Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/02/2010. Nazwa zadania: Nawożenie dróg gminnych żwirem''partiami w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2010 roku

ZGK. 7040/4/02/2010.                                                               Mrozy, 2010-04-12

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Nawożenie dróg gminnych żwirem partiami” w  miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2010r

 

 

Nr sprawy: ZGK. 7040/4/02/2010.   

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH

ul. Graniczna 1

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

(025) 75 74 082

zgk.mrozy@neostrada.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

KOLBUD Leszek Kotuniak

05-320 Mrozy ul. Licealna 18

 

Uzasadnienie wyboru: KOLBUD Leszek Kotuniak zaoferował najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

_________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 7040/4/02/2010

MROZY, 2009-03-31

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/02/2010. Nazwa zadania:  Nawożenie dróg gminnych żwirem „partiami w  miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2010r

 

    1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

KOLBUD Leszek Kotuniak  05-320 Mrozy ul. Licealna 18

 

Uzasadnienie wyboru: KOLBUD Leszek Kotuniak  05-320 Mrozy ul. Licealna 18 zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 13.04.2010r

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                          KOLBUD Leszek Kotuniak

Adres Wykonawcy:                           05-320 Mrozy ul. Licealna 18

Cena oferty brutto:                            95 160,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       75,66

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                          POL-KRUSZ Urszula Olejnik

Adres Wykonawcy:                           05-320 Mrozy ul. Willowa 55

Cena oferty brutto:                            97 112,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       74,14

 

 

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:                          Wydobywanie, Sprzedaż Piasku i Żwiru

                                                           Krystyn Bakuła                   

Adres Wykonawcy:                           05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Korczaka 22

Cena oferty brutto:                            156 160,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       46,11

        

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkiej formlności.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)

 

______________________________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 7040/4/02/2010

MROZY, 2009-03-17

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/02/2010. Nazwa zadania:  Nawożenie dróg gminnych żwirem „partiami w  miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2010r

 

    1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Transportowo-Handlowa „GABI Gabriela Wasilewska

08-106 Zbuczyn ul. Słoneczna 26

 

Uzasadnienie wyboru:  Firma Transportowo-Handlowa „GABI Gabriela Wasilewska zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 29.03.2010r

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:                          Firma Transportowo-Handlowa „GABI

                                                           Gabriela Wasilewska

Adres Wykonawcy:                           08-106 Zbuczyn ul. Słoneczna 26

Cena oferty brutto:                            72 000,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       100,00

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                          KOLBUD Leszek Kotuniak

Adres Wykonawcy:                           05-320 Mrozy ul. Licealna 18

Cena oferty brutto:                            95 160,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       75,66

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:                          POL-KRUSZ Urszula Olejnik

Adres Wykonawcy:                           05-320 Mrozy ul. Willowa 55

Cena oferty brutto:                            97 112,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       74,14

 

 

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:                          Wydobywanie, Sprzedaż Piasku i Żwiru

                                                           Krystyn Bakuła                   

Adres Wykonawcy:                           05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Korczaka 22

Cena oferty brutto:                            156 160,00

Liczba pkt. w kryterium cena:                       46,11

        

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkiej formlności.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)

 

______________________________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

 

 

Mrozy, 2010-03-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/02/2010. Nazwa zadania: Nawożenie dróg gminnych żwirem''partiami w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Mrozy w 2010 roku

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Zakład Gospodarki Komunalnej

Adres zamawiającego                ul. Graniczna 1

Kod Miejscowość                        05-320 Mrozy

Telefon:                                       (25) 75 74 082

Faks:                                           Faks

adres strony internetowej            www.bip.mrozy.pl

adres poczty elektronicznej        zgk.mrozy@neostrada.pl

Godziny urzędowania:                8:00 - 16:00 Poniedziałek- Piątek

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.bip.mrozy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Graniczna 1, 05-320 Mrozy

 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest "Nawożenie dróg gminnych żwirem" wg normy PN-EN 13242:2004 "Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym".

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV  14212120 - 7 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-12-31

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100%

#82

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-03-16 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Graniczna 1

05-320 Mrozy

sekretariat

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-16, o godz. 10:30

  w siedzibie zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Graniczna 1

05-320 Mrozy

sala konferencyjna

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 52401-2010. Data zamieszczenia 2010-03-09

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

Załączniki

Formularz ofertowy (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (57.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Wykonawcy (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (629.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (607.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_Zbiorcze zestawienie ofert (309.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU_KÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (309.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (302.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (603.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2_Protokół_część szczegółowa (915.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2010-03-09 15:47:07
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2010-03-09 15:48:40
Ostatnia zmiana:2010-04-16 14:58:11
Ilość wyświetleń:1966
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij