Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Mrozy : www.mrozy.pl

Kolorowy pasek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: dostawa materiałów elekrycznych oświetleniowych do boiska sporotwego realizowanego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w miejscowości Jeruzal, gmina Mrozy.

ZGK. 7040/4/21/2009                                                           Mrozy, 2009-10-16

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa materiałów oświetleniowych do boiska sportowego wykonywanego w ramach programu ORLIK 2012 w miejscowości Jeruzal g. Mrozy.

 

Nr sprawy: Nr sprawy: IGK. 340/6/2009

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp GMINA MROZY informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH

ul. Graniczna 1

05-320 Mrozy

www.mrozy.pl

8.00 - 16.00

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

(025) 75 74 082

zgk.mrozy@neostrada.pl

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą:

 

ASAJ Sp. z o.o.

08-110 Siedlce

ul. Przerwy Tetmajera 1

 

 

Uzasadnienie wyboru: Firma ASAJ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przerwy Tetmajera 1, 08-110 Siedlce zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

_________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

 

 

 

ZGK. 7040/4/21/2009

MROZY, 2009-10-08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGK. 7040/4/21/2009. Nazwa zadania:  Dostawa materiałów elektrycznych oświetleniowych do boiska sportowego realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Asaj Sp.z o.o.

 08-110 Siedlce, ul. Przerwy- Tetmajera 1

 

Uzasadnienie wyboru: Firma - Asaj Sp.z o.o.   zaoferowała najniższą cenę i otrzymała najwyższą ilość punktów w/g punktowej oceny ofert zawartej w SIWZ.

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-10-16

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Hempis Sp.z o.o.

Adres Wykonawcy:              97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Demczyka 16-28

Cena oferty brutto:               40 102,43 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 293,55

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:             Przedsiębiorstwo el12 Sp. Z o.o.

Adres Wykonawcy:              45-117 Opole ul. Św. Anny 5

Cena oferty brutto:               41 707,61 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 282,24

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              Merkurion Sp. Z o.o.

Adres Wykonawcy:              05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Królewska 14

Cena oferty brutto:               39 722,13 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 296,34

 

 

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              Asaj Sp.z o.o.

Adres Wykonawcy:              08-110 Siedlce, ul. Przerwy- Tetmajera 1

Cena oferty brutto:               39 238,69 PLN

Liczba pkt. w kryterium cena: 300

 

Lp.:          

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

 

ZGK. 7040/4/21/2009

MROZY, 2009-09-28

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ INFORMACJA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawa materiałów elekrycznych oświetleniowych do boiska sporotwego realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Jeruzal, gmina Mrozy.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz stosunkowo późnej odpowiedzi na poniższe pytania Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach w trosce o przeprowadzenie przetargu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i bacząc na równe traktowanie wszystkich wkonawców informuje, że:

przedłuża okres składania ofert do dnia 06.10.2009 roku.

 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia:

 

W odpowiedzi na skierowane przez ”MERKURION” Sp. Z o.o. zapytania takie jak:

1.Na jakiej wysokości mają być zawieszone projektory ?

2.Proszę podać wymiary wysięgnika do oprawy typu SGS (poz. nr 6)

3.Proszę podać przeznaczenie wysięgnika do oprawy SGS(poz. nr 6)

4.Czy oprawa SGS ma być ofertowana razem z źródłem światła ?

5.Proszę podać typ żródła do oprawy SGS (jeśli ma być ofertowane)

6.Poz.5-projektor Olimpia-2-ma być symetryczny czy asymetryczny ?

7.Poz.8-tabliczka TB-3-czy wymagana jest tabliczka na trzy bezpieczniki?

8.Czy można ofertować w poz.8 tabliczkę słupową NTB-3 ?

9.Poz.9 –tabliczka TB-4 nie jest produkowana-czy można w tej pozycji ofertować dwie tabliczki TB-2(na dwa bezpieczniki) ?

10.Proszę podać ilości projektorów na każdym słupie

11.Poz.1 i 2 –czy można zaproponować kable YKY ?

12.Poz.13-jakie uchwyty, do czego i ile sztuk  ?

13.Poz.13 –jakie obejmy, do czego i ile sztuk ?

14.Poz.13.-jakie zaciski , do czego i ile sztuk ?

15.Poz.13-jakie końcówki ,do czego i ile sztuk ?

16.Poz.6-oprawa SGS 102-70 nie jest produkowana czy można ją zastąpić oprawą typu SGS 101/70 ?

17.Czy poz. Nr 5 ma być oferowana ze źródłem światła ?

18.Proszę podać typ i barwę żródła światła do poz.nr 5 (jeśli ma być oferowane)

19.Czy słup misu być ośmiokątny.

 

     Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach udziela wyjaśnień:

Ad.1 Projektory mocowane na poprzeczce na wierzchołku słupa 10m.

Ad.2 i 3 Wysiągnik do mocowania oprawy SGS na słupie 10 m na wysokości ok.5m, wysięgnik mocowany obejmą do słupa – wykonanie indywidualne, odległość oprawy od słupa – ok. 0,5 m]

Ad.4 Tak.

Ad.5 – sodowa 70W

Ad.6- asymetryczny

Ad.7- tak

Ad.8- tak

Ad.9 – tak

Ad.10 – 6 słupów *3 projektory + cztery słupy * 2 projektory

Ad.11 – tak

Ad.12  -15, 20 – brak możliwości dokładnego określenia wartości materiałów pomocniczych jest określana procentowo w pozycjach kosztorysowych (4%).

Ad.16- tak

Ad.17 – tak

Ad.18 – metalohalogenkowe 400 W do projektorów „Olympia 2” (np.HPI Plus 400W 4300K)

Ad.19 – nie musi być ośmiokątny może być również okrągły o odpowiedniej wytrzymałości.

 

   

          Pozostałe wymogi określone w SIWZ pozostają bez zmian.

 

          Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną              

częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

      do wiadomości wszyscy wykonawcy

 

 

 

__________________________________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

 

 

ZGK. 7040/4/21/2009

MROZY, 2009-09-23

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dostawa materiałów elekrycznych oświetleniowych do boiska sporotwego realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Jeruzal, gmina Mrozy.

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

www.mrozy.bip.net.pl

zgk.mrozy@neostrada.pl

8:00 - 16:00 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.mrozy.bip.net.pl www.mrozy.pl zakładka przetargi

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Zamawiający, na wniosek oferenta przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia za pośrednictwem Poczty. Zamawiajacy nie przewiduje opłaty za przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Dostawa materiałów elekrycznych oświetleniowych do boiska sporotwego realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Jeruzal, gmina Mrozy.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 31. 52. 72. 00 - 8

                                               CPV – 31. 32. 00. 00  -5

                                                    CPV – 31. 53. 00. 00 - 0

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

31.52,72.00.-8

 

Dodatkowe przedmioty

31.32. 00.00.- 5

 

#47

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

08-09-2009 rok

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

 

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  1000,00  słownie: tysiąc złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#70

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

Oferty należy składać do dnia: 2009-09-30, do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 6

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-30, do godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GRANICZNA 1

05-320 MROZY

Pokój nr 7

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 162705-2009 z dnia 23.09.2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Konopka Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

Załączniki

FORMULARZ_CENOWY (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ_OFERTOWY_WYKONAWCY (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU (236kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OSWIADCZENIE_O_SPEŁNIENIU_WARUNKÓW_UDZIAŁU (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (2) (198.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ 2 (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny + schemat ideowy (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_12 (298.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_21 (284.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_17 (101.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2_protkół część ogólna (562.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (583kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zawarciu umowy (120.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZP_2protokół postępowania część szczegółowa (355.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Martyniak
Data utworzenia:2009-09-23 15:42:49
Wprowadził do systemu:Mariusz Martyniak
Data wprowadzenia:2009-09-23 15:43:36
Opublikował:Mariusz Martyniak
Data publikacji:2009-09-23 15:45:52
Ostatnia zmiana:2009-10-19 15:19:05
Ilość wyświetleń:1350
Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy. gmina@mrozy.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij