Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/2/2010. Nazwa zadania: Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu

IGK. 340/2/2010                                                                       Mrozy, 2010-03-26

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Nazwa zadania: Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu

 

Nr sprawy: IGK. 340/2/2010

 

GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG-BUD Zbigniew Krajewski

05-300 Mińsk Mazowiecki

Targówka, ul. Kolejowa 60

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG-BUD Zbigniew Krajewski z siedzibą Targówka, ul. Kolejowa 60, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

IGK. 340/2/2010

Mrozy, 2010-03-02

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/2/2010. Nazwa zadania: Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG-BUD Zbigniew Krajewski05-300 Mińsk Mazowiecki, Targówka, ul. Kolejowa 60

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG-BUD Zbigniew Krajewski, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Targówka, ul. Kolejowa 60 otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-03-12.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Zakład Usług Produkcji i Handlu ZUPiCH Jan Górliński

 

Adres Wykonawcy:              06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85

 

Cena oferty brutto:           882 983,01

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlega ocenie

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.

 

Adres Wykonawcy:              03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1/15

 

Cena oferty brutto:           979 709,75

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 242,43

 

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Jerzy Parol

 

Adres Wykonawcy:              08-400 Garwolin, Al. Legionów 19

 

Cena oferty brutto:           877 101,10

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 270,78

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              SZT Szymczuk - Szmyt Spółka Jawna

 

Adres Wykonawcy:              04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 122

 

Cena oferty brutto:           1 202 867,64

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlega ocenie

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG-BUD Zbigniew Krajewski

 

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, Targówka, ul. Kolejowa 60

 

Cena oferty brutto:           791 675,43

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 300

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              Firma EKOLOGIA Stefan Ruba

 

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Jaśminowa 21

 

Cena oferty brutto:           887 610,74

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlega ocenie

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              WIR-BUD Zakład Budowlany Ryszard Wróblewski

 

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, Budy Barcząckie, ul. Spacerowa 20

 

Cena oferty brutto:           1 153 960,09

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 205,83

 

 

 

 

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BIK-BUD Zdzisław Bartczuk

 

Adres Wykonawcy:              08-110 Siedlce, ul. Wł. Jagiełły 17/6

 

Cena oferty brutto:           865 463,90

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 274,41

 

Lp.:                          9

Nazwa wykonawcy:              Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz

 

Adres Wykonawcy:              08-210 Platerów, ul. Polna 3

 

Cena oferty brutto:           754 248,12

 

Liczba pkt. w kryterium cena: nie podlega ocenie

 

 

2. Działając na podstawie art. 92a  ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

 

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Zakład Usług Produkcji i Handlu ZUPiCH Jan Górliński

 

Adres Wykonawcy:              06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85

Nr zadania:                   IGK. 340/2/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy błędnego wskazania stawki VAT 7% formularzu ofertowym i kosztorysie ofertowym)

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              SZT Szymczuk - Szmyt Spółka Jawna

Adres Wykonawcy:              04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 122

Nr zadania:                   IGK. 340/2/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pktu. 5, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 41, 110 kosztorysu ofertowego)

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Firma EKOLOGIA Stefan Ruba

Adres Wykonawcy:              05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Jaśminowa 21

Nr zadania:                   IGK. 340/2/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie (dotyczy: pozycje 51-60 kosztorysu ofertowego - Jeruzal remont budynku komunalnego - branża budowlana, zostały zdublowane w pozycjach 22-31 kosztorysu na roboty elektryczne - branża elektryczna)

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz

Adres Wykonawcy:              08-210 Platerów, ul. Polna 3

Nr zadania:                   IGK. 340/2/2010

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: cena ofertowa podana w formularzu ofertowym w oparciu o kosztorys ofertowy została obliczona wadliwie

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

Do wiadomości wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

IGK. 340/2/2010

Mrozy, 2010-02-17

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/2/2010. Nazwa zadania: Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : netto:    827.876,45 

                                                                                            brutto: 1 010 009,27

 

 

 

GMINA MROZY informuje, że w dniu 2010-02-11 o godzinie (11:30) odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Inne informacje podlegające odczytaniu

1

Zakład Usług Produkcji i Handlu ZUPiCH Jan Górliński

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85

742 901,20

882 983,01

nie dotyczy

2

P.P.H. TELKAZ Sp. z o.o.

03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1/15

803 040,78

979 709,75

nie dotyczy

3

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Jerzy Parol

08-400 Garwolin, Al. Legionów 19

718 935,33

877 101,10

nie dotyczy

4

SZT Szymczuk - Szmyt Spółka Jawna

04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 lok. 122

985 957,08

1 202 867,64

nie dotyczy

5

Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych DROG-BUD Zbigniew Krajewski

05-300 Mińsk Mazowiecki, Targówka, ul. Kolejowa 60

648 914,29

791 675,43

nie dotyczy

6

Firma EKOLOGIA Stefan Ruba

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Jaśminowa 21

727 549,79

887 610,74

nie dotyczy

7

WIR-BUD Zakład Budowlany Ryszard Wróblewski

05-300 Mińsk Mazowiecki, Budy Barcząckie, ul. Spacerowa 20

945 868,93

1 153 960,09

nie dotyczy

8

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BIK-BUD Zdzisław Bartczuk

08-110 Siedlce, ul. Wł. Jagiełły 17/6

709 396,64

865 463,90

nie dotyczy

9

Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniew Mejszutowicz

08-210 Platerów, ul. Polna 3

618 236,16

754 248,12

nie dotyczy

#726

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

Mrozy, 2010-01-19

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IGK. 340/2/2010. Nazwa zadania: Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               GMINA MROZY

Adres zamawiającego                Mickiewicza 35

Kod Miejscowość                        05-320 Mrozy

Telefon:                                       (25) 75 74 175

Faks:                                           (25) 75 74 175

adres strony internetowej            www.mrozy.pl, http://www.mrozy.bip.net.pl

adres poczty elektronicznej        sekretariat@mrozy.pl

Godziny urzędowania:                Pniedziałek - Piątek wgodz. 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.mrozy.pl, http://www.mrozy.bip.net.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Mrozach, ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, pok. nr 16 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

            Ogólna charakterystyka obiektu i robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia:

 

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty:

-           Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu remont chodników i placów - zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i projektów budowlanych zawierających opis i rysunki techniczne prac budowlanych stanowiących załącznik nr 8.1 do SIWZ

-           Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu remont wiejskiego ośrodka kultury i edukacji - zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i projektów budowlanych zawierających opis i rysunki techniczne prac budowlanych stanowiących załącznik nr 8.2 do SIWZ

-           Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu remont świetlicy wiejskiej - zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr  2 do SIWZ i projektów budowlanych zawierających opis i rysunki techniczne prac budowlanych stanowiących załącznik nr 8.3 do SIWZ

-           Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu rozbudowa oświetlenia ulicznego - zakres robót wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i projektów budowlanych zawierających opis i rysunki techniczne prac budowlanych stanowiących załącznik nr 8.4 do SIWZ

 

Szczegółowy zakres i ilość robót podany jest w przedmiarze robót wykonanym na podstawie projektu budowlanego, opisu, i katalogów

         Przy wycenie robót oferent nie ma obowiązku stosowania powołanej w obmiarze robót podstawy wyceny. Jednak oferent musi wycenić wszystkie pozycje obmiaru.

W wycenie należy ująć wszelkie koszty związane z zorganizowaniem i utrzymaniem zaplecza placu budowy w częściowo czynnym obiekcie.

   Podczas prac budowlanych budynki będą  użytkowane. Wykonawca w porozumieniu z administratorem określi kolejność wykonywania prac budowlanych umożliwiających użytkowanie obiektów oraz  zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom, jak również umożliwi zachowania koniecznych procesów technologicznych.  Również remont nawierzchni drogowych należy wykonywać zachowując istniejący ruch drogowy.

Na czas prowadzenia robót wykonać tymczasową organizacje ruchu w ulicach i uzyskać zgodę Starostwa mińskiego.

 

w ramach zadania Wykonawca wykona pełen zakres robót określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót w sposób zgodny ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), jak również wszelkie zobowiązania wynikające z wzoru umowy oraz niniejszej SIWZ.  Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawia przedmiar robót, na podstawie którego Wykonawca określi wynagrodzenie za przedmiot zamówienia. Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego http://www.mrozy.bip.net.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie ul. A. Mickiewicza 35,  05-320 Mrozy,

wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)

  Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

1)         organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy, kierowników robót oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2)         po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

3)         wszelkie zobowiązania wynikające z wzoru umowy załączonego do SIWZ (zał. nr 4)

  Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji jakości.      Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z  przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

  W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w rozdziale 6 pkt D1 SIWZ upływa  przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany  Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy.

  Przekazanie placu budowy wybranemu wykonawcy nastąpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

odbioru robót dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy i inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór częściowy w  5 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, iż prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt pozbawiony jest wszelkich wad. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

  Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 9 lub też brak potwierdzenia przez inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt  jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót.

  Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru  częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru  końcowego. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

wskazane  przez Zamawiającego  nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować jako materiały przykładowe do określenia  parametrów i wymogów  technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i zastosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączonej specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz dokumentacji projektowej.

zamawiający w trakcie wykonywania robót będzie żądał od Wykonawcy przestawienia odpowiednich aprobat technicznych. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych      lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-10-15

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

        zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

        przed upływem terminu składania ofert. 

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

        oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

        Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

        podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,

        że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

        płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

        nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie

        właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

        określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

        upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

         pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa

         zamówień publicznych - sporządzony według wzoru druku załączonego do SIWZ (zał. nr

         3)

 

2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

1)  Wykaz wykonanych robót budowlanych (sporządzony według wzoru załączonego do SIWZ

           - zał. nr 5) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 200 000,00 zł brutto.

2)  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z

            informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

            niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że osoba  wskazana na kierownika budowy i kierownika robót branżowych  posiada wymagane uprawnienia  oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby  do właściwego samorządu zawodowego - sporządzony według wzoru załączonego do SIWZ (zał. nr 6). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektroinstalacyjnej oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;

3) W przypadku gdy w wykazie opisanym w pkt C.2 Wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował - obowiązany jest do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z

            informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

            niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że osoba  wskazana na kierownika budowy i kierownika robót branżowych  posiada wymagane uprawnienia  oraz aktualne zaświadczenie o przynależności tej osoby  do właściwego samorządu zawodowego - sporządzony według wzoru załączonego do SIWZ (zał. nr 6). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektroinstalacyjnej oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;

w przypadku gdy w wykazie opisanym w pkt C.2 Wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował - obowiązany jest do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

1)   Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

          ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na

           kwotę 250.000,00 zł.

 

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100 %

#82

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-02-11 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2

 

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-11, o godz. 11:30

  w siedzibie zamawiającego

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 12527 - 2010. Data zamieszczenia 2010-01-19

 

 

 

____________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

Załączniki

Dokumentacja projektowa - lin_załącznik nr 8_1 do SIWZ (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa - rem_załącznik nr 8_4 do SIWZ (835.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa - zew_załącznik nr 8_2 do SIWZ (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa - zew_załącznik nr 8_3 do SIWZ (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (980.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu war_ia załącznik nr 3 do SIWZ (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót_załącznik nr 2 do SIWZ (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (215.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna Wykon_załącznik _nr 7_1 do_SIWZ (596.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna Wykon_załącznik _nr 7_2 do_SIWZ (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób które będą uczestn_ia załącznik nr 6 do SIWZ (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz wykonanych robót budowlanych załącznik nr 5 do SIWZ (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy załącznik nr 4 do SIWZ (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z sesji otwarcia ofert (587.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (593kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oferty odrzucone_zp_19 (287.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert_zp-21 (845.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zbiorcze zestawienie ofert_zp_12 (564.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (564.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie_ogłoszenie_o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP2_Protokół_część szczegółowa (589.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zawarciu umowy (288.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:2010-01-19 14:08:23
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2010-01-19 14:09:06
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2010-01-19 14:14:57
Ostatnia zmiana:2010-03-26 14:25:38
Ilość wyświetleń:3294
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij