Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Zakup energii elektrycznej

IGK. 340/4/2010                                                                       Mrozy, 2010-05-25

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Nr sprawy: IGK. 340/4/2010

 

GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A.

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. z siedzibą 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

IGK.340/4/2010                                                                             Mrozy, dnia 2010-04-28

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/4/2010. Nazwa zadania: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A., 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

 

Uzasadnienie wyboru: Firma PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-05-28.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Energa Obrót S.A.

Adres Wykonawcy:              80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29

Cena oferty brutto:           491 113,95

Liczba pkt. w kryterium cena: 93,67

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A.

Adres Wykonawcy:              04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

Cena oferty brutto:           460 014,40

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

IGK. 340/4/2010                                                                                    Mrozy, 2010-04-23

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/4/2010. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść zapytań:

1.    Umowa, §6 kt 1 – w związku z oczekiwaniem Zamawiajacego, aby rozliczenia za pobraną energię odbywały się zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynoszącymi 1 miesiąc, informujemy, że cyklika okresów rozliczeniowych zalezy wyłącznie od OSD. Biorąc pod uwagę stosowane przez operatorów okresy rozliczeniowe, może się okazać, że nie będzie można dokonać rozliczeń rzeczywistych we wszystkich grupach taryfowych w układzie miesięcznym. W związku z powyższym wnioskujemy aby pozostawić zapis, wskazujący, że rozliczenia będą się odbywały zgodnie z okresami rozliczeniowymistosowanymi przez OSD, pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawca nie będzie w stanie wywiązać się z przepisów umowy i co będzie niezależne od jego woli.

 

Odpowiedzi:

Ad.1.   Zamawiający nie widzi podstaw do nanoszenia zmian w umowie, oraz     informuje że okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc, co za tym idzie             wszystkie układy pomiarowe winny być rozliczane właśnie w takim cyklu.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy – Dariusz Jaszczuk

 

 

 

 

 

Mrozy, 2010-04-20

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/4/2010. Nazwa zadania: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               GMINA MROZY

Adres zamawiającego                Mickiewicza 35

Kod Miejscowość                        05-350 Mrozy

Telefon:                                       (25) 7574190

Faks:                                           (25)7574190

adres strony internetowej            www.mrozy.pl

adres poczty elektronicznej        gmina@mrozy.pl

Godziny urzędowania:                Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Mrozy, Ulica Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

1.         Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 09000000-3, 09300000-2

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-06-30

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

zamawiający wymaga w szczególności:

a)        Posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b)        Posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy z PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. do obiektów Zamawiającego.

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1)        Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2)        Stosowne oświadczenie o tym, iż na dzień składania oferty posiada aktualną umowę lub promesę umowy z PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o. do obiektów Zamawiającego.

 

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia - niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100 %

#82

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-04-27 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-350 Mrozy

Pokój nr 1 (sekretariat)

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-27, o godz. 11:30

  w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-350 Mrozy

sala konferencyjna

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

.

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 90561-2010. Data zamieszczenia 2010-04-20

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

Załączniki

Formularz cenowy_zał3_SIWZ (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty_zał2_SIWZ (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP (328kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_zal_7 do SIWZ (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o nie powierzeni_om_załącznik nr 5 do SIWZ (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnienie warunków_zał4_SIWZ (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pełnomocnictwo do umowy (390kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zał1_SIWZ (520.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa_zał6_SIWZ (113.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do umowa (323.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (135.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert_zp-21 (356.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zbiorcze zestawienie ofert_zp_12 (413.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (523.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (748.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z sesji otwarcia ofert (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA_BZP (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2_Protokól_czesc szczególowa (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:2010-04-20 15:57:30
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2010-04-20 15:58:25
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2010-04-20 15:59:30
Ostatnia zmiana:2010-05-25 15:51:10
Ilość wyświetleń:1743
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij