł zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia?

2)            czy Zamawiający akceptuje warunek uruchomienia kredytu po przedłożeniu w Banku pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu?

 

Odpowiedzi:

 

Ad.1. NIE

Ad.2. Zamawiający akceptuje warunek uruchomienia kredytu po przedłożeniu w Banku pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

F. 340/1/2010                                                                                        Mrozy, 2010-07-14

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2010. Nazwa zadania:  Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

 

1)            czy deficyt, który będzie finansowany w ramach kredytu będzie związany z finansowaniem zadań inwestycyjnych, jeżeli tak to jakich inwestycji i czy zadania inwestycyjne zostały już rozpoczęte?

2)            czy grunty na terenie których będą realizowane inwestycje przy udziale przedmiotowego kredytu mają uregulowany stan prawny?

3)            jeżeli w ramach kredytu będą finansowane zadania dotychczas nie rozpoczęte to czy posiadają one wszystkie wymagane prawem pozwolenia?

4)            jaka kwota kredytu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

5)            czy kredyt będzie wypłacany na rachunek bieżący Zamawiającego i na podstawie jakich dokumentów (pisemnej dyspozycji, faktur itp.)?,

6)            Jaki będzie ostateczny okres wykorzystania kredytu, czy to będzie 10.08.2010 r.,

7)            czy w umowie kredytu będzie można przyjąć, że kredyt będzie wykorzystany jednorazowo w okresie od dnia podpisania umowy kredytu do dnia ostatecznego wykorzystania kredytu,

8)            w jaki sposób ma by ustalona w umowie kredytu stawka bazowa WIBOR 1 M ( czy np. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, czy średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy

9)            w jaki sposób ma być ustalone oprocentowanie zadłużenia przedterminowego (czy np. wg odsetek ustawowych),

10)         wg jakiego kalendarza mają być naliczane odsetki do ustalenia ceny kredytu i w umowie kredytu (czy wg kalendarza rzeczywistego tj. rzeczywista ilość dni miesiąca, rok 365/365 dni),

11)         czy splata odsetek od kredytu na bieżąco tj począwszy od 31.08.2010 r.

12)         czy w przypadku przekroczenia przez Gminę w okresie kredytowania wskaźnika obsługi zadłużenia powyżej 12% będzie możliwe ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu i wprowadzenie do umowy zapisu o treści : „W przypadku, gdy w którymkolwiek roku kredytowania obciążenie budżetu Kredytobiorcy spłatami kredytów i innych zobowiązań przekroczy 12% planowanych dochodów, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia?

13)         czy zabezpieczeniem kredytu będzie weksle własny in blanco i czy w umowie kredytu forma zabezpieczenia kredytu może przyjąć brzmienie: weksel in blanco z klauzulą „ bez protestu „podpisany przez Wójta Gminy Mrozy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy wraz z deklaracją wekslową?

14)         czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

15)         jak należy zrozumieć zapis zawarty w pkt. III.2.8 SIWZ o treści „ Wartość nominalna kredytu należną do zapłaty w dniu wymagalności należy uwzględnić w umowie,

16)         czy ostatnia rata odsetek do kredytu ma być płatna w dniu 31.12.2015 r.

 

17)Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w przypadku Banku Państwowego jako dokumenty potwierdzające uprawnienia niezbędne do wykonania czynności bankowych w miejsce zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej i aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystarczające będzie złożenie:

1)            Rozporządzenia Ministra nadzoru Skarbu Pastwa w sprawie nadania statutu, wraz ze statutem,

2)            Ustaw o Banku,

3)            Aktualnego składu zarządu Banku wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych Członków Zarządu,

4)            Pełnomocnictw dla osób podpisujących ofertę wraz z zaświadczeniami o pełnieniu funkcji,

5)            Oświadczenia o nie podleganiu wpisowi do KRS oraz nie podleganiu obowiązkowi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie Banku, zgodnie z brzmieniem art. 30a w związku z art 14 i art 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r. nr 72 poz 665 z poźn. zm.).

 

Odpowiedzi:

Ad.1. Deficyt, który będzie finansowany w ramach kredytu nie będzie związany z finansowaniem zadań inwestycyjnych.

Ad.2. Nie dotyczy patrz pkt. Ad.1.

Ad.3. Nie dotyczy patrz pkt. Ad.1.

Ad.4. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zostanie przeznaczona kwota 

1.547.882,00 zł.

Ad.5. Kredyt będzie wypłacany na rachunek bieżący Zamawiającego na podstawie   pisemnej dyspozycji.

Ad.6. Ostateczny okres wykorzystania kredytu – do końca bieżącego roku budżetowego.

Ad.7. Okres wykorzystania kredytu – do końca bieżącego roku budżetowego.

Ad.8. W umowie kredytu stawka bazowa WIBOR 1 M  ma by ustalona  z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy.

Ad.9. Oprocentowanie zadłużenia przedterminowego wg. stawek % obowiązujących w danym banku.

Ad.10. Wg. kalendarza rzeczywistego tj. rzeczywista ilość dni miesiąca, rok 365/365 dni.

Ad.11. Splata odsetek od kredytu na bieżąco tj począwszy od 31.08.2010 r.

Ad.12. NIE.

Ad.13. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksle własny in blanco i w umowie kredytu forma zabezpieczenia kredytu może przyjąć brzmienie: weksel in blanco z klauzulą „ bez protestu „podpisany przez Wójta Gminy Mrozy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy wraz z deklaracją wekslową.

Ad.14. Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Ad.15. Zapis zawarty w pkt. III.2.8 SIWZ o treści „ Wartość nominalna kredytu należną do zapłaty w dniu wymagalności należy uwzględnić w umowie należy rozumieć jako pełny koszt kredytu jaki poniesie gmina w okresie kredytowania.

Ad.16. Ostatnia rata odsetek do kredytu ma być płatna do dnia 10.01.2016 r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Ad.17. W przypadku Banku Państwowego jako dokumenty potwierdzające uprawnienia niezbędne do wykonania czynności bankowych w miejsce zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej i aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystarczające będzie złożenie:

1)Rozporządzenia Ministra nadzoru Skarbu Pastwa w sprawie nadania statutu, wraz ze statutem,

2)Ustaw o Banku,

3)Aktualnego składu zarządu Banku wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych Członków Zarządu,

4)Pełnomocnictw dla osób podpisujących ofertę wraz z zaświadczeniami o pełnieniu funkcji,

5)Oświadczenia o nie podleganiu wpisowi do KRS oraz nie podleganiu obowiązkowi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie Banku, zgodnie z brzmieniem art. 30a w związku z art 14 i art 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r. nr 72 poz 665 z poźn. zm.).

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

F. 340/1/2010                                                                                        Mrozy, 2009-07-14

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2010. Nazwa zadania:  Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

1. W związku z faktem, iż bank PKO BP są zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę pożyczki, której środki mogą służyć finansowaniu m.in. przedsięwzięć sektora publicznego, zwracamy się z pytaniem, czy w przypadku uznania oferty PKO BP SA za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę na zrefinansowanie udzielonego  Zamawiającemu kredytu ze środków EBI, przy założeniu, ze nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostaną zgodnie z SIWZ i z ofertą. Fakt zrefinansowania całości lub części kredytu nie spowoduje zmiany stron umowy kredytu.

 

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, biorąc pod uwagę jawność prowadzonego postępowania, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie przez PKO BP SA reprezentantom EBI informacji i  dokumentacji dotyczących umowy kredytu oraz jej realizacji. Czynności powyższe nie będą wymagały znacznego nakładu pracy.

 

3. Czy mając na uwadze fakt, iż potrzeby kredytowe Zamawiającego wynikają również z realizacji zadań inwestycyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie i załączenie do umowy kredytu, wymaganego przez EBI oświadczenia, stwierdzającego, że:

 

- środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną wyłącznie w celu realizacji lub zrefinansowania już zrealizowanych projektów inwestycyjnych;

- towary, usługi i roboty budowlane na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych nabywane będą zgodnie z prawem zamówień publicznych;

- projekty inwestycyjne realizowane będą przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Zamawiający umożliwi przedstawicielom EBI i kredytodawcy dokonywanie wizytacji placu budowy i udzieli wszystkich niezbędnych informacji, związanych z realizacją projektów inwestycyjnych. O planowaniu każdej wizyty Zamawiający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

4. Czy Zamawiający nie posiada zaległosci w regulowaniu zobowiazań wobec banków, ZUS, i Urzędu Skarbowego?

 

5. Czy Zamawiajacy przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, będącego niezbędnym elementem zawieranych umów kredytowych w banku?

 

6. Czy zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz zdelklaracją wekslową?

 

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zrefinansowanie udzielonego Zamawiającemu  kredytu ze środków EBI, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób      spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ i z ofertą.

Ad.2.Zamawiajacy wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank reprezentantom EBI informacji i dokumentacji dotyczących umowy kredytu oraz jej realizacji.

  Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie i załączenie do umowy kredytu, wymaganego przez EBI oświadczenia , stwierdzającego, że :

- środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną wyłącznie w celu realizacji lub zrefinansowania już zrealizowanych projektów inwestycyjnych;

- towary, usługi, i roboty budowlane na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych nabywane będą zgodnie z prawem zamówień publicznych;

- projekty inwestycyjne realizowane będą przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony  środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; ponieważ zgodnie z nazwą zadania przetarg został ogłoszony na „Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku” i nie dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych.

Zamawiający nie umożliwi przedstawicielom EBI i kredytodawcy dokonywanie wizytacji placu budowy i udzieli wszystkich niezbędnych informacji, zwiazanych z realizacją projektówinwestycyjnych, ponieważ zgodnie z nazwą zadania przetarg został ogłoszony na „Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku” i nie dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych.

Ad.4.  Zamawiający nie posiada zaległosci w regulowaniu zobowiazań wobec banków, ZUS, i Urzędu Skarbowego.

Ad.5.  Zamawiajacy przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Ad.6. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz zdelklaracją wekslową.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

F. 340/1/2010

Mrozy, 2010-07-07

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/1/2010. Nazwa zadania:  Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

http://www.mrozy.bip.net.pl

 

gmina@mrozy.pl

Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.pl

http://www.mrozy.bip.net.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Kredyt na sfinansowanie deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku w wysokości 1.590.908,00 PLN (słownie złotych: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiem).

2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 10.08.2010 roku.

3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty 31.01.2012 r.:

 

 

·     2012 r. - 12 rat po 33.000,00 PLN                 =          396.000,00 PLN

·     2013 r. - 12 rat po 33.000,00 PLN                 =          396.000,00 PLN

·     2014 r. - 12 rat po 33.000,00 PLN                =          396.000,00 PLN

·     2015 r. - 11 rat po 33.000,00 PLN                 =          402.908,00 PLN

                     1 rata po 39.908,00 PLN    

ostatnia rata 31.12.2015 r.

4. Łącznie 48 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.

5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne,  oparte o stawkę WIBOR 1M.

6.Odsetki płatne po zakończeniu miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie pisma z banku o wysokosci odsetek za dany miesiąc przesłanego faxem lub e-mailem.

7. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 30.06.2010 r.

8. Wartość nominalną kredytu należną do zapłaty w dniu wymagalnosci należy uwzględnić w umowie.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 66110000 - 4: Usługi bankowe

                                               66113000 - 5: Usługi udzielania kredytów

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Usługi bankowe

 

Dodatkowe przedmioty

Usługi udzielania kredytów

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 10.08.2010 roku.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) -

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia

29.08.1997 r Prawo bankowe (Dz .U z 2002 r Nr 72 poz.665 z późniejszymi zmianami) lub dokumenty równoważne (potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej)

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jest niezgodną z ustawą.

2)   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6)   zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku     granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100 %

#78

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-07-29 do godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 1 (sekretariat)

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-07-29, o godz. 11:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 4 (sala konferencyjna)

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-08-29

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 180053-2010 z dnia 2010-07-07

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

Załączniki

Ogłoszenie o zawarciu umowy (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie_udzielenie_zamówienia_BZP (107.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2_Protokół_część szczegółowa (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (581.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE OWYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (1011.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-12_Zbiorcze_zestawienie_ofert (474.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-21_Streszczenie oceny i porównania złożonych ofer (397.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA_TREŚCI_SIWZ_4 (213.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA_TREŚCI_SIWZ_5 (773.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA_TREŚCI_SIWZ_6 (830.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (693.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy wykonawcy_zalacznik nr 1 do SIWZ (101.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU (538.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie o braku podstaw _ia_zalacznik nr 4 do SIWZ (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie o spelnianiu war_iu_zalacznik nr 3 do SIWZ (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób do kontaktów z zam_ym_zalacznik nr 2 do SIWZ (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA_TREŚCI_SIWZ_3 (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA_TREŚCI_SIWZ_2 (385.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA_TREŚCI_SIWZ_1 (276.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:2010-07-07 15:57:02
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2010-07-07 15:57:24
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2010-07-07 15:59:04
Ostatnia zmiana:2010-08-09 15:22:45
Ilość wyświetleń:1988
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij