Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby ZGK

ZGK. 7040/4/10/2010.                                                               Mrozy, 2010-05-05

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa Materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach na budowy na terenie gminy Mrozy , w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2, kostka brukowa typu Holland  czerwona 6 cm - 2000 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1500 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 - 3000 mb.”.

 

 

Nr sprawy: ZGK. 7040/4/10/2010.   

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

(025) 75 74 082

zgk.mrozy@neostrada.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

P.P.H.U. MENUT Przemysław Popis   05-402 Otwock ul. Skrzetuskiego 13

 

Uzasadnienie wyboru: P.P.H.U. MENUT Przemysław Popis zaoferował najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

_________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

ZGK. 7040/4/10/2010                                                                         MROZY, 2010-04-29

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/29/2010. Nazwa zadania:Dostawa Materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach na budowy na terenie gminy Mrozy , w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2, kostka brukowa typu Holland  czerwona 6 cm - 2000 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1500 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 - 3000 mb.”.

 

    1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.H.U. MENUT Przemysław Popis   05-402 Otwock ul. Skrzetuskiego 13

 

Uzasadnienie wyboru: P.P.H.U. MENUT Przemysław Popis 05-402 Otwock                  ul. Skrzetuskiego 13  zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 05.05.2010r

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                          TECHNOBETON Sp. zo.o.

Adres Wykonawcy:                           20-075 Lublin ul. Ogrodowa 10/7

Cena oferty brutto:                            253.156,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       85,08

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                          PATER FIRMA A.E. Daniluk

Adres Wykonawcy:                           17-300 Siemiatycze ul. Fabryczna 10

Cena oferty brutto:                            230.702,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       93,36

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                          P.P.H.U. MENUT Przemysław Popis

Adres Wykonawcy:                           05-402 Otwock   ul. Skrzetuskiego 13 

Cena oferty brutto:                            215.391,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       100,00

 

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:                          Zakład Usług Transportowo - Handlowych

                                                           Roboty Ziemne, Wodociągowo -Kanalizacyjne                 

                                                           Budowlano – Drogowe    Stanisław Czerepiński

Adres Wykonawcy:                           05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Krasickiego 22

Cena oferty brutto:                            244.030,50

Liczba pkt. w kryterium cena:                       88,26

        

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkiej formalności.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)

 

______________________________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

 

ZGK. 7040/4/10/2010

MROZY, 2010-04-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZGK. 7040/4/10/2010.

Nazwa zadania:Dostawa Materiałów budowlanych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach na budowy na terenie gminy Mrozy , w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2, kostka brukowa typu Holland czerwona 6 cm - 2000 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1500 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 - 3000 mb.”.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr.171, poz.1058) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

www.mrozy.bip.net.pl

zgk.mrozy@neostrada.pl

8:00 - 16:00


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.bip.net.pl www.mrozy.plwww.mrozy.plwww.mrozy.plwww.mrozy.pl zakładka przetargi


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiający nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa Materiałów budowlanych w ilości: kostka brukowa typu Holland szara 6 cm - 4000 m2, kostka brukowa typu Holland czerwona 6 cm - 2000 m2, obrzeże betonowe szare 6x20x100 - 1500 mb, krawężnik betonowy 15x30x100 - 3000 mb

Wspólny Słownik Zamówień: 44113100-6 Materiały chodnikoweSłownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

44113100-6


Dodatkowe przedmioty#47


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:

30.11.2010 rok


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:


1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust PZP

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:


2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.


3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:


3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,


4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą


5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.VIII. Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 słownie: pięć tysięcy złotych .


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#70X. Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy składać do dnia: 2010-04-29, do godz. 9:30

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

SekretariatXI. Miejsce i termin otwarcia ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-29, o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej


nie dotyczy


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów


nie dotyczy


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna


nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. z dnia 2010-04-21____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

Załączniki

Formularz ofertowy (131.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (231kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnieniu warunków (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa (449.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz cenowy (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (103.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-2_CZESC_OGOLNA (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-12 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-17 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-21 (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mat_ budowlane_Ogloszenie o zawarciu umowy1 (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP-2-PN_CZESC_SZCZEGOLOWA1 mat_ budowl (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:2010-04-21 15:55:26
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2010-04-21 15:55:52
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2010-04-21 15:57:37
Ostatnia zmiana:2010-05-11 08:56:11
Ilość wyświetleń:1893
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij