Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Mrozy o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu przy ul. Szkolnej 8, 05-320 Mrozy.

WÓJT GMINY MROZY

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Zespołu Szkół  im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu
przy ul. Szkolnej 8, 05-320 Mrozy

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia  magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskała:

a) co najmniej dobra ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu- przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na kierowniczym stanowisku;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela(Dz. U 2006r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – kararą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności  za naruszanie  dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

2. Do konkursu może również przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      ukończyła studia magisterskie,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie,

6)      spełni wymagania określone w ust. 1 pkt. 2, 5, 7 i 9.

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz z koncepcję funkcjonowania i rozwoju  publicznej szkoły,

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz poświadczający obywatelstwo  kandydata,

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym -  w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

4)      oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzająca posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w  ust. 3 pkt. 3

5)      oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia  dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,  w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania  albo świadectwa ukończenia  kursu kwalifikacyjnego z zakresy zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwowego z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późń. zm.)

11)   oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)  oryginał lub poświadczona przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs ” w terminie  do 27.05.2010r., na adres: Urząd Gminy w Mrozach ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy (I piętro, pokój nr 13).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mrozy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2010-05-12 11:48:59
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2010-05-12 11:54:02
Ostatnia zmiana:2013-02-22 12:43:23
Ilość wyświetleń:2609

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij