Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Numer sprawy: IGK. 340/3/2010. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 725,00 m2, ul. Willowa - 864,00 m2, ....

 

IGK. 340/3/2010                                                                       Mrozy, 2010-05-20

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 725,00 m2, ul. Willowa - 864,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 1479,00 m2, ul. Willowa - 2520,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy

 

Nr sprawy: IGK. 340/3/2010

 

GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

 

 

 

IGK. 340/3/2010                                                                                    Mrozy, 2010-04-30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2010. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 725,00 m2, ul. Willowa - 864,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 1479,00 m2, ul. Willowa - 2520,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o , 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o  otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-05-30.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I" Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski S.J.

Adres Wykonawcy:              05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13

Cena oferty brutto:           815 037,08

Liczba pkt. w kryterium cena: 80,74

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              FEDRO Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1

Cena oferty brutto:           736 884,27

Liczba pkt. w kryterium cena: 89,00

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

Cena oferty brutto:           658 040,18

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              BRUKER Przedsiębiorstwo Drogowe S.c. Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

Adres Wykonawcy:              05-070 Sulejówek, ul. Idzikowskiego 49

Cena oferty brutto:           709 889,96

Liczba pkt. w kryterium cena: 92,70

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              Spółdzielnia Robót Budowlano - Drogowych

Adres Wykonawcy:              05-240 Tłuszcz, ul. Zaściankowa 1

Cena oferty brutto:           672 193,77

Liczba pkt. w kryterium cena: 97,89

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH Dariusz Kin

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmżyńska 180

Cena oferty brutto:           703 797,44

Liczba pkt. w kryterium cena: 93,50

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TOWEMO Monika Szczygieł

Adres Wykonawcy:              05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 73 k

Cena oferty brutto:           801 302,34

Liczba pkt. w kryterium cena: 82,12

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              STRABAG Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Cena oferty brutto:           731 342,87

Liczba pkt. w kryterium cena: 89,98

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

 

IGK.340/3/2010                                                                                    Mrozy, 2010-04-29

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2010. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 725,00 m2, ul. Willowa - 864,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 1479,00 m2, ul. Willowa - 2520,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto: 808 670.96

 

 

GMINA MROZY informuje, że w dniu 2010-04-29 o godzinie (11:30) odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1

Przedsiębiorstwo produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I" Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski S.J.

05-230 Kobyłka, ul. H. Sienkiewicza 13

668 063,18

815 037,08

nie dotyczy

2

FEDRO Sp. z o.o.

08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1

604 003,50

736 884,27

nie dotyczy

3

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

539 377,20

658 040,18

nie dotyczy

4

BRUKER Przedsiębiorstwo Drogowe S.c. JKulian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

05-070 Sulejówek, ul. Idzikowskiego 49

581 877,02

709 889,96

nie dotyczy

5

Spółdzielnia Robót Budowlano - Drogowych

05-240 Tłuszcz, ul. Zasciankowa 1

550 978,50

672 193,77

nie dotyczy

6

Przedsiebiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH Dariusz Kin

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmżyńska 180

576 883,15

703 797,44

nie dotyczy

7

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TOWEMO Monika Szczygieł

05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 73 k

656 805,19

801 302,34

nie dotyczy

8

STRABAG Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

599 461,37

731 342,87

nie dotyczy

#735

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

IGK.340/3/2010                                                                                    Mrozy, 2010-04-27

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2010. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 725,00 m2, ul. Willowa - 864,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 1479,00 m2, ul. Willowa - 2520,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść zapytań:

1.    „Czy mieszanka mineralno – asfaltowa (mma) wbudowana przy realizacji kontraktu musi być dopuszczona do obrotu w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych?”

2.    „Czy zgodnie z pkt. 6.7 Dm.00.00 wytwórca mma powinien wystawić deklarację zgodnosci w rozumieniu w/w ustawy?” jeżeli nie to „Czy SIWZ przewiduje jednostkowe stosowanie wyrobu w stosunku do mma?”

 

Odpowiedzi:

Ad.1.   Mieszanka mineralno – asfaltowa (mma) wbudowana przy realizacji       kontraktu       musi być dopuszczona do obrotu w budownictwie w      rozumieniu ustawy z dnia 16       kwietnia 2004 r. o wyrobach      budowlanych.

Ad.2.   Wytwórca mma powinien wystawić deklarację zgodnosci w rozumieniu w/         w ustawy.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy – Dariusz Jaszczuk

 

 

Mrozy, 2010-04-13

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/3/2010. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 725,00 m2, ul. Willowa - 864,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 1479,00 m2, ul. Willowa - 2520,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               GMINA MROZY

Adres zamawiającego                Adama Mickiewicza 35

Kod Miejscowość                        05-320 Mrozy

Telefon:                                       (25) 75 74 175

Faks:                                           (25) 75 74 190

adres strony internetowej            www.mrozy.pl, www.mrozy.bip.net.pl

adres poczty elektronicznej        gmina@mrozy.pl

Godziny urzędowania:                Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl, www.mrozy.bip.net.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, pok. nr 16 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 725,00 m2, ul. Willowa - 864,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm na ulicach w Mrozach: ul. Słoneczna - 1479,00 m2, ul. Willowa - 2520,00 m2, ul. Nadrzeczna - 3925,00 m2 oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na drodze gminnej w Grodzisku - 3240,00 m2 i drodze gminnej Lubomin-Trojanów - 7475,00 m2, gm. Mrozy. Zakres robót do wykonania - zgodnie z załączonymi obmiarami robót wykonanymi

oddzielnie dla poszczególnych zadań: tj nawierzchni ul. Słonecznej i Willowej,

oraz ul. Nadrzecznej w Mrozach, drogi w Grodzisku i drogi Lubomin - Trojanów.

Zakres prac budowlanych.

- na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego projektuje się wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

układanego z mieszanki mineralno - asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca o grubości 3 cm i

warstwa ścieralna o grubości 3 cm.

Podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp.

powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym.

Szczegółowy zakres i ilość robót podany jest w przedmiarze robót wykonanym na

podstawie obmiarów w terenie i katalogów KNR.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233123-7   Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233223-8   Wymiana nawierzchni drogowej

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-07-30

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00, słownie: piętnaście tysięcy złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100 %

#82

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-04-29 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

Adama Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 1 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-29, o godz. 11:30

  w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

Adama Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 4 (sala konferencyjna)

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 82831-2010. Data zamieszczenia 2010-04-13

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

Załączniki

Formularz cenowy_załącznik nr 2 do SIWZ (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy wykonawcy_załącznik nr 1 do SIWZ (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa_droga_gminna_Grodzisk_załącznik nr 16 do SIWZ (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa_droga_gminna_Lubomin_Trojanów_załącznik nr 15 do SIWZ (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa_ul_Nadrzeczna_1_załącznik nr 13 do SIWZ (7.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa_ul_Nadrzeczna_2_załącznik nr 14 do SIWZ (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa_ul_Słoneczna_ul_Willowa_załącznik nr 12 do SIWZ (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania_załącznik nr 5 do SIWZ (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu_załącznik nr 4 do SIWZ (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót droga Lubomin_Trojanów gmina Mrozy_załącznik nr 10 do SIWZ (542.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót droga w Grodzisku gmina Mrozy_załącznik nr 11 do SIWZ (548.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót ul_Nadrzeczna Mrozy_załącznik nr 9 do SIWZ (539kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót ul_Słoneczna i Willowa Mrozy_załącznik nr 8 do SIWZ (550.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Publikacja w biuletynie zamówień publicznych (89.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT_ załącznik nr 7 do SIWZ (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym_załącznik nr 3 do SIWZ (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (503.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z sesji otwarcia ofert (752.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert_zp-21 (144.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (354.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zbiorcze zestawienie ofert_zp_12 (175.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (174.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU_KÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2_Protokół_część szczegółowa (784kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_BZP (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (779kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2010-04-13 13:24:57
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2010-04-13 13:26:27
Ostatnia zmiana:2010-05-20 13:58:54
Ilość wyświetleń:1894
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij