Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/2/2009. Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinansowanie deficytu Gminy Mrozy w 2009 roku

F. 340/2/2009                                                                       Mrozy, 2009-12-28

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinansowanie deficytu Gminy Mrozy w 2009 roku

 

Nr sprawy: IGK. 340/2/2009

 

Działając na podstawie art. 94 i art. 94 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA  MROZY

ul. MICKIEWICZA 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Krzysztof Krzyżanowski – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami

(025) 75 74 175

gmina@mrozy.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z:

 

ING BSK S.A. Oddz. W Legionowie

ul. Handlowa 14

05-120 Legionowo

 

 

Uzasadnienie wyboru: ING BSK S.A. Oddz. W Legionowie zaoferował najniższą cenę i otrzymał najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

_________________________________

Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy Mrozy

 

 

 

 

 

 

 

 

F. 340/2/2009                                                                                        Mrozy, 2009-12-16

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/2/2009. Nazwa zadania:  Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu Gminy Mrozy w 2009 roku

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

ING BSK S.A. Oddz. w Legionowie, ul. Handlowa 14, 05-120 Legionowo

 

Uzasadnienie wyboru: ING BSK S.A. Oddz. w Legionowie, zaoferował najniższą cenę i otrzymał najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w  SIWZ

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-12-28.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:               PKO BP S.A. II Oddz. Korporacyjny w Warszawie Centrum                                            Korporacyjne w Siedlcach,

Adres Wykonawcy:                 ul.Czerwonego Krzyża 2; 08-110 Siedlce

Cena oferty brutto:                 207 727,16 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 267,00

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:                ING BSK S.A. Oddz. w Legionowie

Adres Wykonawcy:                 ul. Handlowa 14, 05-120 Legionowo

Cena oferty brutto:                 184 325,92 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 300,00

 

 

 

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

F. 340/2/2009                                                                                        Mrozy, 2009-12-10

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/2/2009. Nazwa zadania:  Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu Gminy Mrozy w 2009 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Termin, do którego Wykonawca Powinien wnieść wadium, w/g poz. VII, pkt 3.5) ustala się na dzień 15.12.2009 r. Pozostałe zapisy w poz. VII pozostają bez zmian.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

 

 

F. 340/2/2009                                                                                        Mrozy, 2009-12-09

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/2/2009. Nazwa zadania:  Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu Gminy Mrozy w 2009 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Treść zapytań:

  1. W związku z faktem, iż Bank zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę pożyczki, której środki mogą służyć finansowaniu m.in. przedsięwzięć sektora publicznego, zwraca się z pytaniem, czy w przypadku uznania oferty Banku za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę na zrefinansowanie udzielonego Zamawiającemu kredytu ze środków EBI, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ i z ofertą. Fakt zrefinansowania całosci lub części kredytu nie spowoduje zmiany stron umowy kredytu?
  2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, biorąc pod uwagę jawność prowadzonego postępowania, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na przekazywanie przez Bank reprezentantom EBI informacji i dokumentacji dotyczących umowy kredytu oraz jej realizacji. Czynnosci powyższe nie będą wymagały znacznego nakładu pracy.
  3. Czy mając na uwadze fakt, iż potrzeby kredytowe Zamawiającego wynikają również z realizacji zadań inwestycyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie i załączenie do umowy kredytu, wymaganego przez EBI oświadczenia , stwierdzającego, że :

- środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną wyłącznie w celu realizacji lub zrefinansowania już zrealizowanych projektów inwestycyjnych;

- towary, usługi, i roboty budowlane na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych nabywane będą zgodnie z prawem zamówień publicznych;

- projekty inwestycyjne realizowane będą przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony  środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

Zamawiający umożliwi przedstawicielom EBI i kredytodawcy dokonywanie wizytacji placu budowy i udzieli wszystkich niezbędnych informacji, zwiazanych z realizacją projektówinwestycyjnych. O planowaniukażdej wizyty zamawiający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

  1. Czy Zamawiający akceptuje warunek uruchomienia kredytu po przedłożeniu w Banku pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu?

 

 

 

 

Odpowiedzi:

  Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zrefinansowanie udzielonego Zamawiającemu    kredytu ze środków EBI, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób         spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z SIWZ i z ofertą.

 Ad.2.Zamawiajacy wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank reprezentantom EBI   informacji i dokumentacji dotyczących umowy kredytu oraz jej realizacji.

  Ad.3. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie i załączenie do umowy kredytu, wymaganego przez EBI oświadczenia , stwierdzającego, że :

- środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostaną wyłącznie w celu realizacji lub zrefinansowania już zrealizowanych projektów inwestycyjnych;

- towary, usługi, i roboty budowlane na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych nabywane będą zgodnie z prawem zamówień publicznych;

- projekty inwestycyjne realizowane będą przy przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony  środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

Zamawiający umożliwi przedstawicielom EBI i kredytodawcy dokonywanie wizytacji placu budowy i udzieli wszystkich niezbędnych informacji, zwiazanych z realizacją projektówinwestycyjnych.

Ad.4.  Zamawiający akceptuje warunek uruchomienia kredytu po przedłożeniu w Banku           pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

F. 340/2/2009                                                                            Mrozy, 2009-12-07

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/2/2009. Nazwa zadania:  Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu Gminy Mrozy w 2009 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść zapytań:

  1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu składania ofert?

 

Odpowiedzi:

  Ad.1.Zamawiający nie przewiduje możliwość przedłużenia terminu składania ofert. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

 

F. 340/2/2009                                                                                        Mrozy, 2009-12-07

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/2/2009. Nazwa zadania:  Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinasowanie deficytu Gminy Mrozy w 2009 roku

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść zapytań:

  1. Czy Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, będącego niezbędnym elementem zawieranych umów kredytowych w banku?
  2. Czy Zamawiający nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, ZUS, i Urzędu Skarbowego?
  3. Jaki jest termin, do którego Wykonawca Powinien wnieść wadium, ponieważ w SIWZ w poz. VII w pkt 3.5) ustalono termin miniony tj. 14.09.2009 r.?

 

Odpowiedzi:

 Ad.1. Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji,            będącego niezbędnym elementem zawieranych umów kredytowych w banku.

 Ad.2.  Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległosci w regulowaniu zobowiązań                wobec banków, ZUS i Urzędu Skarbowego.

  Ad.3. Termin, do którego Wykonawca Powinien wnieść wadium, w/g poz. VII, pkt 3.5)            ustala się na dzień 15.10.2009 r. Pozostałe zapisy w poz. VII pozostają bez     zmian.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 

Do wiadomości:

      wszyscy uczestnicy

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

 

 

F. 340/2/2009

                                                Mrozy, 2009-12-02

 

 

                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: F. 340/2/2009. Nazwa zadania:  Zaciągnięcie kredytu w banku na sfinansowanie deficytu Gminy Mrozy w 2009 roku.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) GMINA MROZY zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

http://www.mrozy.bip.net.pl

 

gmina@mrozy.pl

Poniedziałek - Piątek, 8:00 - 16:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.pl

http://www.mrozy.bip.net.pl

 

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Kredyt na sfinansowanie deficytu Gminy Mrozy 2009 r. w wysokości 1.200.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy).

2. Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 28.12.2009 roku.

3. Okres spłaty kredytu (proponowany): początek spłaty 31.01.2011 r.:

 

·           2011 r. - 12 rat po 25.000,00 PLN                 =          300.000,00 PLN

·           2012 r. - 12 rat po 25.000,00 PLN                 =          300.000,00 PLN

·           2013 r. - 12 rat po 25.000,00 PLN                =          300.000,00 PLN

·           2014 r. - 12 rat po 25.000,00 PLN                 =          300.000,00 PLN

ostatnia rata 31.12.2014 r.

4. Łącznie 48 rat płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.

5. Oprocentowanie kredytu miesięczne, zmienne,  oparte o stawkę WIBOR 1M, płatne po zakończeniu miesiąca na podstawie pisma z banku informującego o kwocie odsetek za dany miesiąc.

6. Oferta wg WIBOR 1M na dzień 30.11.2009 r. 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 66110000-4 Usługi bankowe

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Usługi bankowe

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Kredyt wypłacony jednorazowo do dnia 28.12.2009 roku.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000,00 

słownie: pięć tysięcy złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100 %

#78

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-12-15 do godz. 12:00

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 2

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-12-15 o godz. 12:30

  w siedzibie zamawiającego GMINA MROZY

Mickiewicza 35

05-320 Mrozy

Pokój nr 7 (sala konferencyjna)

 

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-01-15

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 228277-2009 dnia 2009-12-02

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (854.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY_załącznik nr 1 (103.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WAR_PUBLICZNE_ załacznik nr 2 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM_załącznik nr 3 (14.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIE_TREŚCI_SIWZ (249.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA_TREŚCI_SIWZ (202.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIE_TREŚCI_SIWZ (445.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJAŚNIENIA_TREŚCI_SIWZ_4 (204.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21_STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOZONYCH OFERT (187.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIODOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (392.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protokół_część_ogólna (367.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (197.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17_INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTEPOWANIU (184.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zp_2 protokół postępowania o _icznego część szczegółowa (414.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:2009-12-02 14:41:01
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-12-02 14:41:12
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-12-02 14:45:13
Ostatnia zmiana:2009-12-28 15:52:10
Ilość wyświetleń:1409
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij